Personvernerklæring

Sist oppdatert: 18. juli 2018 .

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse blir behandlet og hvilke rettigheter du har.

Erklæringen oppdateres fortløpende.

Mye av vår registerdrift handler om å holde oversikt over hvem som har forpliktet seg til hva. Åpenhet og oversikt motvirker økonomisk kriminalitet. Pålitelig og saklig informasjon gir økonomisk trygghet. I forbindelse med forvaltningen av våre oppgaver registrerer vi personopplysninger.

Slik behandler vi personopplysninger

Alt av opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson er personopplysninger. Alle dokumenter som blir sendt til og fra Brønnøysundregistrene, blir skannet og lagret i våre saksbehandlingssystem eller i det elektroniske arkivsystemet Public 360. Noen opplysninger er gjenstand for registrering i et register, som for eksempel opplysninger i meldinger. Andre opplysninger kan være vedlegg til meldinger, klager eller andre typer henvendelser. I alle tilfeller vil du kunne finne personopplysninger i dokumentene.

De aller fleste opplysningene hos oss blir registrert med direkte hjemmel i lov, da de ulike særlovene regulerer hvert enkelt register. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningens artikkel 6, nummer 1 (e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet. Hvis din henvendelse inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningens artikkel 9, nummer 2 (g). Særlige kategorier av personopplysninger er opplysninger som det etter loven skal mer til for å kunne behandle enn andre, for eksempel opplysninger om religiøs tilhørighet eller politisk oppfatning.

Personopplysninger vi behandler i registrene er først og fremst navn, adresse og fødselsnummer i tilknytning til rolle, rettigheter eller forpliktelser en person har. Vi registrerer også opplysninger om våre kunder når de bestiller informasjon og når de benytter tjenester med gebyr. Opplysningene dette gjelder er da i hovedsak navn, adresse, e-postadresse og kontonummer. I noen tilfeller blir fødselsnummer benyttet som identifikator, der hvor det er nødvendig.

Å benytte fødselsnummer er nødvendig for å sikre at vi registrerer riktig person, og dermed kvaliteten på opplysningene. Vi henter opplysninger om blant annet navn og adresse fra Folkeregisteret. Hvis det ikke er samsvar mellom for eksempel adressen som blir meldt og det som fremgår av Folkeregisteret, registrerer vi opplysningene fra Folkeregisteret. Vi opplyser ikke om fødselsnummer siden dette ikke er offentlig informasjon.

I de fleste tilfeller baserer registreringen seg på elektronisk innsending og behandling av melding. Det er de innmeldte opplysningene som blir behandlet. Som ledd i kontrollen av opplysningene innhenter vi i noen tilfeller nødvendig informasjon fra andre offentlige virksomheter eller andre kilder, som for eksempel Finanstilsynets konsesjonsregister over regnskapsførere og revisorer, Skatteetaten og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Våre avgjørelser baserer seg ikke bare på automatisert behandling. Vi utarbeider ikke personprofiler basert på personopplysninger vi innhenter.

Vi trenger å sikre våre systemer, kontorer og lokaler, og benytter derfor kameraovervåking. Dette skal forhindre og avdekke innbrudd i våre lokaler. Vi lagrer opptakene syv dager før de blir slettet.

Henvendelser til oss via telefon, e-post eller post

Vi bruker telefonsystemet Trio for å håndtere telefonhenvendelser, og vi tar vare på navn, adresse og telefonnummer som blir hentet fra nummeropplysningen. Hvis brukeren har ringt tidligere i løpet av de siste tre månedene, vil dette også fremgå. Personopplysningene som blir lagret i telefonsystemet, og som er nødvendig for å administrere og drifte dette, beholder vi en kort periode. Komplett logg blir slettet etter ett år. Hvis det er behov for personopplysninger for statistikk, blir disse anonymisert.

