Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Partiregisteret

Sist oppdatert: 18. mai 2021.

Vedleggskrav

Når du skal registrere et nytt parti må du sende inn flere dokumenter

Erklæring fra 5000 personer med stemmerett ved stortingsvalg, om at de ønsker partinavnet registrert. Erklæringen skal inneholde

  • navn
  • fødselsdato
  • adresse
  • dato og underskrift av hver enkelt person som avgir erklæringen

 

Mal for innhenting av erklæringer i forbindelse med nytt partinavn

 

Partiets vedtekter, som skal blant annet inneholde

  • partiets navn
  • opplysning om hvilke organ som kan velge partiets utøvende organ

 

Protokoll som viser valg av styre

  • Hvis medlemmer er valgt i forskjellige møter, må protokoller som viser alle valgene være vedlagt

 

Protokoll som viser valg av partiets utøvende organ etter partiloven

  • Hvis medlemmene av partiets utøvende organ er valgt i forskjellige møter eller av forskjellige organer, må det vedlegges protokoller eller annen dokumentasjon som viser alle valgene.
  • Hvis partiets styre som er registrert i Enhetsregisteret også skal ha myndighet som partiets utøvende organ etter partiloven, må dette oppgis i eget vedlegg.
  • Hvis partiets utøvende organ skal ha en annen sammensetning enn styret som er registrert i Enhetsregisteret, skal dette oppgis i eget vedlegg. Vedlegget må inneholde navn, fødselsnummer og adresse til styremedlemmer og varamedlemmer. Hvis medlemmene har forskjellige roller, som for eksempel leder, medlem, varamedlem, må dette også oppgis.

For at registrerte opplysninger skal få virkning for valget, må Partiregisteret ha mottatt og journalført meldingen innen 2. januar i valgåret.

Partiet må være registrert i Enhetsregisteret før det kan registreres i Partiregisteret. Du kan sende inn melding om registrering i Enhetsregisteret og Partiregisteret samtidig.

Du må bruke skjemaet Samordnet registermelding ved registrering i Enhetsregisteret og Partiregisteret. I skjemafeltet «Andre merknader/opplysninger» melder du at foreningen skal registreres i Partiregisteret. Her må du også oppgi hvilket partinavn som skal registreres i Partiregisteret.

Valgavvikling

Svar på spørsmål om valgavviklingen, for eksempel krav til valglister, hvilke frister som gjelder, opplysninger om partienes oppslutning ved valg og annen informasjon om valg finner du på valg.no. Partiregisterets oppgave er begrenset til registrering av opplysninger om de politiske partiene i henhold til gjeldende regelverk.