Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Skjema og veiledning for NUF

Sist oppdatert: 16. mars 2021.

Alle nyregistreringer av NUF må meldes på papirskjema.

Endringer på allerede registrerte opplysninger kan du registrere elektronisk via Samordnet registermelding, hvis ditt foretak oppfyller kravene for å kunne gjøre dette. Du finner mer informasjon under Nyttige lenker til høyre på denne siden.

Papirskjema for nedlasting

Samordnet registermelding del 1, for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) – BR1080B, bokmål (PDF)

Samordnet registermelding del 1, for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) – BR1080E, engelsk (PDF)

Veiledning til enkeltposter i skjemaet

1 Innsender/gebyransvarlig

Innsenderen vil bli brukt som mottaker for tilbakemeldinger om saken – det vil si bekreftelser, brev, registerutskrift og lignende. Innsenderen er også ansvarlig for å betale gebyr til Foretaksregisteret.

Hvis feltet ikke er utfylt, blir tilbakemeldinger, krav om gebyr og lignende sendt til enheten. Hvis innsenderen tidligere har fått tildelt kundenummer av Brønnøysundregistrene, oppgir du dette nummeret.

Saksreferanse/attention for innsender:
Her kan du oppgi egen referanse for saken hvis det er ønskelig.

2 Meldingen gjelder

I dette feltet angir du hva meldingen gjelder. En melding kan gjelde ett av følgende forhold:
2.1 Enhet som ikke er registrert tidligere
2.2 Endringer/nye opplysninger
2.3 Sletting av enhet

2.1 Enhet som ikke er registrert tidligere
Her skal du kun krysse av hvis enheten ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

2.2 Endringer/ nye opplysninger
Hvis enheten er registrert i Enhetsregisteret fra før, skal du i de fleste tilfeller krysse av i felt 2.2, «Endringer/nye opplysninger». Dette gjelder selv om enheten gjennom meldingen søker registrering i ett av Enhetsregisterets tilknyttede registre.

Oppgi alltid enhetens organisasjonsnummer og registrerte navn/foretaksnavn i felt 4.1. Fyll for øvrig bare ut de felt endringen gjelder. Innebærer endringen at en registrert opplysning skal slettes uten at den erstattes med en ny opplysning, skriver du «utgår» i det aktuelle feltet. For enheter registrert i Foretaksregisteret, er det gebyr på endring av foretaksnavn for foretakets virksomhet i Norge, se forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene, § 6.

2.3 Sletting av enhet
Kryss av hvis enheten skal slettes fra alle registre (Enhetsregisteret og de tilknyttede registrene).

Sletting bare fra tilknyttede registre 

Det er fullt mulig å slette enheten fra ett av Enhetsregisterets tilknyttede registre uten å slette enheten fra Enhetsregisteret og/eller øvrige tilknyttede registre.

Sletting i Merverdiavgiftsregisteret 

Opphør/nedleggelse meldes i «Samordnet Registermelding Del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret».

Sletting i Foretaksregisteret

Hvis enheten ikke lengre driver næringsvirksomhet i Norge, har den verken plikt eller rett til å være registrert i Foretaksregisteret. Hvis enheten fremdeles ønsker, eller må være registrert i Enhetsregisteret, må du melde særskilt sletting fra Foretaksregisteret i felt 27 – «Andre merknader/opplysninger». Du skal i så fall ikke krysse av for sletting.

3 Registrering i Norge

Feltet skal fylles ut når enheten skal registreres i et tilknyttet register den ikke er registrert i fra før. Felt 3.3 og 3.4 gjelder registrering av opplysninger i henholdsvis NAV Registerforvaltning og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister.

3.1 Registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret er i hovedsak et register for næringsdrivende foretak i Norge. Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt. Satsene er fastsatt i forskrift av 16.12.2003 nr. 1551, om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene.

Hvis enheten driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, medfører dette registreringsplikt i Foretaksregisteret. Det er to forhold som må være tilstede for at enheten har registreringsplikt eller -rett i Foretaksregisteret; at det drives næringsvirksomhet og at denne virksomheten drives i Norge.

Næringsvirksomhet
For at virksomheten skal karakteriseres som næringsvirksomhet, må den være av økonomisk karakter og egnet til å gi avkastning. Videre må virksomheten ha en viss varighet og omfang; det vil i utgangspunktet si at virksomheten må vare i mer enn 90 dager og omsetningen må være på minimum NOK 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder.

Drives i Norge
For å avgjøre om virksomheten drives i Norge, må det gjøres en helhetsvurdering. Momenter som kan legges til grunn for dette er blant annet:
• Utføres virksomheten fra et driftssted i Norge?
• Utføres virksomheten på norsk jord, eksempelvis innen byggebransjen eller helsesektoren?
• Har kunden inntrykk av å handle med et foretak i Norge?
• Hvor inngås det kontrakter?
• Hvor lagres varebeholdningen?
• Hvor skjer betalingen?

