Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i aksjeselskap

Sist oppdatert: 31. desember 2020.

Pliktige roller i et aksjeselskap er styre og revisor.

Regnskapsfører, forretningsfører, daglig leder, kontaktperson, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.

Styre

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem

Styret må alltid ha en leder.

Hvis selskapet har bedriftsforsamling skal det være minst fem styremedlemmer.

Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, eller være statsborger i en EU/EØS-stat og bosatt i en EU/EØS-stat.

Styret er ansvarlig for drift og organisering av aksjeselskapet.

Valg av styremedlemmer

Medlemmene av styret velges vanligvis av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer.

Styremedlemmene må bekrefte at de påtar seg vervet.

Når du skal registrere styre, må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamling
Revisor

Et aksjeselskap har som hovedregel revisjonsplikt, og må velge revisor

Et selskap kan velge flere revisorer. Revisor må være  statsautorisert.

Enkelte selskap kan velge å ikke revidere årsregnskapet. Les mer om Fravalg av revisjon.

Revisor blir valgt av generalforsamlingen og må bekrefte i Samordnet registermelding at han påtar seg oppdraget.

Når du skal registrere revisor, må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamling.
Regnskapsfører

Et aksjeselskap kan velge om de skal ha regnskapsfører

Hvis selskapet benytter regnskapsfører, skal du registrere det i Enhetsregisteret. Ved endring av regnskapsfører skal du også sende melding til Enhetsregisteret. Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret.

Regnskapsfører må bekrefte i Samordnet registermelding at han påtar seg oppdraget.

Daglig leder, kontaktperson og forretningsfører

Et aksjeselskap kan ha daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører hvis de ønsker det.

Selskapet kan i utgangspunktet bare registrere en av disse rollene. Unntaket er hvis forretningsfører er en juridisk person. Da må selskapet i tillegg melde en fysisk person som kontaktperson.

Styret ansetter daglig leder. Selskapet kan ha flere daglige ledere, men da må det gå frem av vedtektene.

Daglig leder skal være bosatt i Norge, eller være statsborger av og bosatt i en EU/EØS-stat.

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av selskapet i alle sammenhenger

Styret i aksjeselskapet har alltid signaturrett i fellesskap hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Styret kan i tillegg tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, til daglig leder eller navngitte ansatte.

Signaturrett kan tilbakekalles når som helst.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av selskapet i forbindelse med den daglige driften

Innehaveren av prokura kalles prokurist.

Du kan ikke bruke prokura til å behefte eller selge selskapets faste eiendom.

En person som har prokura kan ikke overføre den til en annen person. Et aksjeselskap kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha fullmakt hver for seg, eller i fellesskap.

Andre begrensninger i utøvelsen av prokuraretten, for eksempel tidsmessige eller beløpsmessige, kan ikke registreres.

Prokura kan tilbakekalles når som helst.