Partiregisteret

Sist oppdatert: 4. november 2016.

Partiregisteret er et register over politiske partier.

Vedleggskrav

Når du skal registrere et nytt parti må du sende inn flere dokumenter

Erklæring fra 5000 personer med stemmerett ved stortingsvalg, om at de ønsker partinavnet registrert. Erklæringen skal inneholde

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Være datert og underskrevet av hver enkelt person som avgir erklæringen

Partiets vedtekter, som skal blant annet inneholde

  • Partiets navn
  • Hvilke organ som kan velge partiets utøvende organ

Protokoll som viser valg av styre

  • Hvis medlemmer er valgt i forskjellige møter, må protokoller som viser alle valgene være vedlagt

Protokoll som viser valg av partiets utøvende organ etter partiloven

  • Hvis medlemmene av partiets utøvende organ er valgt i forskjellige møter eller av forskjellige organer, må det vedlegges protokoller eller annen dokumentasjon som viser alle valgene.
  • Hvis partiets styre som er registrert i Enhetsregisteret også skal ha myndighet som partiets utøvende organ etter partiloven, må dette oppgis i eget vedlegg.
  • Hvis partiets utøvende organ skal ha en annen sammensetning enn styret som er registrert i Enhetsregisteret, skal dette oppgis i eget vedlegg. Vedlegget må inneholde navn, fødselsnummer og adresse til styremedlemmer og varamedlemmer. Hvis medlemmene har forskjellige roller, som for eksempel leder, medlem, varamedlem, må dette også oppgis.

Hovedformålet med registeret er å gi politiske partier mulighet til å få enerett til et partinavn. Registreringen i Partiregisteret danner grunnlag for hvem som kan representere partiet overfor valgmyndighetene. At et parti er registrert i Partiregisteret har også betydning for hvilke regler som gjelder i forbindelse med partiets listeforslag, og for godkjenning av stemmesedler.