Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 28. april 2020 .

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse blir behandlet og hvilke rettigheter du har.

Mye av v√•r registerdrift handler om √• holde oversikt over hvem som har forpliktet seg til hva. √Öpenhet og oversikt motvirker √łkonomisk kriminalitet. P√•litelig og saklig informasjon gir √łkonomisk trygghet. I forbindelse med forvaltningen av v√•re oppgaver registrerer vi personopplysninger.

Slik behandler vi personopplysninger

Alt av opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson er personopplysninger. Alle dokumenter som blir sendt til og fra Br√łnn√łysundregistrene, blir skannet og lagret i v√•re saksbehandlingssystem eller i det elektroniske arkivsystemet Public 360. Noen opplysninger er gjenstand for registrering i et register, som for eksempel opplysninger i meldinger. Andre opplysninger kan v√¶re vedlegg til meldinger, klager eller andre typer henvendelser. I alle tilfeller vil du kunne finne personopplysninger i dokumentene.

De aller fleste opplysningene hos oss blir registrert med direkte hjemmel i lov, da de ulike s√¶rlovene regulerer hvert enkelt register. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningens artikkel 6, nummer 1 (e), som tillater oss √• behandle opplysninger som er n√łdvendig for ut√łvelse av offentlig myndighet. Hvis din henvendelse inneholder s√¶rlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget v√•rt personvernforordningens artikkel 9, nummer 2 (g). S√¶rlige kategorier av personopplysninger er opplysninger som det etter loven skal mer til for √• kunne behandle enn andre, for eksempel opplysninger om religi√łs tilh√łrighet eller politisk oppfatning.

Personopplysninger vi behandler i registrene er f√łrst og fremst navn, adresse og f√łdselsnummer i tilknytning til rolle, rettigheter eller forpliktelser en person har. Vi registrerer ogs√• opplysninger om v√•re kunder n√•r de bestiller informasjon og n√•r de benytter tjenester med gebyr. Opplysningene dette gjelder er da i hovedsak navn, adresse, e-postadresse og kontonummer. I noen tilfeller blir f√łdselsnummer benyttet som identifikator, der hvor det er n√łdvendig.

√Ö benytte f√łdselsnummer er n√łdvendig for √• sikre at vi registrerer riktig person, og dermed kvaliteten p√• opplysningene. Vi henter opplysninger om blant annet navn og adresse fra Folkeregisteret. Hvis det ikke er samsvar mellom for eksempel adressen som blir meldt og det som fremg√•r av Folkeregisteret, registrerer vi opplysningene fra Folkeregisteret. Vi opplyser ikke om f√łdselsnummer siden dette ikke er offentlig informasjon.

I de fleste tilfeller baserer registreringen seg p√• elektronisk innsending og behandling av melding. Det er de innmeldte opplysningene som blir behandlet. Som ledd i kontrollen av opplysningene innhenter vi i noen tilfeller n√łdvendig informasjon fra andre offentlige virksomheter eller andre kilder, som for eksempel Finanstilsynets konsesjonsregister over regnskapsf√łrere og revisorer, Skatteetaten og Tilsynsr√•det for advokatvirksomhet.

V√•re avgj√łrelser baserer seg ikke bare p√• automatisert behandling. Vi utarbeider ikke personprofiler basert p√• personopplysninger vi innhenter.

Personopplysninger som blir registrert vil unntaksvis bli benyttet til testform√•l, n√•r det er behov for √• videreutvikle eller gj√łre endringer i v√•re systemer og tjenester. Det er kun aktuelt √• benytte personopplysninger n√•r bruk av syntetiske data ikke er egnet eller bruk av slike data er uforholdsmessig ressurskrevende. I disse tilfellene iverksetter vi tiltak for √• ivareta informasjonssikkerhet og den registrerte sitt personvern.

Vi trenger √• sikre v√•re systemer, kontorer og lokaler, og benytter derfor kameraoverv√•king. Dette skal forhindre og avdekke innbrudd i v√•re lokaler. Vi lagrer opptakene syv dager f√łr de blir slettet.

Henvendelser til oss via telefon, e-post eller post

Vi bruker telefonsystemet Trio for √• h√•ndtere telefonhenvendelser, og vi tar vare p√• navn, adresse og telefonnummer som blir hentet fra nummeropplysningen. Hvis brukeren har ringt tidligere i l√łpet av de siste tre m√•nedene, vil dette ogs√• fremg√•. Personopplysningene som blir lagret i telefonsystemet, og som er n√łdvendig for √• administrere og drifte dette, beholder vi en kort periode. Komplett logg blir slettet etter ett √•r. Hvis det er behov for personopplysninger for statistikk, blir disse anonymisert.

Når en bruker tar kontakt på e-post, tar vi vare på e-postadresse og personinformasjon som ligger i mottatte e-post. Disse opplysningene lagrer vi en måned for å kunne håndtere videre dialog med brukeren. Når en bruker tar kontakt med Bedriftsveiledning, på telefon eller via kontaktskjema på Altinn, tar vi vare på telefonnummer eller e-postadresse hvis vi har behov for å kontakte brukeren igjen. Vi tar også vare på postnummer for statistikkformål, men disse blir anonymisert. Opplysninger om brukeren blir lagret i en måned, slik at vi har mulighet til å fortsette dialog med brukeren. Deretter anonymiserer vi opplysningene.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6, nummer 1 (f). Den tillater oss √• behandle opplysninger som er n√łdvendig for √• vareta en interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Våre ansatte bruker e-post både internt og eksternt, som en del av det daglige arbeidet med å forvalte våre register. Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å slette e-poster i sin egen e-postkonto etter hvert som de ikke lenger skal lagres. Når en medarbeider slutter blir e-postkontoen slettet.

Vi gj√łr oppmerksom p√• at e-post i utgangspunktet er ukryptert. Du b√łr derfor ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger p√• e-post. Selv har vi interne retningslinjer for hvilke opplysninger vi ikke skal sende per e-post, for eksempel gjelder dette f√łdselsnummer.

Dokumenter som blir regnet som saksdokument p√• grunn av at de er en del av saksbehandling, og fordi de fungerer som dokumentasjon, er omfattet av hovedreglene for dokumentoffentlighet, journalf√łring og arkivering. Det vil si at e-poster som blir regnet som saksdokumenter, skal journalf√łres. Det samme gjelder saksopplysninger som kommer inn via telefonhenvendelser. Disse blir journalf√łrt i saksbehandlingssystemet til det aktuelle registeret eller i arkivsystemet Public 360. Dette systemet bruker vi for elektronisk arkivering og behandling av dokumenter. Inng√•ende og utg√•ende post som ikke blir h√•ndtert i et saksbehandlingssystem for det enkelte register, blir behandlet i Public 360. Systemet er levert av Tieto, er Noark 5-godkjent, og oppfyller de strengeste sikkerhetssertifiseringene.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningens artikkel 6, nummer 1 (e), som tillater oss √• behandle opplysninger som er n√łdvendig for ut√łvelse av offentlig myndighet. Hvis din henvendelse inneholder s√¶rlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget v√•rt personvernforordningens artikkel 9, nummer. 2 (g). S√¶rlige kategorier av personopplysninger er opplysninger som det etter loven skal mer til for √• kunne behandle enn andre, for eksempel opplysninger om religi√łs tilh√łrighet eller politisk oppfatning.

Ansvar for personopplysningene

V√•r direkt√łr er ansvarlig for all behandling av personopplysninger hos oss. Det daglige ansvaret for √• oppfylle v√•re plikter er lagt til leder for det aktuelle registeret og den elektroniske l√łsningen hvor personopplysningene er registrert.

Sikring av opplysninger

Vi har en samfunnskritisk funksjon og skjermingsverdige objekter. Dette stiller h√łye krav til sikkerhet. Vi har etablert styringssystem for informasjonssikkerhet som gjelder all v√•r virksomhet i tr√•d med ISO 27001.

Tilgang til personopplysningene i våre systemer er begrenset og styrt gjennom tilgangskontroller på bakgrunn av tjenstlig behov. Alle våre ansatte har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven.

Rettigheter for den registrerte

Som registrert i v√•re registre, vil du ha rettigheter som f√łlger av lovgivningen for det aktuelle register eller fagomr√•de. I tillegg vil du ha rettigheter etter lovgivning som gjelder generelt. Vi er et forvaltningsorgan, og virksomheten v√•r blir regulert av forvaltningsloven med forskrifter. Loven regulerer blant annet saksbehandling, klagerett, taushetsplikt og partsinnsyn. Personopplysningsloven og GDPR (EUs personvernforordning) fastsetter blant annet vilk√•r for √• behandle personopplysninger og rettigheter for den registrerte. Nedenfor f√łlger generell informasjon om rettigheter for deg som er registrert. Vi gj√łr oppmerksom p√• at regelverket ogs√• inneholder en del unntak fra disse rettighetene, som ikke er gjengitt her. Hvis du √łnsker √• benytte deg av rettighetene, ber vi deg om √• kontakte oss. Vi skal besvare henvendelsen din kostnadsfritt s√• snart som mulig, og senest innen en m√•ned. Her finner du v√•r kontaktinformasjon.

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Som registrert har du rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvem som er behandlingsansvarlig, formålet med behandlingen, det rettslige grunnlaget, hvilken kilde opplysningene stammer fra, eventuelle mottakere av opplysningene, lagringstid og dine rettigheter. Vi behandler for det meste personopplysninger som er meldt inn til oss i forbindelse med registrering i våre registre. I de fleste tilfeller framgår det av de ulike særlovene hvilke opplysninger vi skal registrere og hvordan vi skal behandle disse. Vi har gitt generell informasjon om dette i denne personvernerklæringen. Du kan i tillegg be om mer inngående informasjon ved å henvende deg til oss. Etter at opplysningene er registrert i våre registre, sender vi normalt ut en bekreftelse som viser hvilke opplysninger vi har registrert.

Innsyn i personopplysninger

N√•r du er registrert hos oss, har du rett til √• be om innsyn i de personopplysningene som er registrert om deg og mer inng√•ende informasjon om hvordan disse blir behandlet. S√¶rlovene fastsetter at de fleste opplysningene i v√•re register er offentlig tilgjengelig for alle. I tillegg gir offentleglova vanligvis alle rett til √• kreve innsyn i dokumenter som blir sendt inn og ut i forbindelse med registrering av opplysninger. Som offentlig etat er vi pliktig til √• tilgjengeliggj√łre de offentlige journalene v√•re p√• internett. V√•re inng√•ende og utg√•ende saksdokumenter er gjort s√łkbar p√• internett gjennom publiseringstjenesten eInnsyn. Her kan du s√łke opp informasjon fra v√•r offentlige journal og be om innsyn. Det er ogs√• mulig √• s√łke p√• personnavn, men kun i de f√łrste tolv m√•nedene etter publiseringsdato. Unntak fra innsynsretten f√łlger av ulike lover og forskrifter, blant annet forvaltningslovens regler om taushetsplikt.Som part i en sak har du rett til innsyn i sakens dokumenter i medhold av forvaltningsloven.

Retting av feil

Som registrert har du rett til å få opplysningene om deg rettet hvis de er feil. Dette skal skje uten ugrunnet opphold. Du kan også kreve at vi legger til opplysninger hvis det som er registrert er ufullstendig.

Retting av opplysninger skal vanligvis gj√łres ved at den som har meldeplikt sender oss en melding om dette. Hvem som er meldepliktig og hvordan meldingen skal utformes, f√łlger av lovverket for det aktuelle registeret.

Hvis vi oppdager at en opplysning er mangelfull eller feil, og dette skyldes vår saksbehandling, skal vi på eget initiativ rette feilen.

Vi mottar oppdateringer av opplysninger fra Folkeregisteret. Hvis du oppdager feil i opplysninger om for eksempel navn eller adresse, må du kontakte Folkeregisteret for å få rettet feilen.

Hvis du oppdager at en opplysning er feil eller mangelfull, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å få informasjon om hvordan den aktuelle opplysningen kan bli rettet.

Arkivering og sletting

Sletting fra v√•re registre skjer i de fleste tilfeller p√• bakgrunn av at meldepliktig sender inn melding om endring eller sletting. Det er loven for de enkelte registrene som avgj√łr hvem som er meldepliktig. For noen av registrene kan vi slette opplysninger uten at vi mottar melding om det.

Som offentlig organ er vi underlagt reglene i arkivloven med forskrifter, og vi arkiverer dokumenter etter n√¶rmere bestemmelser i denne loven. Loven regulerer blant annet adgangen til √• rette og slette arkivmateriale. Dette betyr at vi i mange tilfeller m√• lagre registrerte opplysninger i historiske arkiv ogs√• etter de er offisielt slettet fra registrene. Dette medf√łrer at sletting fra registrene i de fleste tilfeller ikke inneb√¶rer en fysisk sletting, men at opplysningene blir fjernet fra de offisielle registrene, og overf√łrt til historiske arkiv.

Rett til å protestere på behandlingen

Noen ganger kan du ha rett til √• protestere p√• behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjelder ikke hvis vi behandler personopplysningene dine som f√łlge av at det er lovbestemt, eller hvis det er n√łdvendig for √• utf√łre en avtale du har med oss. Hvis du mener at vi ikke har rett til √• behandle personopplysninger om deg, ber vi deg om √• kontakte oss.

Klage til Datatilsynet

Hvis du opplever noe du mener er brudd på personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Les mer om dette hos Datatilsynet.

Har du sp√łrsm√•l til personvernerkl√¶ringen?

Kontakt personvernombudet vårt

Personvernombudet har som sin viktigste oppgave å være en oppdatert ressursperson til nytte for brukerne og organisasjonen vår.

Gjennom n√¶r kjennskap til Br√łnn√łysundregistrene sin aktivitet og grunnlaget for v√•r behandling av personopplysninger, har personvernombudet et godt utgangspunkt for √• ta tak i personvernrettslige problemstillinger som oppst√•r.

I tillegg har ombudet som oppgave å ta tak i personvernutfordringer på eget initiativ, og ombudet er vår kontaktperson overfor Datatilsynet.

Br√łnn√łysundregistrene har hatt personvernombud siden 1. september 2008.

Personvernombud Elisabeth Lilleholt

Personvernombud Elisabeth Lilleholt

Kontaktinformasjon:

Elisabeth Lilleholt: elisabeth.lilleholt@brreg.no
Telefon 75 00 78 61

Personopplysninger som behandles i de enkelte register

Akvakulturregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Akvakulturregisteret er akvakulturloven og A-registerforskriften. Disse regulerer hvilke opplysninger som skal registreres.

Akvakulturregisteret er et register over alle tillatelser som er gitt til √• drive akvakultur. Form√•let med Akvakulturregisteret er √• gi rettslige disposisjoner til eller i en akvakulturtillatelse rettsvern overfor konkurrerende rettighetshavere. I tillegg er form√•let √• gj√łre opplysningene offentlig tilgjengelig.

Opplysninger vi behandler

I Akvakulturregisteret registrerer vi b√•de innsender av en sak og sakens parter. Dette kan v√¶re pantsetter, panthaver, overdrager, ny innehaver, saks√łker eller saks√łkte.

Personopplysningene vi behandler i Akvakulturregisteret er navn, f√łdselsdato, adresse og f√łdselsnummer eller d -nummer.

Opplysningene henter vi fra dokumentene vi får tilsendt. Innsender av dokumentene kan være en av partene eller en representant for disse. Det er frivillig å la seg registrere, men dersom det skal skje, er det fastsatt i lov hvilke opplysninger vi skal registrere.

Utlevering av opplysninger

Opplysningene i Akvakulturregisteret er offentlig tilgjengelige, og blir utlevert til alle som oppgir f√łdselsnummer, d-nummer, organisasjonsnummer, dagboknummer eller akvakulturtillatelsen som rettsstiftelsen er tinglyst p√•. Opplysninger fra den historiske databasen er ikke offentlig tilgjengelig, men det kan bli gjort unntak for enkelte.

P√• v√•re nettsider kan du s√łke heftelser i Akvakulturregisteret.

Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for sin virksomhet kan abonnere på periodiske utskrifter fra Akvakulturregisteret.

Fiskeridirektoratet henter opplysninger fra tinglysingsdelen gjennom en egen tjeneste. Vi kan også hente opplysninger om for eksempel hvem som er eier av tillatelsen hos Fiskeridirektoratet.

Sletting og arkivering

De registrerte opplysningene i Akvakulturregisteret sletter vi etter reglene i tinglysingsloven. Opplysningene blir slettet etter begj√¶ring fra rettighetshaver eller n√•r det tinglyses bevis for at rettsstiftelsen er falt bort. Hvis ikke opplysningene blir slettet p√• dette grunnlag, vil de bli slettet n√•r virkningen av tinglysingen er falt bort etter utl√łpt rettsvernstid. Frivillig pant slettes automatisk etter 20 √•r, mens overf√łringene blir st√•ende til det eventuelt kommer en ny overf√łring.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

EMAS-registeret

Rettslig grunnlag og formål

EMAS st√•r for Eco Management and Audit Scheme og er EUs frivillige fellesskapsordning for milj√łstyring og milj√łrevisjon. Ordningen er et tilbud til foretak og statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsetater som √łnsker √• markedsf√łre at de har satt seg programfestede m√•l for √• ivareta milj√łet i sin produksjon og tjenesteyting. Ordningen skal fremme en forbedring av milj√łinnsatsen i de virksomhetene som deltar.

Gjennom E√ėS-avtalen kan norske virksomheter delta i ordningen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i EMAS-registeret er forurensningsloven og forurensningsforskriften, jf. Europaparlaments- og R√•dsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25.11.2009 om frivillig deltakelse for organisasjoner i en fellesskapsordning for milj√łstyring og milj√łrevisjon (EMAS).

Hvilke opplysninger vi behandler

I EMAS-registeret registrerer vi opplysning om milj√łkontroll√łr. Hvis dette er en fysisk person, registrerer vi f√łdselsnummer eller d-nummer, eventuelt akkrediteringsnummer (norsk akkrediteringsidentifikator for milj√łkontroll√łrer), samt navn og adresse. I tillegg registrerer vi kontaktperson for omr√•det, hvor navn, adresse og f√łdselsnummer eller d-nummer registreres. Alle dokumenter som blir sendt inn i forbindelse med registrering arkiverer vi. Her vil det ogs√• kunne finnes personopplysninger.

Opplysningene henter vi fra melding som blir sendt inn til EMAS-registeret. F√łdselsnummer, navn og adresse registreres manuelt. Det er alts√• ingen kobling mot Folkeregisteret. Det er frivillig √• delta i ordningen og la seg registrere, men dersom det skal skje, er det fastsatt i lov hvilke opplysninger som skal registreres.

Utlevering av opplysninger

Opplysningene i EMAS-registeret er offentlig tilgjengelig for alle, og oversikt over de norske virksomhetene som har tilsluttet seg ordningen er tilgjengelig p√• v√•re nettsider. Dette gjelder likevel ikke f√łdselsnummer eller d-nummer.

Sletting og arkivering

Et område blir slettet enten på bakgrunn av slettemelding fra virksomheten, eller på bakgrunn av manglende fornyelse av registreringen.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Enhetsregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i Enhetsregisteret er enhetsregisterloven med forskrifter.

Enhetsregisterets formål er å fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere og Stiftelsesregisteret. I tillegg er Konkursregisteret et tilknyttet register, og alle konkursbo er registrert og tildelt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

En registreringsenhet kan ikke bli registrert i et tilknyttet register f√łr enheten er registrert i Enhetsregisteret og har f√•tt tildelt organisasjonsnummer. Registerf√łrer for tilknyttet register har rett og plikt til √• bruke de opplysninger som er registrert i Enhetsregisteret. De har ogs√• plikt til √• holde eget register oppdatert med slike opplysninger registrert i Enhetsregisteret.

Hvilke opplysninger vi behandler

For √• kunne bli registrert i Enhetsregisteret og f√• organisasjonsnummer, m√• enheten oppgi daglig leder, forretningsf√łrer, innehaver eller tilsvarende kontaktperson. Hvis dette er en juridisk person, m√• det i tillegg bli oppgitt en fysisk person som kontaktperson.

I tillegg skal f√łlgende opplysninger meldes dersom de finnes

 • deltakere med ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser
 • styremedlemmer
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • prokura
 • signatur
 • regnskapsf√łrer

For personer som innehar slike roller skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og f√łdselsnummer eller d-nummer.

Enhetens telefonnummer, telefaksnummer og elektroniske adresser kan bli registrert hvis de finnes. Disse kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot enkeltpersoner.

