Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap

Sist oppdatert: 26. oktober 2020 .

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på selskapet, må du sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg nytt navn?

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding.

Det er generalforsamlingen som vedtar nytt navn. Endringen innebærer endring av selskapets vedtekter.

Du må legge ved

 • generalforsamlingsprotokoll
 • oppdaterte vedtekter

På siden Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt? kan du lese mer om valg av navn og hvilke hensyn du må ta.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen til et aksjeselskap skal være en norsk gate- eller veiadresse eller et stedsnavn.

Ny postadresse

Du er ikke nødt til å melde en egen postadresse. Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse enn den registrerte forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når selskapet har valgt nytt styre, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Generalforsamlingen må velge styret.

Du må legge ved

 • protokoll fra generalforsamling som viser vedtaket
Hvordan registrerer jeg ny daglig leder?

Når selskapet ansetter daglig leder, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Det er vanligvis ingen krav til vedlegg

Unntaket er hvis du som daglig leder selv sender inn melding, og du ikke har roller i styret. Da må du legge ved

 • protokoll fra styremøte som viser ansettelsen
Hvordan registrerer jeg ny signatur?

Når selskapet endrer signatur, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Du må legge ved:

 • protokoll fra styremøtet som viser tildeling av signatur, hvis ikke hele styret har signert i skjemaet.

Det må gå tydelig frem at signatur er tildelt, og om den er gitt i fellesskap eller hver for seg.

Hvordan registrerer jeg meldepliktig avtale etter § 3-8?

Avtale med en aksjeeier, aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder der selskapet skal motta eiendeler, tjenester eller ytelser mot betaling som utgjør mer enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap, må være godkjent av styret for å være gyldig. Dette gjelder også når avtalen er inngått med noen i nær relasjon til aksjeeier, aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder eller noen som handler på vegne av disse.

Styret må utarbeide en redegjørelse for avtalen. Denne skal inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det selskapet skal ut med og verdien av det selskapet skal motta. Redegjørelsen skal være datert, bekreftet av revisor og undertegnet av hele styret. Redegjørelsen skal være lagt ved innkallingen til generalforsamlingen, og meldes til oss når den er godkjent.

Styret må utarbeide en redegjørelse for avtalen. I tillegg skal styret avgi en erklæring om at

 • avtalen er i selskapets interesse
 • det er rimelig samsvar mellom verdien av det selskapet skal ut med og verdien av det selskapet skal motta, og
 • kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt

Du må legge ved

 • redegjørelse som er signert av hele styret
 • erklæring fra styret
 • revisors bekreftelse av redegjørelsen
Hvordan registrerer jeg at selskapet ikke skal ha revisor?

Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved

 • generalforsamlingsprotokoll

Mer informasjon om revisjon finner du under «Nyttige lenker» til høyre på denne siden.

Hvordan kan jeg fratre min rolle i selskapet?

Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding. Når fratredelsen er registrert vil både aksjeselskapet og du som fratrer bli varslet om dette.

IkonSe eksempel på styremøteprotokoll (PDF)

IkonSe eksempel på generalforsamlingsprotokoll (PDF)