Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i aksjeselskap

Sist oppdatert: 12. mai 2020 .

Pliktige roller i eit aksjeselskap er styre og revisor.

Rekneskapsførar, forretningsførar, dagleg leiar, kontaktperson, signatur og prokura er roller du kan velje å registrere.

Styre

Eit aksjeselskap må ha eit styre som består av minst ein medlem

Styret må alltid ha ein leiar.

Dersom selskapet har bedriftsforsamling, skal det vere minst fem styremedlemmer.

Minst halvparten av medlemmene i styret skal vere busette i Noreg, eller vere statsborgarar i ein EU/EØS-stat og busette i ein EU/EØS-stat.

Styret er ansvarleg for drift og organisering av aksjeselskapet.

Val av styremedlemmer

Medlemmene av styret vert vanlegvis valde av generalforsamlinga, som også bestemmer om det skal veljast varamedlemmer.

Styremedlemmene må stadfeste at dei tek på seg vervet.

Når du skal registrere styre, må du legge ved

  • protokoll frå generalforsamling

 

Revisor

Eit aksjeselskap har som hovudregel revisjonsplikt, og må velje revisor

Eit selskap kan velje fleire revisorar. Revisoren må vere registrert eller statsautorisert.

Enkelte selskap kan velje ikkje å revidere årsrekneskapen. Les meir om Fråval av revisjon.

Revisor blir vald av generalforsamlinga og må stadfeste i Samordna registermelding at han tar på seg oppdraget.

Når du skal registrere revisor, må du legge ved

  • protokoll frå generalforsamling
Rekneskapsførar

Eit aksjeselskap kan velje om dei skal ha rekneskapsførar

Dersom selskapet nyttar rekneskapsførar, skal eindu registrere det i Einingsregisteret. Ved endring av rekneskapsførar skal du også sende melding til Einingsregisteret.

Det er berre muleg å registrere autoriserte rekneskapsførare som er registrert i rekneskapsførarregisteret.

Rekneskapsføraren må stadfeste i Samordna registermelding at han tek på seg oppdraget.

Dagleg leiar, kontaktperson og forretningsførar

Eit aksjeselskap kan ha dagleg leiar, kontaktperson eller forretningsførar dersom de ønsker det

Selskapet kan i utgangspunktet berre registrere ei av desse rollene. Unntaket er dersom forretningsføraren er ein juridisk person. Då må selskapet i tillegg melde ein fysisk person som kontaktperson.

Styret tilset dagleg leiar. Selskapet kan ha fleire daglege leiarar, men då må det gå fram av vedtektene.

Dagleg leiar skal vere busett i Noreg, eller vere statsborgar av og busett i ein EU/EØS-stat.

Signatur

Signatur er ei fullmakt til å opptre og skrive under på vegner av selskapet i alle samanhengar

Styret i aksjeselskapet har alltid signatur i fellesskap dersom ikkje anna er bestemt i vedtektene. Styret kan i tillegg tildele signaturretten til eit utval styremedlemmer, til dagleg leiar eller namngitte tilsette.
Signaturrett kan kallast attende når som helst.

Prokura

Prokura er ei fullmakt til å opptre og underskrive på vegner av selskapet i samband med den daglege drifta

Innehavaren av prokura vert kalla prokurist.

Ein kan ikkje bruke prokura til å hefte eller selje selskapet sin faste eigedom.

Ein person som har prokura kan ikkje overføre han til ein annan person. Eit aksjeselskap kan gi prokura til ein eller fleire personar. Dersom det er fleire, kan ein velje om dei skal ha fullmakt kvar for seg, eller i fellesskap.

Andre avgrensingar i utøvinga av prokuraretten, for eksempel tidsmessige eller beløpsmessige, kan ikkje registrerast.

Prokura kan kallast attende når som helst.