Alle dokumenter som blir sendt inn til Enhetsregisteret i forbindelse med melding, blir arkivert og lagret i saksbehandlingssystemet. Blankett og vedlegg som blir sendt inn på papir blir scannet. Det samme gjelder dokumenter som blir sendt inn i forbindelse med klager på Enhetsregisterets vedtak. I disse dokumentene vil man kunne finne personopplysninger.

Personopplysningene henter vi fra melding som blir sendt inn til registeret. Opplysninger blir også hentet fra tilknyttet register. Enhetsregisteret mottar oppdaterte opplysninger knyttet til enkeltpersoner fra Folkeregisteret.

Det er lovregulert hvilke opplysninger som skal registreres, men det er frivillig å påta seg verv eller roller i enhetene som registreres.

Utlevering av opplysninger

Opplysninger som blir registrert i Enhetsregisteret overf√łres til tilknyttede register. Tilknyttet register og offentlige myndigheter har rett til √• f√• tilgang til opplysninger som er registrert i Enhetsregisteret.

Alle har rett til √• f√• tilgang til og utskrift av opplysninger som er registrert i Enhetsregisteret, og elektronisk kopi av slike dokumenter. Opplysninger i Enhetsregisteret er tilgjengelig p√• v√•re nettsider. Dette gjelder likevel ikke f√łdselsnummer eller d-nummer. Kredittopplysningsforetak kan, etter avtale godkjent av Datatilsynet, f√• tilgang til slike nummer.

Sletting og arkivering

Opplysningene sletter vi p√• bakgrunn av endring eller slettemelding fra enheten. Hvis registerf√łrer antar at enheten er opph√łrt, blir enheten og opplysningene om den slettet.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Foretaksregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i Foretaksregisteret er foretaksregisterloven med forskrifter.

Formålet med Foretaksregisteret er å samle opplysninger om alle næringsdrivende foretak i ett landsdekkende register.  Registreringen skal blant annet sikre rettsvern, klare ansvarsforhold og skape trygghet i næringslivet.

Hvilke opplysninger vi behandler

I tilknytning til foretakene som er registrert i Foretaksregisteret, registrerer vi opplysninger om

 • daglig leder
 • innehaver
 • deltakere med ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser
 • komplementar
 • kommandittister
 • styremedlemmer
 • varamedlemmer
 • observat√łr
 • revisor
 • prokura
 • signatur
 • bostyrer

I tillegg lagrer Foretaksregisteret opplysninger om stiftere i alle nye aksjeselskap.

For personer som nevnt over inneholder registeret opplysninger om navn, bostedsadresse og f√łdselsnummer eller d-nummer.

Alle dokumenter som blir sendt inn til Foretaksregisteret i forbindelse med melding blir arkivert og lagret i saksbehandlingssystemet. Blankett og vedlegg som blir sendt inn på papir blir scannet. Det samme gjelder dokumenter som blir sendt inn i forbindelse med klager på Foretaksregisterets vedtak. I disse dokumentene vil man kunne finne personopplysninger.

Opplysningene henter vi fra dokumentene vi får tilsendt. Foretaksregisteret mottar oppdaterte opplysninger knyttet til enkeltpersoner fra Folkeregisteret.

Det er lovregulert hvilke opplysninger som skal registreres, men det er frivillig å påta seg verv eller roller i enhetene som registreres.

Utlevering av opplysninger

Alle har rett til √• f√• tilgang til, og utskrift av, opplysninger som er registrert i Foretaksregisteret. Dette gjelder likevel ikke f√łdselsnummer eller d-nummer.

Foretaksregisteret overf√łrer registrerte opplysninger til

 • Statistisk Sentralbyr√•s virksomhets- og foretaksregister
 • Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere
 • Stiftelsesregisteret
 • Konkursregisteret
 • Merverdiavgiftsregisteret
 • NAV AA-registeret
 • Enhetsregisteret
 • Tingrettene

Sletting og arkivering

Opplysningene sletter vi p√• bakgrunn av endring eller slettemelding fra foretaket. Foretak kan ogs√• slettes av registerf√łrer hvis vi antar at det er opph√łrt.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Frivillighetsregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i Frivillighetsregisteret er frivillighetsregisterloven med forskrifter.

Formålet med Frivillighetsregisteret er å forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter, og å legge til rette for det offentliges politikk overfor frivillig virksomhet. Formålet med registeret er videre å styrke og bevare grunnlaget for frivillig virksomhet.

Hvilke opplysninger vi behandler

For √• kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret, m√• enheten ha et styre som er registrert i Enhetsregisteret. Dette inneb√¶rer at opplysninger om enkeltpersoner ikke registreres i Frivillighetsregisteret, men at personopplysninger blir behandlet gjennom interaksjon med Enhetsregisteret. Enhetsregisteret skal da inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og f√łdselsnummer eller d-nummer.

Alle dokumenter som blir sendt inn i forbindelse med melding om registrering blir arkivert og lagret i saksbehandlingssystemet. Blankett og vedlegg som blir sendt inn på papir blir scannet. Det samme gjelder dokumenter som blir sendt inn i forbindelse med klager på Frivillighetsregisterets vedtak. I disse dokumentene kan det være personopplysninger.

Opplysningene henter vi fra dokumentene vi f√•r tilsendt, og fra Enhetsregisteret. Det er ogs√• mulig √• melde inn opplysninger til Frivillighetsregisteret via Integrasjonsl√łsningen.

Det er lovregulert hvilke opplysninger vi skal registrere, men det er frivillig å påta seg verv eller roller i enhetene som registreres.

Utlevering av opplysninger

Frivillighetsregisteret leverer ikke ut personopplysninger. Opplysninger om styre og kontaktperson blir eventuelt utlevert fra Enhetsregisteret.

Sletting og arkivering

Opplysningene sletter vi fra registeret p√• bakgrunn av endringsmelding eller slettemelding. De kan ogs√• bli slettet av registerf√łrer hvis vi antar at enheten er opph√łrt.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Jegerregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Br√łnn√łysundregistrene er databehandler for opplysningene i Jegerregisteret, mens det er Milj√łdirektoratet som er behandlingsansvarlig.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Jegerregisteret er viltloven. Form√•let med Jegerregisteret er √• registrere jegere som har best√•tt jegerpr√łven, og bruke opplysningene til √• sende ut jegeravgiftskort. Jegerregisteret inneholder ogs√• opplysninger om jegere som er frad√łmt jaktretten. P√• denne m√•ten skal Jegerregisteret gi en utt√łmmende opplisting av personer som oppfyller vilk√•rene for √• drive jakt i Norge.

Hvilke opplysninger vi behandler

Personopplysningene som vi behandler i Jegerregisteret er navn, adresse, f√łdselsdato og f√łdselsnummer eller d-nummer.

Opplysningene henter vi fra den registrerte selv. De som skal drive jakt i Norge må være registrert i Jegerregisteret. Det er regulert i lov hvilke opplysninger vi skal registrere.

