Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrering av båtlag, grunneierlag eller andre lag

Sist oppdatert: 22. desember 2020.

Skal du registrere aktiviteter som du i fellesskap med noen andre har opprettet for å ivareta private interesser?

Eksempel på slike interesser kan være drift og vedlikehold av vann-, vei-, garasje-, kloakk-, båt-, brygge- og grunneierlag.

Kan mitt lag bli registrert og få et organisasjonsnummer?

For å kunne bli registrert, er det et krav at ditt lag er definert som en organisasjonsform, og at reglene som gjelder denne er fulgt. Dette vil bli kontrollert av oss før registrering.

Hvis dere skal organisere en felles aktivitet, er det tre typer organisering som er de mest vanlige. Disse er tingsrettslig sameie, forening og samvirkeforetak (SA). Andre typer er også mulig, men normalt ikke hensiktsmessig. De mest sentrale organisasjonsformene er listet opp i enhetsregisterloven § 4.

Tingsrettslig sameie reguleres av sameieloven, men det meste av loven kan fravikes ved avtale. For foreninger finnes det ingen egen lov, men forutsetningene følger av ulovfestet foreningsrett. Samvirkeforetak reguleres av samvirkeloven.

Vi kan verken anbefale eller vurdere organisasjonsform i forkant av registreringen, men dette er noe de som er med i sammenslutningen må bestemme. Du finner mer informasjon om disse organisasjonsformene under Nyttige lenker.

Må vi registrere oss?

Det er ingen krav om at en organisasjon må registreres, men mange omstendigheter kan medføre at dette blir nødvendig, for eksempel hvis dere skal drive næringsvirksomhet, ha ansatte, opprette bankkonto eller tegne strømabonnement.

Hva må være på plass før registrering?

Hvis dere allerede har en organisering i samsvar med en konkret organisasjonsform, kan dere sende inn melding om registrering. Det er viktig å kontrollere at vedtektene stemmer med den valgte organisasjonsformen og at relevant regelverk er fulgt. Hvis det finnes bestemmelser i vedtektene som ikke er lovlig for den valgte organisasjonsformen, må dere endre vedtektene først. Slike endringer krever vedtak fra årsmøte.

Hvis dere ikke har en organisasjonsform, må dere først vurdere hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig, for så å formalisere dette. For forening og samvirkeforetak gjør dere dette ved å undertegne stiftelsesdokument, mens for tingsrettslig sameie må dere opprette en sameieavtale. Uansett valg av organisasjonsform, må dere ha vedtekter som regulerer organisasjonen, med unntak av tingsrettslig sameie.