Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer på en stiftelse

Sist oppdatert: 15. mai 2020 .

Hvis du ønsker å gjøre endringer på informasjonen som er registrert på stiftelsen, må du sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg nytt navn?

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding.

Det er kompetent organ, ofte styremøtet, som vedtar nytt navn. Dette innebærer endring av stiftelsen sine vedtekter.

Næringsdrivende stiftelser må inneholde ordet «stiftelse» eller ordene «selveiende institusjon». For alminnelige stiftelser er det ikke slikt krav.

Vedleggskrav

Du må legge ved

 • protokoll fra kompetent organ som viser vedtak om endring av navn
 • oppdaterte vedtekter
Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen til en stiftelse skal være en norsk gate- eller veiadresse eller et stedsnavn.

Ny postadresse

Du er ikke nødt til å melde en egen postadresse. Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse enn den registrerte forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når det er valgt nytt styre i stiftelsen, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Vedleggskrav

Du må legge ved

 • dokumentasjon som viser valg/utnevnelse av nytt styre

Dokumentasjonen vil kunne variere avhengig av hvem som har myndighet til å velge styre. Her er noen eksempler på slik dokumentasjon:

 • styremøteprotokoll
 • utskrift av kommunal møteprotokoll som viser oppnevnelse som følge av verv
 • bekreftelse på verv/rolle/stilling i de tilfeller styrevervet er på bakgrunn av dette
 • årsmøteprotokoll
 • generalforsamlingsprotokoll
Hvordan registrerer jeg ny daglig leder?

Når stiftelsen ansetter daglig leder, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Daglig leder i en næringsdrivende stiftelse

Stiftelsen vil ha plikt til å ha daglig leder når stiftelsen har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer. I slike tilfeller kan daglig leder ikke være den samme som styrets leder.

Vedleggskrav

Det er vanligvis ingen krav til vedlegg. Unntaket er hvis du som daglig leder selv sender inn melding, og du ikke har roller i styret. Da må du legge ved

 • protokoll fra styremøte som viser ansettelsen

Daglig leder i en alminnelig stiftelse

Styret kan ansette daglig leder, og det er ikke noe krav til vedlegg.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i stiftelsen?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både stiftelsen og du som fratrer bli varslet om dette.

Hvordan registrerer jeg ny revisor?

Hvis stiftelsen velger ny revisor, skal du melde dette i Samordnet registermelding. Det er kompetent organ, ofte styremøtet, som velger ny revisor.

Vedlegg næringsdrivende stiftelse

 • dokumentasjon som viser valg av ny revisor

Vedlegg alminnelig stiftelse

 • Ingen.
Hvordan registrerer jeg ny signatur?

Når stiftelsen endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved

 • protokoll fra styremøtet som viser tildeling av signatur, hvis ikke hele styret har signert i skjemaet.

Det må gå tydelig frem at signatur er tildelt, og om den er gitt i fellesskap eller hver for seg.