Opplysninger om rettighetstap blir sendt inn av påtalemyndigheten.

Utlevering av opplysninger

Jegerregisteret avgir opplysninger til alle som √łnsker √• vite om en person er registrert i registeret og om vedkommende har betalt jegeravgift. For √• f√• opplysningene m√• f√łdselsnummer oppgis.

Milj√łdirektoratet som behandlingsansvarlig skriver f√łlgende p√• nettsidene sine om behandling av personopplysninger:

Milj√łdirektoratet er omfattet av offentleglova som inneb√¶rer at v√•re saksdokumenter, journaler og lignende som hovedregel er √•pne for innsyn. Det kan videre kreves innsyn i sammenstillinger av opplysninger som er elektronisk lagret i Jegerregisteret n√•r dette kan gj√łres med enkle fremgangsm√•ter. Milj√łdirektoratet vil utlevere dokument og sammenstillinger i samsvar med offentleglova n√•r det kreves innsyn, unntatt n√•r dokument, journal eller sammenstilling inneholder opplysninger som er taushetsbelagt etter lov eller forskrift eller b√łr unntas for offentligheten med hjemmel i offentleglova. I slike tilfeller vil Milj√łdirektoratet vurdere om det kan gis delvis innsyn i opplysningene, jf. plikten til √• vurdere meroffentlighet. Taushetsbelagte opplysninger vil ikke bli utlevert.

Du kan lese mer om hvordan Milj√łdirektoratet behandler personopplysninger p√• deres nettside.

Sletting og arkivering

Hvis den registrerte jegeren ikke betaler jegeravgiften, eller blir frad√łmt jaktretten, blir opplysningene om vedkommende slettet fra Jegerregisteret. Da sletter vi ogs√• eventuell informasjon om straffbare forhold. Ved ny avlagt jegerpr√łve, sletter vi eventuell informasjon om straffbare forhold.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Konkursregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Konkursregisteret er konkursloven og konkursregisterforskriften.

Form√•let med behandlingen av personopplysninger i Konkursregisteret er √• lette tilgangen til informasjon om konkursbehandlingen, v√¶re til hjelp for tingretten og bostyrer i konkursbehandlingen, og bekjempe √łkonomisk kriminalitet.

Hvilke opplysninger vi behandler

Vi registrerer opplysninger om konkursbo som er under behandling i tingretten. Vi registrerer

 • innehaver
 • daglig leder
 • styremedlemmer
 • stiftere
 • aksjon√¶r som eier over 20%
 • bostyrer
 • revisor
 • regnskapsf√łrer

Personer som er ilagt konkurskarantene blir registrert i Konkursregisteret.

Personopplysningene vi behandler i Konkursregisteret er navn, f√łdselsnummer eller d-nummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Opplysningene henter vi fra den tingrett som avsier kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene. I tillegg henter vi opplysninger om rolleinnehavere fra Enhetsregisteret.

Utlevering av opplysninger

Konkursregisterforskriften regulerer hvilke opplysninger vi kan utlevere og hvor lenge de skal v√¶re offentlig tilgjengelig. Opplysningene blir gitt til alle som kontakter oss og oppgir f√łdselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer.

I tillegg leverer vi opplysninger om hvorvidt en person har en aktiv konkurskarantene i en s√łketjeneste p√• nettsiden v√•r. Alle kan logge seg inn via ID-porten og s√łke p√• f√łdselsnummer, d-nummer eller navn.

Kredittopplysningsforetak kan abonnere på opplysninger om åpning av konkurs, akkordforhandlinger og konkurskarantener.

Opplysninger som skal kunngj√łres etter konkursloven blir kunngjort p√• v√•re nettsider.

Sletting og arkivering

Hvis en kjennelse om konkurs√•pning eller konkurskarantene blir omgjort eller oppheves etter anke, blir opplysningene som er registrert slettet. Det g√•r ut kunngj√łring om dette som vil v√¶re tilgjengelig i tre uker.

Opplysninger om konkursbo eller tvangsavviklingsbo som gjelder fysiske personer blir slettet ett år etter avsluttende kjennelse eller utlodning.

Opplysninger om konkursbo eller tvangsavviklingsbo som gjelder juridiske personer blir slettet tre år etter avsluttende kjennelse eller utlodning.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Kommunalt rapporteringsregister

Rettslig grunnlag og formål

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i registeret er kommuneloven. Form√•let med Kommunalt rapporteringsregister er √• gi en elektronisk oversikt over de samlede rapporteringspliktene kommuner og fylkeskommuner har som f√łlge av lov eller vedtak. Registeret skal v√¶re et virkemiddel for samordning og forenkling.

Hvilke opplysninger vi behandler

Når virksomhetene som forvalter rapporteringsplikter rettet mot kommunesektoren skal registrere informasjon i Kommunalt rapporteringsregister, må de ha brukertilgang. For å få brukertilgang i registeret må virksomhetenes representant registrere seg gjennom ID-porten. I registreringsprosessen skal det for hver enkelt rapporteringsplikt registreres hvem som er virksomhetens fagansvarlige.

Kommunalt rapporteringsregister registrerer rollene

 • saksbehandlere eller registreringsansvarlige hos de enkelte virksomheter
 • fagansvarlige for de enkelte rapporteringsplikter

Informasjon vi registrerer om den enkelte person er

 • etatstilh√łrighet
 • fornavn
 • etternavn
 • telefonnummer
 • e-postadresse

Vi registrerer også dato for siste oppdatering av personopplysningene.

Kommunalt rapporteringsregister bruker kontaktinformasjonen i arbeidet med veiledning for å bistå virksomhetene med å oppfylle kravet i kommuneloven, samt bidra til god kvalitet på informasjon knyttet til den enkelte rapporteringsplikt.

Det er representanten for virksomhetene som skal registrere opplysningene i Kommunalt rapporteringsregister. Det er regulert i lov hvilke opplysninger som skal registreres.

Utlevering av opplysninger

Personopplysninger knyttet til saksbehandlere, registreringsansvarlige og fagansvarlige hos den enkelte virksomhet vises ikke i åpne data eller i andre produkt fra Kommunalt rapporteringsregister. Navn på fagansvarlige blir imidlertid oppgitt i registerutskrift fra Kommunalt rapporteringsregister. Dette er kun tilgjengelig for saksbehandlere og registreringsansvarlige hos alle virksomhetene som er registrert i registeret.

Sletting og arkivering

Personopplysningene blir ikke slettet som sådan fra Kommunalt rapporteringsregister, da det skal kunne hentes ut historiske data på de enkelte rapporteringsplikter.

L√łs√łre-, Ektepakt- og Gjeldsordningsregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i L√łs√łreregisteret er gitt i tinglysingsloven og forskrift om tinglysing. Hjemmel for tinglysingsadgangen i L√łs√łreregisteret finnes i flere lover, herunder panteloven, tvangsfullbyrdelsesloven, tvisteloven, ekteskapsloven, gjeldsordningsloven, konkursloven, skifteloven, dekningsloven, straffeprosessloven og vergem√•lsloven.