3.2 Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Enheter med omsetning som kommer inn under bestemmelsene i lov om merverdiavgift, plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. For å kunne registrere enheten må du fylle ut de nødvendige opplysningene i del 2 av blanketten. Ved nyregistrering behøver du ikke å sende inn blanketten før beløpsgrensen er nådd. Se egen veiledning til del 2.

Hvis du vil registrere deg elektronisk, eller vil ha mer informasjon, så finner du det hos Skatteetaten. Du kan også kontakte Skatteopplysningen på telefon: 800 80 000.

3.3 Arbeidstakere – registrering i NAV Registerforvaltning

Som arbeidstaker regnes enhver som er ansatt i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.

3.4 Forretnings-/driftssted på flere adresser i Norge

For å melde virksomhet på flere adresser i Norge, må du fylle ut skjemaet Samordnet registermelding 1B – tillegg for virksomheter på flere adresser. Dette sender du til oss etter at dere har fått organisasjonsnummer.

4 Navn/ foretaksnavn i hjemlandet

4.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn
Feltet skal alltid fylles ut.
Oppgi enhetens fullstendige navn/ foretaksnavn og norsk organisasjonsnummer. Ved nyregistrering, tildeler Enhetsregisteret organisasjonsnummer. Navn/foretaksnavn for virksomheten i Norge oppgir du i felt 16.

4.2 Eventuelt nytt navn/ foretaksnavn
Feltet skal bare fylles ut hvis enheten melder inn endring av registrert navn/foretaksnavn.

Husk at navnet/foretaksnavnet før endring skal oppgis i felt 4.1 sammen med organisasjonsnummeret.

5 Hovedkontorets adresse i hjemlandet (forretningsadresse/ besøksadresse)

Oppgi forretningsadresse/besøksadresse. Med dette mener vi hovedkontorets gateadresse eller stedsadresse. Her melder du også telefonnummer, telefaksnummer, mobiltelefonnummer og hjemmeside i hjemlandet.

6 Postadresse i hjemlandet

Enheter som har en særskilt postadresse, for eksempel postboks, oppgir denne i tillegg til hovedkontorets forretningsadresse/ besøksadresse.

7 Stiftelse av enhet

Her oppgir du enhetens stiftelsesdato. For eldre enheter som ikke har nøyaktige opplysninger om dato for stiftelse, er det tilstrekkelig å oppgi året for stiftelse.

Feltet skal ikke fylles ut av andre enn enheter som har krav om stiftelse i henhold til hjemlandets lovgivning.

8 Enhetens gjeldende vedtekter

Oppgi dato for når vedtektene ble fastsatt eller endret. Fylles bare ut hvis enheten skal registreres, eller er registrert i Foretaksregisteret.
Vedtektene må vedlegges ved nyregistrering. Ved endringer av disse må det legges ved et oppdatert eksemplar.

Feltet skal ikke fylles ut av andre enn enheter som har krav om vedtekter i henhold til hjemlandets lovgivning.

9 Kapital i aksjeselskap

Hvis enheten er et aksjeselskap, oppgir du aksjekapitalen og hvor mye av den som er innbetalt. Angi kapitalen i landets valuta.

Feltet fylles bare ut hvis enheten skal registreres i Foretaksregisteret.

10 Enhetens organisasjonsform i hjemlandet

Oppgi offisiell betegnelse for organisasjonsformen i hjemlandet, og kryss av for om organisasjonsformen har begrenset ansvar, ubegrenset ansvar, blandet ansvar eller om enheten er et enkeltpersonforetak.

11 Registrering i hjemlandet

11.1 Navn og adresse på foretaksregister i hjemlandet
Hvis enheten er registrert i et offentlig foretaksregister i hjemlandet skal du oppgi registerets navn og adresse.

11.2 Registreringsnummer/ ID-nummer i hjemlandet
Oppgi enhetens registreringsnummer/ID-nummer i hjemlandets foretaksregister.

12 Eierforhold

Oppgi om foretaket er heleid av norske personer eller foretak.

13 Virksomhetsutøvelse

Oppgi om enheten utelukkende driver virksomhet i Norge.

14 Innehaver, styre, deltakere og annet i hjemlandet

Feltet skal fylles ut hvis enheten har innehaver, styre, deltakere, komplementar eller andre roller.

Innehaver i et enkeltpersonforetak skal oppgi navn, adresse og fødselsnummer/d-nummer (11 siffer). Informasjon om d-nummer finner du under nyttige lenker.

Når enheten har styre:

Oppgi hele styret (leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og observatører) med navn, adresse og fødselsdato, både ved nyregistrering og ved endringer.

