Søk


Velg språkStiftelse

Sist oppdatert: 20. februar 2020.

En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål.

Formålet til en stiftelse kan være av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig eller økonomisk art.

En rettsdanning som oppfyller disse kravene, er en stiftelse uavhengig om den blir omtalt som legat, institusjon, fond eller annet. Selv om det ikke går frem av stiftelsesloven, gjelder i tillegg et vilkår om at stiftelsen må vare over en viss tid.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som avgjør om kriteriene for å være en stiftelse er oppfylt. Du kan lese mer om kriteriene på deres nettsider.