Registrering av panteheftelser og √łvrige rettigheter

Form√•let med behandlingen av personopplysninger knyttet til panteheftelser og √łvrige rettigheter i L√łs√łreregisteret er √• gi pant og rettigheter i l√łs√łre rettsvern overfor konkurrerende rettighetshavere.

Intet til utlegg og utleggstrekk

Formålet med registrering av opplysninger om intet til utlegg og utleggstrekk er å bedre beslutningsgrunnlaget for ytterligere utlegg eller utleggstrekk, i tillegg til en forbedring av kredittopplysningsgrunnlaget.

Gjeldsordningsregisteret

Form√•let med registreringen i Gjeldsordningsregisteret er offentliggj√łring av informasjon om hvem som har f√•tt innvilget en gjeldsordning eller har f√•tt √•pnet gjeldsforhandling. Det er viktig at opplysningene er offentlig tilgjengelig under gjeldsforhandlingen og i gjeldsordningsperioden, f√łrst og fremst av hensyn til kreditorene.

Ektepaktregisteret

Formålet med tinglysingen av ektepakter i Ektepaktregisteret er å etablere rettsvern overfor ektefellenes kreditorer.

Hvilke opplysninger vi behandler

I L√łs√łreregisteret registrerer vi hvem som har sendt inn melding. Dette kan v√¶re en av partene eller representant for disse. Vi registrerer ogs√• sakens parter, som kan v√¶re debitor, kreditor, pantsetter, panthaver, saks√łker, saks√łkte, ektefeller, leietaker eller utleier.

Personopplysningene vi behandler i L√łs√łreregisteret er navn, f√łdselsnummer eller d-nummer og adresse.

Opplysningene henter vi fra de innsendte dokumentene.

Utlevering av opplysninger

Opplysningene i L√łs√łreregisteret blir utlevert til alle som oppgir f√łdselsnummer, d-nummer, organisasjonsnummer, dagboknummer eller en motorvogns registreringsnummer som rettsstiftelsen er tinglyst p√•.

Kredittopplysningsforetak kan abonnere p√• opplysninger fra L√łs√łreregisteret.

Opplysninger om utleggstrekk og forretninger om intet til utlegg kan bare gis til advokater, finansinstitusjoner, inkassobyråer, kredittopplysningsbyråer og offentlige myndigheter med taushetsplikt etter forvaltningsloven eller annen lov.

Kopi av gjeldsordningsavtale kan bare utleveres til tingretten, namsmenn, offentlig myndighet, skyldneren og dennes ektefelle, kreditorer og andre parter.

Heftelser i motorvogn er offentlig tilgjengelig for alle på våre nettsider.

Sletting og arkivering

De registrerte opplysningene i L√łs√łreregisteret sletter vi etter reglene i tinglysingsloven.

Rettsstiftelsene blir slettet etter begjæring fra rettighetshaver eller dersom det tinglyses bevis for at de er falt bort.

Hvis ikke rettsstiftelsene blir slettet p√• dette grunnlag, vil opplysningene bli slettet automatisk n√•r virkningen av tinglysingen er falt bort etter utl√łpt rettsvernstid. Utl√łpt rettsvernstid medf√łrer automatisk sletting etter f√łlgende tidsfrister:

 • Leasing av motorvogn slettes 30 √•r etter tinglysing.
 • Pant i driftstilbeh√łr, pant i varelager, pant i motorvogner og anleggsmaskiner, pant i jernbanemateriell, pant i landbruksl√łs√łre, pant i fiskeredskaper, salgspant i motorvogn og factoringavtaler slettes 20 √•r etter tinglysing.
 • Utlegg slettes 5 √•r etter tinglysing.
 • Intet til utlegg slettes 3 √•r etter tinglysing.
 • Arrest og straffeprosessheftelse slettes 2 √•r etter tinglysing.
 • Utleggstrekk slettes n√•r trekkperioden er utl√łpt.
 • Abandonering slettes n√•r avslutning av konkursen eller tvangsavviklingen blir anmerket i L√łs√łreregisteret.
 • √Öpning av gjeldsforhandling slettes n√•r gjeldsordningen blir registrert.
 • √ėvrige dokumenttyper, som ektepakt, gjeldsordninger, vergem√•l og private beslagsforbud, har ingen automatisk slettedato. Ektepakter kan imidlertid likevel slettes p√• begj√¶ring hvis det dokumenteres at de har mistet sin rettsvirkning.

N√•r akkord er stadfestet, skal gjeldsnemndas leder s√łrge for at tinglysingen/registreringen i L√łs√łreregisteret/Foretaksregisteret blir slettet.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Oppgaveregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Oppgaveregisteret skal s√łrge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgave- og rapporteringsplikter som offentlige organer p√•legger n√¶ringsdrivende. Registeret skal inneholde en oppdatert oversikt over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordning som finner sted.

Når virksomheter eller etater som forvalter rapporteringsplikter rettet mot næringslivet skal registrere informasjon i Oppgaveregisteret, må de ha brukertilgang. For å få brukertilgang i registeret må virksomhetenes representant registrere seg gjennom ID-porten. I registreringsprosessen skal det på hver enkelt rapporteringsplikt registreres hvem som er virksomhetens fagansvarlige.

Registrerte opplysninger brukes til identifisering og autorisering for tilgang til Oppgaveregisteret.

Videre benytter Oppgaveregisteret kontaktinformasjonen i arbeidet med veiledning for å bistå virksomhetene med å oppfylle kravet i Oppgaveregisterloven, samt bidra til god kvalitet på informasjon knyttet til den enkelte rapporteringsplikt.

Hvilke opplysninger vi behandler

Oppgaveregisteret registrerer rollene

 • saksbehandlere og registreringsansvarlige hos de enkelte virksomheter
 • fagansvarlige for de enkelte rapporteringsplikter

Informasjon vi registrerer om den enkelte personer er

 • etatstilh√łrighet
 • fornavn
 • etternavn
 • telefonnummer
 • e-postadresse

Vi registrerer også dato for siste oppdatering av personopplysningene.

Det er representanten for virksomhetene eller etatene som skal registrere informasjon i Oppgaveregisteret.

Utlevering av opplysningene

Personopplysninger knyttet til saksbehandlere, registreringsansvarlige og fagansvarlige hos de enkelte virksomheter vises ikke i åpne data eller i andre produkter fra Oppgaveregisteret.

Navn på fagansvarlige blir imidlertid oppgitt i registerutskrift fra Oppgaveregisteret. Dette er kun tilgjengelig for saksbehandlere og registreringsansvarlige hos virksomhetene som er registrert i Oppgaveregisteret.

Sletting og arkivering

Personopplysningene blir ikke slettet som sådan fra Oppgaveregisteret, da det skal kunne hentes ut historiske data på de enkelte rapporteringsplikter.

