Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Opprette og registrere eierseksjonssameie

Sist oppdatert: 21. mai 2019 .

Et eierseksjonssameie blir opprettet ved tinglysning av en seksjoneringsbegjæring.

Registreringsplikt og registreringsrett

Alle eierseksjonssameier har registreringsrett i Enhetsregisteret. Eierseksjonssameier som er tinglyst etter 1. januar 1998, og som har ni eller flere seksjoner, skal registreres i Foretaksregisteret. Selv om eierseksjonssameiet ikke har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret, har likevel alle rett til å bli registrert.

Vedleggskrav ved registrering

Når du skal registrere et eierseksjonssameie, må du alltid legge ved

  • seksjonsbegjæring med tinglysningsstempel
  • vedtekter
  • protokoll fra årsmøte som viser valg av styre og eventuell revisor
Hva skal vedtektene inneholde?

Vedtektene skal minst inneholde

  • eiendommens grunnboksbetegnelse
  • opplysning om hvor mange medlemmer styret skal ha

Hvis sameiet skal ha en annen signaturbestemmelse enn styret i fellesskap, må vedtektene også inneholde informasjon om dette.

Hva skal protokollen inneholde?

Protokollen skal minst inneholde

  • navnet på sameiet som holdt møtet
  • opplysning om når og hvor møtet ble holdt
  • opplysning om hvor mange sameiere som var representert
  • bekreftelse på at møtet godkjente innkallingen
  • oversikt over hvilke vedtak som er gjort

Protokollen skal være underskrevet av møteleder og en annen som var til stede på møtet.

Husk å signere i skjemaet

Hvis sameiet skal ha revisor og eventuelt regnskapsfører, må disse bekrefte i Samordnet registermelding at de påtar seg oppdraget.

Ved registrering i Foretaksregisteret, må styremedlemmer på samme måte bekrefte at de påtar seg vervet.