Søk


Velg språk



Forside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Heftelser på person

Sist oppdatert: 31. desember 2020.

Vi gir deg en oversikt som viser hvilke heftelser som er registrert på deg hos oss.

I nettbutikken vår kan du bestille en panteattest på fødselsnummer som viser hvilke heftelser som er registrert på deg, bortsett fra opplysninger om intet til utlegg (ingen verdier å ta pant i) og utleggstrekk (trekk i lønn/trygd). Under vil du finne informasjon om heftelser som kan registreres på en person hos oss.

Salgspant i motorvogn

Når det er registrert en salgspant i motorvogn, vil det si at for eksempel banken har tatt sikkerhet i bilen for lånet de har gitt kjøper. For å finne ut om det er registrert salgspant, kan du søke på Heftelser i motorvogn.

Leasingavtale

Når du inngår en leasingavtale på en bil, vil det si at du inngår en avtale om langtidsleie av bilen. Fordi leasing ligner mer på et salgspantkjøp eller et kredittkjøp, enn en leieavtale, gjelder samme regler som for salgspant også for leasing.

Utleggspant

Utleggspant er sikkerhet for et pengekrav som stiftes ved namsmyndighetenes hjelp. Utleggspant er sikkerhet for et pengekrav der saksøker kan begjære utlegg i saksøktes eiendeler. Om det ikke finnes midler hos saksøkte å ta utlegg i, kan dette resultere i utleggstrekk (trekk i lønn/trygd) eller intet til utlegg.

Intet til utlegg og utleggstrekk

Intet til utlegg betyr ingen verdier å ta pant i.

Hvis du ikke gjør opp et pengekrav frivillig, kan namsmannen pålegge arbeidsgiver eller NAV om å trekke en fast sum fra din lønn eller trygd (utleggstrekk). Dette for å sikre og realisere kravet.

Informasjonen om intet til utlegg og utleggstrekk vil ikke framgå av en panteattest. Den kan bare bli gitt til den det gjelder, advokater, finansinstitusjoner, inkassobyråer, kredittopplysningsbyråer og offentlige myndigheter med taushetsplikt.

Ønsker du å se om det er registrert utleggstrekk eller intet til utlegg på deg selv, kan du logge inn på Min side. Andre aktører som har lov til å se disse opplysningene må bestille dette per telefon. Les mer om priser og hvordan bestille bekreftelse på utleggstrekk og intet til utlegg.

Arrest

Arrest er en midlertidig sikring, og skal sikre et fremtidig oppgjør av et ennå ikke forfalt pengekrav. Arresten innebærer at skyldner mister retten til å disponere rettslig over det arresterte formuesgode, for eksempel ved salg eller pantsettelse. Arrest kan tas i ethvert formuesgode som det kan tas utleggspant i.

Se informasjon fra politiet om arrest.

Gjeldsordning

Vi tinglyser åpning av gjeldsforhandling. Denne blir slettet når det blir registrert en gjeldsordning eller gjeldsforhandlingsperioden er utløpt uten at det er avtalt frivillig eller tvungen gjeldsordning. Opplysninger om åpning av gjeldsforhandling og gjeldsordning fremgår av panteattesten, men innholdet i gjeldsordningsavtalen er unntatt offentligheten.

Vergemål

Privatpersoner kan være under frivillig eller tvungent vergemål. Vi tinglyser vedtak om

  • midlertidig fratakelse av den rettslige handleevnen
  • dom om fratakelse av den rettslige handleevnen

Vi tinglyser også framtidsfullmakter som er satt i kraft av statsforvalter. Beslutning om fratakelse av rettslig handleevne blir også registrert for innehaver av eller ansvarlig deltaker i et foretak.

Abandonering

Ved abandonering frigir konkursboet eiendeler som er uten verdi til skyldner. Bostyrer sørger for at abandonering blir tinglyst hos oss.

Privat beslagsforbud

Når det er registrert et privat beslagsforbud, kan ikke en kreditor ta beslag i en persons konkrete eiendeler ved utlegg, gjeldsforhandling, konkurs eller offentlig skifte av insolvent dødsbo. Private beslagsforbud kan avtales i et testamente eller gavebrev. Giveren kan bestemme at beslagsforbudet også skal sikre mottakerens arvinger.

Pant i næringsvirksomhet

Personlig næringsdrivende kan blant annet pantsette varelager, driftstilbehør, landbruksløsøre.