Tros- og livssynssamfunn

Rettslig grunnlag og formål

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysningene er lov om trudomssamfunn og lov om tilskott til livssynssamfunn. Kulturdepartementet er behandlingsansvarlig, mens Br√łnn√łysundregistrene er databehandler.

Vi kontrollerer medlemslistene for tros- og livssynssamfunn, slik at de skal kunne danne grunnlag for utbetaling av tilskudd for samfunn utenfor Den norske kirke. Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd.

Hvilke opplysninger vi behandler

Personopplysningene vi registrerer er navn, livssyn, adresse, f√łdselsnummer og status hos Folkeregisteret.

Samtlige tros- og livssynssamfunn m√• sende inn en oversikt til Fylkesmannen over f√łdselsnummer som det kreves tilskudd for. Fylkesmannen sender oversikten videre til oss. Vi kontrollerer opp mot Folkeregisteret, Den norske kirkes medlemsregister og oversikter fra √łvrige tros- og livssynssamfunn.

Utlevering av opplysninger

Utover det som f√łlger av saksbehandlingen hos fylkesmennene og departementet, blir ikke personopplysningene gjort kjent for andre enn den det gjelder. Hvis en person st√•r oppf√łrt som medlem i mer enn ett tros- eller livssynssamfunn, vil ikke de enkelte tros- eller livssynssamfunnene f√• oppgitt hvilket annet samfunn den aktuelle personen st√•r oppf√łrt. Samfunnene vil kun f√• beskjed om hvilke medlemmer som st√•r oppf√łrt i mer enn ett trossamfunn.

Sletting og arkivering

N√•r den √•rlige kontrollen er gjennomf√łrt og personopplysningene ikke lenger har betydning for saksbehandlingen, skal Br√łnn√łysundregistrene og fylkesmennene slette alle oversikter som inneholder f√łdselsnummer. Kulturdepartementet gir beskjed til oss n√•r opplysningene kan slettes. Alle opplysninger som er relaterte til f√łdselsnummer sletter vi en gang i √•ret. Dette omfatter innhold i database, p√• papir, disketter og lagrede filer. Back-up slettes etter en m√•ned.

Partiregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i Partiregisteret er partiloven og partilovforskriften.

Formålet med registreringen er å sikre notoritet og klarhet i hvem som kan representere partiet utad.

I Partiregisteret registrerer vi opplysninger om kontaktperson som er registrert i Enhetsregisteret, og opplysninger om partiets ut√łvende organ. For disse personene inneholder registeret opplysning om navn, bostedsadresse og f√łdselsnummer eller d-nummer.

Som underlagsdokumentasjon skal det ved nyregistrering legges ved erkl√¶ringer fra minst 5¬†000 personer med stemmerett ved stortingsvalg, som sier at de √łnsker partinavnet registrert. Navn, f√łdselsdato og adresse skal fremg√• av erkl√¶ringen.Den skal v√¶re egenhendig underskrevet og datert av den som har avgitt erkl√¶ringen. Disse opplysningene blir ikke registrert i noe system, men oppbevares som underlagsdokumentasjon.

Opplysningene henter vi fra de innsendte dokumentene vi får fra kontaktperson eller tilsvarende.

Det er regulert i lov hvilke opplysninger vi skal registrere, men det er frivillig å påta seg verv eller roller i et parti og å avgi erklæring på underskriftslistene.

Utlevering av opplysninger

Alle opplysninger i Partiregisteret, blant annet opplysningene om medlemmer av partiets ut√łvende organ og kontaktperson i Enhetsregisteret, er offentlige. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om f√łdselsnummer eller d-nummer og bostedsadressene til medlemmene av partiets ut√łvende organ. For kontaktpersoner er ikke opplysningene om f√łdselsnummer og d-nummer offentlig tilgjengelig.

Underskriftslistene er unntatt fra offentlighet, og blir ikke lagret elektronisk. Disse oppbevares i vårt arkiv.

Sletting og arkivering

Virkningen av registreringen opph√łrer og partinavnet blir ledig n√•r partiet ikke har stilt liste i noe valgdistrikt ved to p√•f√łlgende stortingsvalg. Partinavnet skal da slettes fra Partiregisteret. ¬†Det samme gjelder fire √•r etter at partiet er oppl√łst eller har skiftet navn. Opplysningene om partiets ut√łvende organ vil da ogs√• bli slettet fra registeret.

Ut√łvende organ og kontaktperson slettes ogs√• fra registeret hvis nytt ut√łvende organ eller kontaktperson meldes.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Register for ut√łvere av alternativ behandling

Rettslig grunnlag og formål

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i Registeret for ut√łvere av alternativ behandling er lov om alternativ behandling av sykdom mv. og forskrift om registrering av alternative behandlere.

Form√•let med registeret er √• bidra til √łkt ivaretakelse av pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som opps√łker en registrert alternativ behandler, samt √• bidra til seri√łsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant ut√łvere av alternativ behandling.

Hvilke opplysninger vi behandler

Personopplysningene som behandles i Registeret for ut√łvere av alternativ behandling er navn, f√łdselsdato, adresse og f√łdselsnummer eller d-nummer.¬† I tillegg registrerer vi arbeidssted, medlemsforhold, telefon og e-postadresse.

Opplysningene henter vi fra dokumentene vi mottar om registrering. Det er frivillig å registrere seg, men det er regulert i lov hvilke opplysninger som skal registreres.

Utlevering av opplysninger

Opplysningene utleverer vi til alle som oppgir f√łdselsnummer eller d-nummer til en ut√łver av alternativ behandling. Det er mulig √• s√łke i registrerte opplysninger p√• v√•re nettsider.

Sletting og arkivering

All dokumentasjon som blir sendt inn i forbindelse med registrering lagres elektronisk i saksbehandlingssystemet. Originalene oppbevares i ca. 3 m√•neder f√łr de blir makulert.

Opplysningene sletter vi etter henvendelse fra den registrerte, samt i de tilfellene hvor vedkommende ikke lenger oppfyller vilk√•rene for registrering. Ut√łvere blir slettet automatisk n√•r de ikke lenger oppfyller kravene til √• st√• registrert.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Regnskapsregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i Regnskapsregisteret er regnskapsloven med forskrifter.

Form√•let med Regnskapsregisteret er √• motta og offentliggj√łre √•rsregnskapet, √•rsberetningen og eventuelt revisjonsberetningen, slik at alle kan gj√łre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.

Hvilke opplysninger vi behandler

Hvis √•rsregnskap ikke blir sendt inn innen gjeldende frister, ilegges den regnskapspliktige enheten et forsinkelsesgebyr. Dersom enheten ikke betaler, blir styremedlemmer, eventuelt deltakere eller medlemmer og daglig leder solidarisk ansvarlig for forsinkelsesgebyret. I forbindelse med dette innhenter vi opplysning om disse rolleinnehaverne fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret for √• kunne kreve inn gebyr. Ileggelsen skjer automatisk etter gjeldende regler. ¬†Opplysningene som blir registreret er f√łdselsnummer eller d-nummer, navn og adresse, da disse er n√łdvendig for √• identifisere rette vedkommende.

Det er mulig √• s√łke om ettergivelse av forsinkelsesgebyr, og √• klage p√• eventuelt vedtak om √• nekte slik ettergivelse. I den forbindelse inneholder ofte dokumentene som blir sendt inn sensitive personopplysninger. Som grunnlag for √• f√• ettergitt forsinkelsesgebyret vil opplysninger om sykdom, straffbare forhold, personlig √łkonomi og andre sosiale forhold ofte bli oppgitt som √•rsak til manglende overholdelse av innsendingsfristen for √•rsregnskapet.

Alle dokumenter som blir sendt inn til Regnskapsregisteret blir lagret elektronisk.

Det vil også kunne finnes personopplysninger i årsregnskapene som sendes inn. Årsregnskapet og årsberetningen skal undertegnes av styret, eventuelt daglig leder og deltakere eller medlemmer. I notene skal det gis opplysninger om aksjeeiere. Årsregnskap sendes inn av representant for den regnskapspliktige enheten.

Regnskapsregisteret henter opplysninger fra Tilsynsr√•det for advokatvirksomhet, Legemiddelverket, Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Finanstilsynets, og Skatteetaten, for √• avgj√łre om det den regnskapspliktige enheten har revisjonsplikt. Disse opplysningene vil i noen tilfeller v√¶re personopplysninger, for eksempel dersom den regnskapspliktige enheten er et enkeltpersonforetak. I tillegg innhenter vi i noen tilfeller opplysninger fra andre offentlige virksomheter, som for eksempel Statens innkrevingssentral og Konkursregisteret.

Utlevering av opplysninger

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er offentlige opplysninger, med visse unntak som er fastsatt i regnskapsloven.

Statens innkrevingssentral mottar opplysninger om ilagt forsinkelsesgebyr og solidaransvarlige i forbindelse med innkreving av forsinkelsesgebyr. I tillegg mottar tingrettene opplysninger i forbindelse med tvangsoppl√łsning.

Sletting og arkivering

Opplysningene er registrert så lenge den regnskapspliktige enheten eksisterer.

Opplysningene  blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

Reservasjonsregisteret

Rettslig grunnlag og formål

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger i Reservasjonsregisteret er markedsf√łringsloven og forskrift om reservasjonsregisteret.

Form√•let med behandlingen er √• registrere √łnske fra forbrukere om √• reservere seg mot telefonsalg og adressert reklame, med sikte p√• √• tilgjengeliggj√łre dette for direktemarkedsf√łrere. Virksomheter som bruker adresselister til direkte reklame, har et selvstendig ansvar for √• oppdatere adresselistene mot Reservasjonsregisteret.

Hvilke opplysninger vi behandler

I Reservasjonsregisteret registrerer vi fysiske personer. Registeret inneholder opplysninger om f√łdselsnummer og d-nummer, navn, postadresse og telefonnummer. Opplysningene registerer brukeren selv. Vi henter ogs√• opplysninger fra Folkeregisteret. Det er frivillig √• la seg registrere, og brukeren velger hvilke opplysninger ut over folkeregistrerte opplysninger som skal registreres.

Utlevering av opplysninger

Opplysninger i Reservasjonsregisteret blir kun utlevert til n√¶ringsdrivende som markedsf√łrer direkte, til frivillige organisasjoners innsamlingsaksjoner¬†og til de som skal oppdatere adresseregistre for direktemarkedsf√łrere.

Personnummerdelen av f√łdselsnummeret utleveres ikke.

Sletting og arkivering

Opplysningene sletter vi dersom den registrerte selv ber om dette. Ved d√łdsfall slettes opplysningene ett √•r etter opplysning om bortgang fra Folkeregisteret.

Personopplysninger vi behandler i tillegg

Gebyrsentralen

Rettslig grunnlag og formål

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysningene i Gebyrsentralen er rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften.

Form√•let med Gebyrsentralen er √• registrere og fakturere bilag som grunnlag for regnskapsf√łring og innkreving av rettsgebyrer p√• vegne av tingrettene. Gebyrsentralen registrerer ogs√• bilag for utbetaling av sideutgifter for namsmenn og tingretter, slik som for eksempel utgifter i forbindelse med tvangsforretninger.

Hvilke opplysninger vi behandler

Personopplysninger vi registrerer i Gebyrsentralen er navn og adresse på den som skal betale gebyret. Personen blir registrert som kunde i kunderegisteret.

Dokumentasjonen som blir sendt inn inneholder også i noen tilfeller andre personopplysninger.

Opplysningene hentes fra tingrettene og namsmenn.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysningene blir bare utlevert til den aktuelle tingrett, namsmann eller fakturamottaker.

Sletting og arkivering

Registrerte opplysninger blir arkivert i henhold til bokf√łringsloven og arkivloven. Papirbilagene oppbevares i 3 m√•neder f√łr de blir makulert. Regnskapsbilagene oppbevares i 10 √•r f√łr de blir makulert.

Registrering av rettighetstap

Rettslig grunnlag og formål

Rettslig grunnlag for behandlingen av opplysningene om rettighetstap er straffeloven, enhetsregisterloven og foretaksregisterloven

Form√•let med registreringen er √• forhindre at personer som i medhold av straffeloven ¬ß 56 er frad√łmt retten til √• drive virksomhet eller aktivitet, blir registrert i nye roller i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, og at vedkommende fjernes fra eksisterende roller. I tillegg benytter vi opplysningene i Jegerregisteret for de tilfeller hvor vedkommende er frad√łmt jaktretten. Det er Konkursregisteret som f√łrer oversikten over rettighetstap.

Hvilke opplysninger vi behandler

Personopplysningene vi behandler er navn, f√łdselsnummer eller d-nummer og adresse.

Opplysningene innhenter vi fra påtalemyndigheten, som oversender domsslutningen.

Utlevering av opplysninger

Opplysningene er til internt bruk hos oss, og er ikke offentlig tilgjengelig. Opplysningene kan avgis til den det gjelder, politi og påtalemyndighet, og til andre dersom det foreligger hjemmel i lov.

Sletting og arkivering

Opplysningene sletter vi n√•r perioden for rettighetstapet er utl√łpt. Originaldokumentene blir makulert p√• samme tidspunkt.

Opplysningene blir ikke fysisk slettet, men arkivert i henhold til arkivloven.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagret p√• datamaskinen din n√•r du laster inn en nettside. P√• brreg.no bruker vi informasjonskapsler til √• lagre informasjon om valg du har gjort p√• siden, og til √• fordele trafikken p√• serverene v√•re. Disse sletter vi automatisk n√•r du avslutter nettleser√łkta.

Vi benytter Google Analytics til √• vurdere og forbedre nettstedet ved √• registrere bes√łksm√łnstret. Informasjonskapslene inneholder generell informasjon som nettleser, spr√•k, verdensdel og hvilken nettside du kom fra. Mer informasjon om disse kan du finne i informasjonen fra Google.