Når enheten har deltakere:

Oppgi alle deltakere med navn, adresse og fødselsdato, både ved nyregistrering og ved endringer.

Hvis enheten har delt deltakeransvar, skal du oppgi ansvarsandel i prosent eller brøk.

Når enheten har rolleinnehavere:

Oppgi navn, adresse (postnummer og -sted) og organisasjonsnummer.

Rolleinnehavere kan være personer eller i enkelte tilfeller juridiske personer. Eksempel på juridiske personer er aksjeselskap, allmennaksjeselskap og ansvarlig selskap.

 

15 Andre merknader/ opplysninger fra hjemlandet

Her melder du opplysninger som ikke kan meldes i de andre feltene i blanketten. Eksempler på slike opplysninger er oppløsning og åpning av konkurs.

Legg ved eget ark hvis det blir for liten plass.

16 Navn/foretaksnavn i Norge

16.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn
Feltet skal alltid fylles ut.
Oppgi enhetens fullstendige navn/ foretaksnavn i Norge. Enheten kan ha særskilt navn/foretaksnavn i Norge, eller benytte samme navn/ foretaksnavn som i hjemlandet.

16.2 Eventuelt nytt navn/ foretaksnavn
Feltet skal bare fylles ut hvis du melder endring av registrert navn/ foretaksnavn. Husk at navnet/ foretaksnavnet før endring skal oppgis i felt 16.1.

For enheter registrert i Foretaksregisteret er det gebyr på endring av foretaksnavn i Norge, se forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene, § 6.

17 Adresse i Norge

Oppgi forretnings-/besøksadresse i Norge. Hvis enheten ikke har eget forretningssted i Norge skal du krysse av for dette.

Her melder du også telefonnummer, telefaksnummer, mobiltelefonnummer og hjemmeside i Norge.

18 Postadresse i Norge

Enheter som har en særskilt postadresse, for eksempel postboks, oppgir denne i tillegg til hovedkontorets forretnings-/besøksadresse.

19 Norsk representant

Merverdiavgiftspliktig enhet som ikke har eget forretningssted i Norge, skal melde norsk representant. Kravet til å ha norsk representant gjelder ikke for enheter hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav. Andre utenlandske foretak uten fast forretningsadresse i Norge kan også melde norsk representant.

 

Feltet må fylles ut med representantens navn/foretaksnavn, adresse og fødsels-/organisasjonsnummer. Norsk representant må ha bosted/forretningssted i Norge. Merk at feltet har plass til representantens underskrift. Hvis representanten skriver under i dette feltet, er det ikke nødvending å legge ved en egen villighetserklæring. Den utenlandske enheten bekrefter oppnevning av representanten i eget vedlegg eller ved å underskrive i felt 29. Hvis representanten er en juridisk person, må du i tillegg oppgi en kontaktperson i skjemaets felt 20.

20 Daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører

Hvis enheten har daglig leder for virksomheten i Norge, skal du oppgi denne. Hvis enheten ikke har daglig leder eller forretningsfører, eller forretningsfører er en juridisk person, skal du oppgi en kontaktperson.

Enkeltpersoner må oppgi fødselsnummer/d-nummer, navn og bostedsadresse.

Juridiske personer må oppgi organisasjonsnummer, navn og forretningsadresse.

Når du melder en kontaktperson må det utenlandske foretaket bekrefte kontaktpersonens tilknytning til det utenlandske foretaket i et eget vedlegg.

Hvis du melder eller det er registrert en norsk representant, og den meldte kontaktpersonen er ansatt hos representanten, kan representanten bekrefte kontaktpersonens tilknytning til det utenlandske foretaket.

21 Virksomhet/ bransje

Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den virksomheten som utføres eller skal utføres i Norge, eventuelt hva som er grunnlaget for registreringen. Vær oppmerksom på at det ikke er nok å oppgi et generelt overordnet formål. Oppgi derfor hva som eventuelt produseres/selges og/eller hvilke tjenester/aktiviteter som utføres. Pass spesielt på å få klart fram hvilken bransje virksomheten tilhører.

Her er det gitt eksempler på hvor detaljert beskrivelsen må være:

Bygg og anlegg:

 • Grunnarbeid
 • Oppføring av bygninger
 • VVS-arbeid

Transport:

 • Godstransport på vei
 • Drosjebiltransport

Handel:

 • Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
 • Engroshandel med elektriske husholdningsapparater
 • Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer

Konsulentvirksomhet:

 • Bedriftsrådgivning
 • Konsulenttjenester innen programutvikling av kundespesifiserte programmer.
 • Konsulenttjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

Dersom enheten driver virksomhet/ aktivitet i flere bransjer, må du oppgi hver enkelt av dem i rekkefølge etter størrelsen på omsetning eller sysselsetting.

Enheter som ikke driver næringsvirksomhet, oppgir den aktiviteten som utøves. Eksempler på dette er enheter med fast eiendom i Norge, eiere med norske verdipapirer, rolleinnehavere i selskap med mer.

Ved endring oppgir du den nye virksomheten og dato for da denne trådte i kraft. Hvis enheten har startet med tilleggsvirksomhet, angir du også virksomheten som utøves fra før.

22 Signatur

Oppgi hvem som er tildelt signatur. Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av enheten i forretningsforhold. Det kan bare registreres signatur som er tildelt daglig leder, styre for foretakets virksomhet i Norge eller navngitte personer. Er signatur tildelt navngitte personer, må du oppgi navn, adresse og fødselsnummer/d-nummer til den/de som er tildelt signatur.

Hvis flere har signatur, må det gå frem om det gjelder hver for seg eller i fellesskap. Andre begrensninger kan ikke registreres. For eksempel tidsmessige begrensninger, beløpsbegrensninger eller at retten kun gjelder for virksomheten i Norge.

 

23 Prokura

Oppgi hvem som er tildelt prokura.

Prokura er en fullmakt på samme måte som signatur, men er ikke like omfattende. Prokuristen kan ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte enhetens faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dens vegne i søksmål.

Det kan bare registreres prokura som er tildelt daglig leder, styre for foretakets virksomhet i Norge eller navngitte personer. Er prokura tildelt navngitte personer, må du oppgi navn, adresse og fødselsnummer eller d-nummer til den som er tildelt prokura.

Hvis flere har prokura, må det gå frem om det gjelder hver for seg eller i fellesskap. Andre begrensninger kan ikke registreres. For eksempel tidsmessige begrensninger, beløpsbegrensninger eller at retten kun gjelder for virksomheten i Norge.

24 Revisor

Feltet må fylles ut hvis enheten har revisor. Fyll ut med revisors navn/foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer, se enhetsregisterloven § 7.

Spesielle krav:
Revisor må være godkjent av Finanstilsynet og registrert i Revisorregisteret.
Merk at feltet har plass for revisors underskrift. Hvis revisor skriver under i dette feltet, er det ikke nødvendig å legge ved særskilt villighetserklæring. Hvis det er nødvendig med bekreftelse av innbetalt kapital, må det imidlertid legges ved egen erklæring om dette.

25 Regnskapsfører

Feltet må fylles ut hvis enheten har regnskapsfører. Fyll ut med regnskapsførers navn/foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer.

Spesielle krav:
Regnskapsfører må være autorisert av Finanstilsynet og registrert i Regnskapsførerregisteret.
Merk at feltet har plass for regnskapsførers underskrift. Hvis regnskapsfører skriver under i dette feltet er det ikke nødvendig å legge ved villighetserklæring.

26 Styre i Norge

Feltet skal fylles ut hvis enheten har særskilt styre for virksomheten i Norge. Oppgi hele styret med fullt fødselsnummer/d-nummer, navn og adresse. Informasjon om d-nummer finner du under nyttige lenker.

27 Andre merknader/opplysninger

Her melder du opplysninger som ikke kan meldes i de andre feltene i blanketten. Legg ved eget ark hvis det blir for liten plass. Eksempel på opplysninger som skal meldes er:
• Egenfratreden i henhold til foretaksregisterloven § 4–6. Angi hvilke(n) rolle(r) som fratres.
• Særskilt sletting fra Foretaksregisteret. Se veiledningen til felt 2.3.

28 Varslingsadresser

Varslingsadresse er en pliktig opplysning.

Varslingsadresse skal bare legges inn på nye enheter.

Varslingsadressene vil bli brukt av det offentlige for å varsle enheten når viktige meldinger er tilgjengelige i Altinn. Opplysningene er bare tilgjengelige for offentlige myndigheter.

Skal du endre disse opplysningene senere, gjør du det under enhetens profil i Altinn.
Enheten må ha minst én varslingsadresse.

 

29 Underskrifter

Meldingen må være underskrevet for at den skal bli godkjent.
Den/de som underskriver meldingen, må bekrefte at opplysningene som er gitt er riktige, og at de er kjent med at det er straffbart å gi uriktige opplysninger, se straffeloven § 189.

Hvem som skal underskrive meldingen, avhenger av hvor enheten skal registreres, eller er registrert.

Hvis meldingen bare gjelder Enhetsregisteret, skal den underskrives av styret, signaturberettiget, daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson. Hvis norsk representant er en fysisk person, kan også denne skrive under.

Melding til Foretaksregisteret skal underskrives av signaturberettiget eller av meldepliktige. Meldepliktige er styret for den norske virksomheten. Hvis slikt styre ikke finnes, er det daglig leder i den norske virksomheten som skal underskrive meldingen.