Personvernerklæring

Sist oppdatert: 9. mars 2018 .

Mye av registerdriften ved Brønnøysundregistrene handler om å holde oversikt over hvem som har forpliktet seg til hva.

Løsøreregisteret gjør det mulig å pantsette gjenstander, fordi både låner og utlåner stoler på at noen tar vare på hva som er avtalt mellom partene. På samme måte sikrer Foretaksregisteret og Enhetsregisteret at det ikke skal oppstå tvil om hvem som har påtatt seg ulike typer ansvar.

Åpenhet og oversikt motvirker økonomisk kriminalitet. Pålitelig og saklig informasjon gir økonomisk trygghet. I forbindelse med forvaltningen av våre oppgaver registreres personopplysninger. De aller fleste opplysninger registreres med direkte hjemmel i lov, og da de ulike særlovene som regulerer hvert enkelt register.

Når det gjelder nettportalen Altinn har vi utformet en egen personvernerklæring. Hvis du ønsker å vite mer om behandlingen av personopplysninger i Altinn, se Altinns nettsider om personvern.

Som registrert i våre registre, vil du ha rettigheter som følger av lovgivningen for det aktuelle register eller fagområde. I tillegg vil du ha rettigheter etter lovgivning som gjelder generelt. Særskilt aktuelt i forbindelse med registreringen av personopplysninger, er personopplysningsloven.

 

 

Personvernombudet ved Brønnøysundregistrene

Personvernombudet har som sin viktigste oppgave å være en oppdatert ressursperson til nytte for brukerne og organisasjonen vår.

Gjennom nær kjennskap til Brønnøysundregistrene sin aktivitet og grunnlaget for Brønnøysundregistrene sin behandling av personopplysninger har personvernombudet et godt utgangspunkt for å ta tak i personvernrettslige problemstillinger som oppstår.

I tillegg har ombudet som oppgave å ta tak i personvernutfordringer på eget initiativ, og ombudet er vår kontaktperson overfor Datatilsynet.

Brønnøysundregistrene har hatt personvernombud med hjemmel i personopplysningsforskriften siden 1. september 2008.

Personvernombud Elisabeth Lilleholt

Personvernombud Elisabeth Lilleholt

Kontaktinformasjon:
Elisabeth Lilleholt: elisabeth.lilleholt@brreg.no
Telefon 75 00 78 61

Dine rettigheter etter personopplysningsloven

Etter personopplysningsloven § 18 har enhver som ber om det, rett til å vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar. Du kan henvend deg til Brønnøysundregistrene og få vite hva slags behandlinger av personopplysninger som foretas her. Om du er registrert hos den behandlingsansvarlige, har du som hovedregel rett til å få vite hva som er registrert om deg. På bakgrunn av dette kan du be om en utdyping på en del felter:

  • Navn og adresse på den behandlingsansvarlige
  • Hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter
  • Formålet med behandlingen
  • Hvilke typer personopplysninger som behandles
  • Hvor opplysningene er hentet fra
  • Hvem personopplysningene eventuelt vil bli utlevert til

Brønnøysundregistrene har ansvaret for en rekke registre. Personopplysninger som behandles i disse registrene er først og fremst navn, adresse og fødselsnummer i tilknytning til rolle, rettigheter eller forpliktelser en person har. Å registrere fødselsnummer er helt nødvendig for å sikre at vi registrerer rett person. Fødselsnummer er ikke offentlig informasjon, og blir derfor ikke utgitt.

Hvis du har sendt en henvendelse til Brønnøysundregistrene i form av brev og lignende, arkiverer vi dette. Hvis brevet inneholder personopplysninger, vil disse også ligge i våre arkiv. Vi har også et eget kunderegister.

Ansvar

Det øverste ansvaret for all behandling av personopplysninger ved Brønnøysundregistrene ligger hos vår direktør. Det daglige ansvaret for behandlingen er lagt til avdelingsdirektører og underdirektører avhengig av hvor behandlingen skjer.

Av personopplysningsloven § 27 følger at hvis det er behandlet personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak eller på begjæring av den registrerte rette de mangelfulle opplysningene.

Feilretting

For registrene våre vil det være slik at retting av opplysninger som er feil må skje ved at den som har meldeplikt sender oss en melding om dette. Hvem som er meldepliktig og hvordan meldingen skal utformes, følger av lovverket for det aktuelle registeret.

Hvis registerfører oppdager at en opplysning er mangelfull eller feil, og dette skyldes egen saksbehandling, skal registeret på eget initiativ rette feilen.

Vi gjør oppmerksom på at Brønnøysundregistrene henter opplysninger om blant annet navn og privat adresse fra Folkeregisteret. Hvis det er feil i disse opplysningene, må du henvende deg til Folkeregisteret for å få rettet feilen.

Hvis du oppdager at opplysning er feil eller mangelfull, anbefaler vi deg å ta kontakt med Brønnøysundregistrene. Så kan vi fortelle deg hvordan den aktuelle opplysningen kan rettes, eller eventuelt slettes.

Rettigheter

Av personopplysningsloven følger at når en virksomhet ber deg om dine personopplysninger, skal du få vite hvem som er behandlingsansvarlig, om det er frivillig å svare, hvilket formål opplysningene skal brukes til og om de vil bli utlevert til andre. Virksomheten trenger ikke informere deg om den er sikker på at du allerede er informert. Den behandlingsansvarlige skal informere uoppfordret og gratis.

En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte selv, skal på eget initiativ informere deg om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon så snart opplysningene er innhentet (dette framgår av personopplysningsloven § 19 første ledd). Virksomheten trenger ikke varsle deg om behandlingen er fastsatt i lov, om varslingen er uforholdsmessig vanskelig eller om den behandlingsansvarlige er sikker på at du allerede kjenner informasjonen.

Brønnøysundregistrene behandler for det meste personopplysninger som er meldt inn til oss i forbindelse med registrering i ett av våre register. Etter at opplysningene er registrert, sender vi alltid ut en bekreftelse med et informasjonsskriv som viser hvilke opplysninger vi har registrert. I de fleste tilfeller framgår det også av lovverket hvilke opplysninger som skal registreres.

Svarfrist

Når du henvender deg til oss og ber om informasjon, skal den behandlingsansvarlige svare uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn. Hvis du ønsker det, kan du be om skriftlig svar.

Hvis det er umulig for virksomheten å overholde fristen, kan den sende et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og tidspunktet for når du kan vente svar (personopplysningsloven §§ 16 og 24).

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din når du laster inn en nettside. På brreg.no brukes informasjonskapsler til å lagre informasjon om valg du har gjort på siden, og til å fordele trafikken på serverene våre. Disse slettes automatisk når du avslutter nettleserøkta.

Vi benytter Google Analytics og HotJar til å vurdere og forbedre nettstedet ved å registrere besøksmønstret. Informasjonskapslene inneholder generell informasjon som nettleser, språk, verdensdel og hvilken nettside du kom fra. Mer informasjon om disse kan du finne i informasjonen fra Google og Hotjar.