Når en bruker tar kontakt på e-post, tar vi vare på e-postadresse og personinformasjon som ligger i mottatte e-post. Disse opplysningene lagrer vi en måned for å kunne håndtere videre dialog med brukeren. Når en bruker tar kontakt med Altinn Starte og drive bedrift, på telefon eller e-post, tar vi vare på telefonnummer eller e-postadresse hvis vi har behov for å kontakte brukeren igjen. Vi tar også vare på postnummer for statistikkformål, men disse blir anonymisert. Opplysninger om brukeren blir lagret i en måned, slik at vi har mulighet til å fortsette dialog med brukeren. Deretter anonymiserer vi opplysningene.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6, nummer 1 (f). Den tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Våre ansatte bruker e-post både internt og eksternt, som en del av det daglige arbeidet med å forvalte våre register. Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å slette e-poster i sin egen e-postkonto etter hvert som de ikke lenger skal lagres. Når en medarbeider slutter blir e-postkontoen slettet.

Vi gjør oppmerksom på at e-post i utgangspunktet er ukryptert. Du bør derfor ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger på e-post. Selv har vi interne retningslinjer for hvilke opplysninger vi ikke skal sende per e-post, for eksempel gjelder dette fødselsnummer.

Dokumenter som blir regnet som saksdokument på grunn av at de er en del av saksbehandling, og fordi de fungerer som dokumentasjon, er omfattet av hovedreglene for dokumentoffentlighet, journalføring og arkivering. Det vil si at e-poster som blir regnet som saksdokumenter, skal journalføres. Det samme gjelder saksopplysninger som kommer inn via telefonhenvendelser. Disse blir journalført i saksbehandlingssystemet til det aktuelle registeret eller i arkivsystemet Public 360. Dette systemet bruker vi for elektronisk arkivering og behandling av dokumenter. Inngående og utgående post som ikke blir håndtert i et saksbehandlingssystem for det enkelte register, blir behandlet i Public 360. Systemet er levert av Tieto, er Noark 5-godkjent, og oppfyller de strengeste sikkerhetssertifiseringene.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningens artikkel 6, nummer 1 (e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet. Hvis din henvendelse inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningens artikkel 9, nummer. 2 (g). Særlige kategorier av personopplysninger er opplysninger som det etter loven skal mer til for å kunne behandle enn andre, for eksempel opplysninger om religiøs tilhørighet eller politisk oppfatning.

Ansvar for personopplysningene

Vår direktør er ansvarlig for all behandling av personopplysninger hos oss. Det daglige ansvaret for å oppfylle våre plikter er lagt til leder for det aktuelle registeret og den elektroniske løsningen hvor personopplysningene er registrert.

Sikring av opplysninger

Vi har en samfunnskritisk funksjon og skjermingsverdige objekter. Dette stiller høye krav til sikkerhet. Vi har etablert styringssystem for informasjonssikkerhet som gjelder all vår virksomhet i tråd med ISO 27001.

Tilgang til personopplysningene i våre systemer er begrenset og styrt gjennom tilgangskontroller på bakgrunn av tjenstlig behov. Alle våre ansatte har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven.

Rettigheter for den registrerte

Som registrert i våre registre, vil du ha rettigheter som følger av lovgivningen for det aktuelle register eller fagområde. I tillegg vil du ha rettigheter etter lovgivning som gjelder generelt. Vi er et forvaltningsorgan, og virksomheten vår blir regulert av forvaltningsloven med forskrifter. Loven regulerer blant annet saksbehandling, klagerett, taushetsplikt og partsinnsyn. Personopplysningsloven og GDPR (EUs personvernforordning) fastsetter blant annet vilkår for å behandle personopplysninger og rettigheter for den registrerte. Nedenfor følger generell informasjon om rettigheter for deg som er registrert. Vi gjør oppmerksom på at regelverket også inneholder en del unntak fra disse rettighetene, som ikke er gjengitt her. Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene, ber vi deg om å kontakte oss. Vi skal besvare henvendelsen din kostnadsfritt så snart som mulig, og senest innen en måned. Her finner du vår kontaktinformasjon.

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Som registrert har du rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvem som er behandlingsansvarlig, formålet med behandlingen, det rettslige grunnlaget, hvilken kilde opplysningene stammer fra, eventuelle mottakere av opplysningene, lagringstid og dine rettigheter. Vi behandler for det meste personopplysninger som er meldt inn til oss i forbindelse med registrering i våre registre. I de fleste tilfeller framgår det av de ulike særlovene hvilke opplysninger vi skal registrere og hvordan vi skal behandle disse. Vi har gitt generell informasjon om dette i denne personvernerklæringen. Du kan i tillegg be om mer inngående informasjon ved å henvende deg til oss. Etter at opplysningene er registrert i våre registre, sender vi normalt ut en bekreftelse som viser hvilke opplysninger vi har registrert.

Innsyn i personopplysninger

Når du er registrert hos oss, har du rett til å be om innsyn i de personopplysningene som er registrert om deg og mer inngående informasjon om hvordan disse blir behandlet. Særlovene fastsetter at de fleste opplysningene i våre register er offentlig tilgjengelig for alle. I tillegg gir offentleglova vanligvis alle rett til å kreve innsyn i dokumenter som blir sendt inn og ut i forbindelse med registrering av opplysninger. Som offentlig etat er vi pliktig til å tilgjengeliggjøre de offentlige journalene våre på internett. Våre inngående og utgående saksdokumenter er gjort søkbar på internett gjennom publiseringstjenesten eInnsyn. Her kan du søke opp dokumenter som er publisert og be om innsyn i offentlige dokumenter som ikke er publisert. Det er også mulig å søke på personnavn, men kun i de første tolv månedene etter publiseringsdato. Unntak fra innsynsretten følger av ulike lover og forskrifter, blant annet forvaltningslovens regler om taushetsplikt.Som part i en sak har du rett til innsyn i sakens dokumenter i medhold av forvaltningsloven.

Retting av feil

Som registrert har du rett til å få opplysningene om deg rettet hvis de er feil. Dette skal skje uten ugrunnet opphold. Du kan også kreve at vi legger til opplysninger hvis det som er registrert er ufullstendig.

Retting av opplysninger skal vanligvis gjøres ved at den som har meldeplikt sender oss en melding om dette. Hvem som er meldepliktig og hvordan meldingen skal utformes, følger av lovverket for det aktuelle registeret.

Hvis vi oppdager at en opplysning er mangelfull eller feil, og dette skyldes vår saksbehandling, skal vi på eget initiativ rette feilen.

Vi mottar oppdateringer av opplysninger fra Folkeregisteret. Hvis du oppdager feil i opplysninger om for eksempel navn eller adresse, må du kontakte Folkeregisteret for å få rettet feilen.

Hvis du oppdager at en opplysning er feil eller mangelfull, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å få informasjon om hvordan den aktuelle opplysningen kan bli rettet.

Arkivering og sletting

Sletting fra våre registre skjer i de fleste tilfeller på bakgrunn av at meldepliktig sender inn melding om endring eller sletting. Det er loven for de enkelte registrene som avgjør hvem som er meldepliktig. For noen av registrene kan vi slette opplysninger uten at vi mottar melding om det.

Som offentlig organ er vi underlagt reglene i arkivloven med forskrifter, og vi arkiverer dokumenter etter nærmere bestemmelser i denne loven. Loven regulerer blant annet adgangen til å rette og slette arkivmateriale. Dette betyr at vi i mange tilfeller må lagre registrerte opplysninger i historiske arkiv også etter de er offisielt slettet fra registrene. Dette medfører at sletting fra registrene i de fleste tilfeller ikke innebærer en fysisk sletting, men at opplysningene blir fjernet fra de offisielle registrene, og overført til historiske arkiv.

Rett til å protestere på behandlingen

Som registrert har du rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine. Innsigelsen må være knyttet til din særlige situasjon.

Klage til Datatilsynet

Hvis du opplever noe du mener er brudd på personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Les mer om dette hos Datatilsynet.

Har du spørsmål til personvernerklæringen?

Kontakt personvernombudet vårt

Personvernombudet har som sin viktigste oppgave å være en oppdatert ressursperson til nytte for brukerne og organisasjonen vår.

Gjennom nær kjennskap til Brønnøysundregistrene sin aktivitet og grunnlaget for Brønnøysundregistrene sin behandling av personopplysninger har personvernombudet et godt utgangspunkt for å ta tak i personvernrettslige problemstillinger som oppstår.

I tillegg har ombudet som oppgave å ta tak i personvernutfordringer på eget initiativ, og ombudet er vår kontaktperson overfor Datatilsynet.

Brønnøysundregistrene har hatt personvernombud siden 1. september 2008.

Personvernombud Elisabeth Lilleholt

Personvernombud Elisabeth Lilleholt

Kontaktinformasjon:
Elisabeth Lilleholt: elisabeth.lilleholt@brreg.no
Telefon 75 00 78 61

Personopplysninger som behandles i de enkelte register

Akvakulturregisteret

Opplysninger som registreres

I Akvakulturregisteret registreres både innsender og sakens parter (pantsetter, panthaver, overdrager, ny innehaver, saksøker, saksøkte – alt etter hvilken dokumenttype det er snakk om). Personopplysningene som behandles i Akvakulturregisteret er navn, fødselsdato, adresse og personnummer/d-nummer.

Formålet med behandlingen

Formålet er å gi rettsstiftelser i akvakulturtillatelser rettsvern overfor konkurrerende rettighetshavere. Rettsstiftelsene tinglyses på akvakulturtillatelsen. I tillegg blir de anmerket på debitors fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer. Tilsvarende opplysninger blir registrert på kreditor.

Opplysningen hentes fra

Opplysningene hentes fra innsender av dokumentene som kan være en av partene for eksempel rettighetshaver eller et advokatkontor som representerer denne.

Opplysninger blir utlevert til

Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for å drive kredittopplysningsvirksomhet kan abonnere på periodiske utskrifter i elektronisk form. Opplysningene blir også utlevert til enhver som oppgir fødselsnummer, d-nummer, organisasjonsnummer, dagboknummer eller en akvakulturtillatelse som rettsstiftelsen er tinglyst på.

EMAS-registeret

Opplysninger som registreres

I EMAS-registeret registreres opplysninger om miljøkontrollør. Dersom dette er en fysisk person, registreres fødselsnummer/d-nummer eventuelt akkrediteringsnummer (Norsk akkrediteringsidentifikator for miljøkontrollører), samt navn og adresse. Opplysningene registreres manuelt, dvs at det ikke er noen kobling mot Folkeregisteret. Videre registreres kontaktperson for (industri)området, hvor navn, adresse og fødselsnummer registreres manuelt.

Formålet med behandlingen

EMAS står for Eco Management and Audit Scheme og er EUs frivillige «fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon». Ordningen et tilbud til foretak og statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsetater som ønsker å markedsføre at de har satt seg programfestede mål for å ivareta miljøet i sin produksjon og tjenesteyting. Gjennom EØS-avtalen kan også norske virksomheter delta. Målet med ordningen er å fremme en forbedring av miljøinnsatsen i de bedriften som deltar.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra den registrerte selv, gjennom innsender av melding til EMAS-registeret.

Opplysningene blir utlevert til

Opplysningene i registeret er offentlig tilgjengelig for enhver.

Enhetsregisteret

Opplysninger som registreres

Følgende roller/opplysninger skal registreres:

 • daglig leder
 • forretningsfører
 • innehaver eller tilsvarende kontaktperson, om dette er en juridisk person, må det i tillegg registreres en fysisk person som kontaktperson.

I tillegg skal følgende opplysninger meldes om de finnes:

 • deltakere med ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser
 • sameiere
 • styremedlemmer
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • prokura
 • signatur
 • regnskapsfører

For personer som nevnt over skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og fødselsnummer/d-nummer.

Formålet med behandlingen

Formålet er å fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister. Registeret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Registerforvaltning, Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattedirektoratets register over personlige skatteytere eller Stiftelsesregisteret. I tillegg er Konkursregisteret et tilknyttet register. Alle konkursbo blir registrert og tildelt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra innsender av melding til registeret. Innsender vil være den som har meldeplikt til registeret. Opplysninger hentes også fra tilknyttet register.

Opplysningene blir utlevert til

Enhver har rett til å få tilgang til og utskrift av registrerte opplysninger, og kopi av dokumenter registrert i Enhetsregisteret. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer og d-nummer. Kredittopplysningsforetak som har konsesjon fra Datatilsynet for lagring av fødselsnummer og d-nummer til internt bruk, kan likevel etter avtale med Datatilsynet få tilgang til slike numre. Opplysninger fra Enhetsregisteret overføres til tilknyttede register.

Foretaksregisteret

Opplysninger som registreres

Følgende roller/opplysninger skal registreres:

 • daglig leder
 • innehaver
 • deltakere med ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser
 • komplementar
 • kommandittister
 • styremedlemme
 • varamedlemmer
 • observatør
 • revisor
 • prokura
 • signatur
 • bostyrer

For personer som nevnt over skal registeret inneholde opplysninger om navn, fødselsnummer/d-nummer og adresse, med unntak av kommandittister hvor det kun registreres navn.

Formålet med behandlingen

Formålet kan sies å være å samle opplysninger om alle næringsdrivende foretak i et landsdekkende register. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra innsender av melding til registeret. Innsender vil være den som har meldeplikt. Opplysningene hentes også fra Enhetsregisteret.

Opplysningene blir utlevert til

Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i Foretaksregisteret og få utskrift av dette. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer.

Frivillighetsregisteret

Opplysninger som registreres

For å kunne registreres i Frivillighetsregisteret må enheten ha et styre som er registrert i Enhetsregisteret. For disse personer skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og fødselsnummer/d-nummer.

Formålet med behandlingen

Formålet er å forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter og å legge til rette for det offentliges politikk overfor frivillig virksomhet, men uten at dette går ut over den frivillige virksomhetens selvstendige stilling. Formålet med Frivillighetsloven er å styrke og bevare grunnlaget for frivillig virksomhet.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra Enhetsregisteret.

Opplysningene blir utlevert til

Frivillighetsregisteret avgir ikke opplysninger om styret i enheten. Opplysningene avgis fra Enhetsregisteret.

Gebyrsentralen

Opplysninger som registreres

Opplysninger som registreres er navn og adresse.

Formålet med behandlingen

Gebyrsentralen registrerer og fakturerer bilag som grunnlag for regnskapsføring og innkreving av gebyrer til staten, jf. reglene i rettsgebyrloven. Gebyrsentralen registrerer også bilag for utbetaling av spesielle utgifter i forbindelse med tvangsforretninger, som for eksempel utgifter til kunngjøringer.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra tingretten.

Opplysningene blir utlevert til

Opplysningene blir ikke utlevert.

Jegerregisteret

Brønnøysundregistrene er databehandler for personopplysningene i Jegerregisteret. Miljødirektoratet er behandlingsansvarlig.

Opplysninger som registreres

Personopplysninger som behandles er navn, adresse, fødselsdato og fødselsnummer/d-nummer.

Formålet med behandlingen

Formålet er først og fremst registrering av jegere som har bestått jegerprøven, og utsending av jegeravgiftskort. Jegerregisteret inneholder en uttømmende opplisting av personer som fyller vilkårene for jakt i Norge.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra den registrerte selv.

Opplysningene blir utlevert til

Jegerregisteret avgir opplysninger om hvorvidt en person er registrert i registeret og om vedkommende har betalt jegeravgift. Fødselsnummer må i tilfelle oppgis. De som selger jaktkort, for eksempel nettsiden inatur, har muligheter for direkteoppslag i registeret. Dette fordi de ikke kan selge jaktkort til personer som ikke er registrert og har betalt jegeravgiften.

Konkursregisteret og Konkurskaranteneregisteret

Opplysninger som registreres

Personopplysninger som behandles i Konkurs- og Konkurskaranteneregisteret er navn, fødselsdato, adresse, personnummer/d-nummer, telefonnummer og epostadresse. I Konkursregisteret skal det også registreres opplysninger om:

 • innehaver
 • daglig leder
 • styremedlemme
 • stiftere
 • eiere
 • bostyrer

Formålet med behandlingen

Formålet er blant annet å bekjempe økonomisk kriminalitet, være til hjelp for tingretten og bostyrer i konkursbehandlingen, samt å lette tilgangen til informasjon om konkursbehandlingen.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra den tingrett som avsier kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene. I tillegg hentes opplysninger om rolleinnehaver fra Enhetsregisteret.

Opplysningene blir utlevert til

Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for sin virksomhet abonnerer på periodiske utskrifter i elektronisk form. Opplysningene blir også utlevert til enhver som kontakter Brønnøysundregistrene og oppgir fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer.

Løsøre-, Ektepakt- og Gjeldsordningsregisteret

Opplysninger som registreres

I Løsøreregisteret registreres både innsender og sakens parter (debitor, kreditor, pantsetter, panthaver, saksøker, saksøkte, ektefelle, leietaker, utleier – alt etter hvilken dokumenttype det er snakk om). Personopplysningene som behandles i Løsøreregisteret er navn, fødselsdato, adresse og personnummer/d-nummer.

Formålet med behandlingen

Formålet er å gi rettsstiftelser i løsøre rettsvern overfor konkurrerende rettighetshavere. Rettsstiftelsene tinglyses på fødselsnummer, d-nummer, organisasjonsnummer. Hvis det er tatt pant i en registrert motorvogn, så anmerkes dessuten heftelsen på motorvognens kjennemerke.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra innsender av dokumentene, som kan være en av partene for eksempel rettighetshaver eller et advokatkontor som representerer denne.

Opplysningene blir utlevert til

Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for å drive kredittopplysningsvirksomhet kan abonnere på periodiske utskrifter i elektronisk form. Opplysningene blir også utlevert til enhver som oppgir fødselsnummer, d-nummer, organisasjonsnummer, dagboknummer eller en motorvogns registreringsnummer.

Tros- og livssynssamfunn

Brønnøysundregistrene er databehandler for disse opplysningene. Kulturdepartementet er behandlingsansvarlig.

Opplysninger som registreres

Samtlige tros- og livssynssamfunn må sende inn en oversikt til Fylkesmannen over fødselsnummer som det kreves tilskudd for. Fylkesmannen sender oversikten videre til oss, der den jevnføres med Personregisteret, Den norske kirkes medlemsregister og oversikter fra øvrige tros- og livssynssamfunn.

Formålet med behandlingen

Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra medlemslistene hos samtlige tros- og livssynssamfunn.

Opplysningene blir utlevert til

Opplysningene blir utlevert til fylkesmennene.

Partiregisteret

Opplysninger som registreres

Registeret inneholder opplysninger om kontaktperson registrert i Enhetsregisteret, samt opplysninger om partiets utøvende organ. For personer som registreres som medlem av partiets utøvende organ og som kontaktperson skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og fødselsnummer/d-nummer.

Formålet med behandlingen

Hovedformålet er å gi de politiske partiene mulighet til å skaffe seg enerett til å stille lister under partinavnet. I så henseende må Partiregisteret på mange måter anses som et rettsvernregister. Registrering i Partiregisteret har også betydning med hensyn til enkelte andre forhold: Blant annet har de registrerte politiske partiene noe enklere formkrav ved innsending av listeforslag. Registreringen har også en viss betydning for enkelte sider ved listeforslagets innhold og for regelverket om godkjenning av stemmesedler. Registreringen av partiets utøvende organ i Partiregisteret skal sikre notoritet og klarhethet omkring hvem som skal representere partiet utad.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra innsender av melding til Partiregisteret.

Opplysningene blir utlevert til

Opplysningene om medlemmer av partiets utøvende organ, samt kontaktperson i Enhetsregisteret er offentlig tilgjengelig for enhver.

Register for utøvere av alternativ behandling

Opplysninger som registreres

Personopplysningene som behandles er navn, fødselsdato, adresse og personnummer/d-nummer.

Formålet med behandlingen

Formålet er å bidra til økt ivaretakelse av pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler, samt å bidra til seriøsitet og forretningsmessige ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling, jf. § 1 i forskriften.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra den registrerte selv.

Opplysningene blir utlevert til

Opplysningene utleveres til enhver som oppgir fødselsnummer/d-nummer til utøveren. Registeret er også søkbart på Internett.

Regnskapsregisteret

Opplysninger som registreres

Regnskapsregisteret behandler personopplysninger i forbindelse med forsinkelsesgebyr. Registeret innhenter opplysninger om styremedlemmer, deltakere og daglig leder fra Enhetsregisteret/Foretaksregisteret for å kunne kreve inn gebyr. Opplysninger som registreres er navn, adresse og fødselsnummer/d-nummer.

Formålet med behandlingen

Formålet er å motta og offentliggjøre årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, slik at enhver kan gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra Enhetsregisteret/Foretaksregisteret.

Opplysningene blir utlevert til

Opplysningene sendes videre til Statens Innkrevingssentral som foretar selve innkrevingen.

Reservasjonsregisteret

Opplysninger som registreres

Registreringsenheter er fysiske personer som identifiseres med fødselsnummer/d-nummer. Registeret inneholder ellers navne- og adresseopplysninger, samt tilleggsopplysninger om telefonnumre og tilleggsadresser.

Formålet med behandlingen

Formålet er å registrere fysiske personers ønske om å slippe å bli kontaktet via adressert post eller telefon av direktemarkedsførere.

Opplysningene hentes fra

Opplysningene hentes fra den registrerte selv og fra Folkeregisteret.

Opplysningene blir utlevert til

Opplysningene i registeret avgis kun til næringsdrivende markedsførere.

Rettighetstapsregisteret

Opplysninger som registreres

Personopplysninger som behandles er navn, fødselsnummer og adresse.

Formålet med behandlingen

Formålet er å forhindre at personer som i medhold av straffeloven § 29 er fradømt retten til å drive virksomhet, blir registrert i nye roller i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret.

Opplysningene hentes fra

Rettighetstapet sendes inn fra den rett som har avsagt dommen, som plikter å gi melding til myndighet som rettighetstapet vedrører, jf. påtaleinstruksen § 5-6.

Opplysningene blir utlevert til

Registeret er kun til internt bruk ved Brønnøysundregistrene, og opplysningene skal ikke utleveres til utenforstående.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din når du laster inn en nettside. På brreg.no brukes informasjonskapsler til å lagre informasjon om valg du har gjort på siden, og til å fordele trafikken på serverene våre. Disse slettes automatisk når du avslutter nettleserøkta.

Vi benytter Google Analytics og HotJar til å vurdere og forbedre nettstedet ved å registrere besøksmønstret. Informasjonskapslene inneholder generell informasjon som nettleser, språk, verdensdel og hvilken nettside du kom fra. Mer informasjon om disse kan du finne i informasjonen fra Google og Hotjar.