Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Stifte og registrere boligbyggelag

Sist oppdatert: 17. april 2019 .

Her kan du registrere boligbyggelag, og du kan se hvilke krav som gjelder ved stiftelse og registrering.

Et boligbyggelag skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet av stifterne.

For å stifte et boligbyggelag må stifterne opprette et stiftelsesdokument

Stifterne er de som skal tegne andelene i laget. Det må være minst tjue andelseiere når boligbyggelaget blir stiftet, og andelene skal tegnes i stiftelsesdokumentet. Fysiske personer kan kun eie en andel hver, mens juridiske personer, som for eksempel et aksjeselskap, kan eie flere andeler.

Andelene skal være på minst kr 300, men ikke større enn kr 5 000 og andelskapitalen ved stiftelse skal minst være kr 100 000. Det kan fastsettes i vedtektene at andelene skal ha ulikt pålydende.

Registrere boligbyggelaget

Når du skal registrere et boligbyggelag må du legge ved

 • stiftelsesdokument
 • vedtekter
 • åpningsbalanse
 • bekreftelse fra revisor om at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • erklæring fra revisor om at han påtar seg oppdraget
 • erklæring fra revisor som viser innbetaling

Styremedlemmene må bekrefte i Samordnet registermelding at de påtar seg vervet. Det samme må en eventuell regnskapsfører gjøre.

Krav til stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet skal minst inneholde

 • boligbyggelagets navn
 • vedtekter
 • navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer for alle stifterne
 • opplysning om hvem som er valgt til styre og revisor
 • oversikt over hvem som eier andelene

Når alle stifterne har underskrevet stiftelsesdokumentet, er andelene tegnet og laget stiftet.

Krav til vedtekter

Vedtektene skal minst inneholde opplysning om

 • navn på boligbyggelaget, som skal inneholde ordet boligbyggelag eller forkortelsen BBL
 • kommune hvor boligbyggelaget skal ha sitt forretningskontor
 • hvilken virksomhet laget skal drive i tillegg til hovedvirksomheten
 • pålydende verdi på andelene
 • laveste og høyeste antall styremedlemmer
 • at den ordinære generalforsamlingen skal behandle
  • godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
  • andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen