Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Innsendingsplikt for NUF

Sist oppdatert: 31. januar 2020 .

Norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning, har regnskapsplikt.

NUF som driver næringsvirksomhet i Norge har rett og plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret. Regnskapsregisteret forutsetter at NUF som er registrert i Foretaksregisteret har regnskapsplikt, og innsendingsplikt til Regnskapsregisteret. Innsendingsplikten gjelder til foretaket er slettet i Foretaksregisteret.

Regnskapspliktige NUF skal sende 

 • resultatregnskap
 • balanse
 • noteopplysninger
 • årsberetning (gjelder ikke for små foretak)
 • revisjonsberetning (hvis foretaket har revisjonsplikt)

Hvilket regnskap skal jeg sende?

Du skal sende regnskapet for den norske filialen. Hvis det utenlandske hovedforetaket har regnskapsplikt i hjemlandet, må du også sende det utenlandske regnskapet. Da skal du legge inn regnskapstallene for det utenlandske hovedforetaket i vedleggsskjemaet, og legge det norske filialregnskapet med som filvedlegg.

Registrert kontaktperson har tilgang til å sende årsregnskap i Altinn.

NUF har ikke regnskapsplikt hvis foretaket i regnskapsåret

 • ikke har hatt drift
 • ikke har hatt skatteplikt etter norsk internlovgivning
 • driver midlertidig i Norge og har i tillegg hatt omsetning under 5 millioner norske kroner

Unntak fra skatteplikt på grunn av skatteavtale er ikke det samme som unntak fra skatteplikt etter norsk intern lovgivning.

Hvis NUF, som er registrert i Foretaksregisteret, ikke har regnskapsplikt, må dere sende en skriftlig begrunnelse for hvert regnskapsår til Regnskapsregisteret i kontaktskjema.

Spesielle regler for innsending av årsregnskap

Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) som har regnskapsplikt etter regnskapsloven1 skal sende et eksemplar av årsregnskapet, og eventuelt årsberetningen og revisjonsberetningen for det foretaket filialen er en del av, slik disse regnskapsdokumentene er utarbeidet, revidert og offentliggjort etter lovgivningen i hjemstaten.

Komplett årsregnskap skal sendes senest samtidig med at de skal offentliggjøres etter lovgivningen i hjemstaten. Ved innsendingen skal det opplyses om når årsregnskapet er fastsatt, og når det skal offentliggjøres etter lovgivningen i hjemstaten. Dokumentene skal være utarbeidet på eller oversatt til norsk, dansk, svensk eller engelsk2.

Regnskapspliktige etter regnskapsloven skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven3. For norskregistrerte utenlandske foretak vil regnskapsplikten som hovedregel innebære at det i tillegg til regnskapsdokumenter som er utarbeidet, revidert og offentliggjort i henhold til lovgivningen i hjemstaten, må utarbeides og sendes et særskilt filialregnskap som oppfyller regnskapslovens krav, og som utelukkende omfatter foretakets næringsvirksomhet i Norge. Regnskapsloven er imidlertid prinsippbasert. Dette innebærer at hvis dokumentene som er utarbeidet, revidert og offentliggjort i henhold til lovgivningen i hjemstaten til det norskregistrerte utenlandske foretaket utelukkende gjelder virksomheten i den norske filialen, og for øvrig oppfyller kravene som er fastsatt i og i medhold av norsk lov, vil innsending av disse dokumentene være tilstrekkelige til fullt ut å oppfylle det norskregistrerte utenlandske foretakets regnskaps- og revisjonsplikt i Norge. Dette vil være tilfellet hvis foretaket som helhet bare driver næringsvirksomhet i Norge, og lovgivningen i hjemstaten tillater at det utarbeides regnskap som fullt ut oppfyller kravene etter den norske regnskapsloven. I så fall skal det sammen med årsregnskapet legges med orientering om at dette er tilfelle. Foretak som driver næringsvirksomhet både i Norge og i utlandet må normalt utarbeide et særskilt filialregnskap, uavhengig av om regnskapet for foretaket som helhet utarbeides i samsvar med regnskapsloven.

For at hovedforetakets årsregnskap utarbeidet, revidert og offentliggjort etter hjemstatens lovgivning skal oppfylle regnskapslovens krav, må det i note til årsregnskapet særskilt være opplyst om at det er utarbeidet i samsvar med prinsippene som følger av regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge4. For at revisjonsberetningen til hovedforetakets årsregnskap, utarbeidet på grunnlag av en revisjon etter hjemstatens lovgivning, skal oppfylle revisorlovens krav, må den oppfylle kravene etter revisorloven § 5-6, herunder en særskilt uttalelse fra revisor om:

 • At årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lover og forskrifter som gjelder i Norge,
 • At foretakets ledelse har oppfylt sin plikt etter bokføringsloven og forskrifter fastsatt i medhold av bokføringsloven til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger,
 • At opplysninger i årsberetningen, forutsetningen om fortsatt drift og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap, er i samsvar med norske lover og forskrifter, samt om at opplysningene er konsistente med årsregnskapet5.

At innsending av disse dokumentene vil være tilstrekkelige til fullt ut å oppfylle det norskregistrerte utenlandske foretakets regnskaps- og revisjonsplikt i Norge, innebærer at det norskregistrerte utenlandske foretak i slike tilfeller ikke i tillegg må utarbeide og sende eget særskilt filialregnskap, filialårsberetning og revisjonsberetning for virksomheten i den norske filialen.
Det er organet, som etter hjemstatens lovgivning fastsetter årsregnskapet, som har ansvaret for at de innsendte dokumentene oppfyller kravene etter norske lover og forskrifter. I tillegg vil det for revisjonspliktige foretak, som nevnt, være krav om at det i revisors beretning må foreligge bekreftelse på at de innsendte dokumentene oppfyller kravene etter norske lover og forskrifter.

Revisorloven er ikke til hinder for at et særskilt filialregnskap kan revideres av samme revisor som reviderer foretakets årsregnskap etter hjemstatens lovgivning, forutsatt at denne revisoren har adgang til å påta seg revisjonsoppdrag i Norge. Ved revisjon av filialregnskapet må revisor gjennomføre de revisjonshandlinger som er nødvendig for å avgi en revisjonsberetning som oppfyller kravene etter revisorloven § 5-6. Hvis revisor gjennom revisjonen av foretakets årsregnskap etter hjemstatens lovgivning har oppnådd tilstrekkelig sikkerhet til å avgi uttalelse om forholdene som revisorloven § 5-6 krever, behøver ikke revisor å gjennomføre ytterligere revisjonshandlinger som ledd i revisjonen av filialregnskapet.

1. Jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13.
2. Jf. regnskapsloven § 8-2 annet ledd.
3. Jf. regnskapsloven § 3-1 første ledd.
4. Jf. regnskapsloven § 7-2.
5. