Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i en stiftelse

Sist oppdatert: 24. juli 2020 .

Pliktige roller i en stiftelse er styre og revisor.

Styre

Alle stiftelser skal ha et styre, og styret skal alltid ha en leder. Styrelederen velges av styret, hvis ikke noe annet er bestemt i vedtektene.

Styret er stiftelsens øverste organ.

I stiftelser som har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, skal styret ha minst tre medlemmer.  I slike tilfeller kan heller ikke daglig leder velges som styreleder. Les mer i stiftelsesloven § 27.

Valg av styremedlemmer

Det kan variere hvem som har myndighet til å velge styremedlemmer. Dette går frem av stiftelsens vedtekter.

Når du skal registrere styret må du legge ved

  • dokumentasjon som viser valget/utnevnelsen
Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder, hvis ikke noe annet er bestemt i vedtektene. Næringsdrivende stiftelser som har en grunnkapital på tre millioner kroner eller mer, skal ha en daglig leder.

Revisor

Alle stiftelser skal ha revisor. Revisor skal i utgangspunktet være et statsautorisert eller registrert revisjonsselskap.

Revisor skal velges av den eller de personer eller organer som etter vedtektene velger eller oppnevner styrets medlemmer, hvis det ikke er fastsatt noe annet i vedtektene.

Unntak 1:

Hvis en eller flere kommuner/fylkeskommuner har rett til å velge eller oppnevne et flertall i styret, kan kommune- og fylkesrevisjonen velges som stiftelsens revisor. Det samme gjelder hvor stiftelsens aktvitet i vesentlig grad er basert på tilskudd eller bevilgning fra kommune eller fylkeskommune.

Unntak 2:

Hvis staten eller et statsorgan har rett til å velge et flertall i styret, eller stiftelsens aktivitet i vesentlig grad er basert på statlig tilskudd eller bevilgning, kan Riksrevisjonen velges til revisor.

Vedleggskrav

Når du skal registrere revisor må du legge ved

  • dokumentasjon som viser valg av revisor, hvis stiftelsen er næringsdrivende
Regnskapsfører

En stiftelse kan velge om de skal ha regnskapsfører.

Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret.

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av stiftelsen i alle sammenhenger.

Det er styret i fellesskap som har signaturrett.  Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap, hvis ikke det er fastsatt i vedtektene at styret ikke skal kunne tildele slik fullmakt.

Vedleggskrav

Når du skal registrere signatur må du legge ved

  • protokoll fra styremøte som viser tildeling av signaturrett
Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av stiftelsen i forbindelse med den daglige driften.

Du kan ikke bruke prokura til å behefte eller selge foretakets faste eiendom.

En person som har prokura kan ikke overføre den til en annen person. En stiftelse kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha prokura hver for seg, eller i fellesskap.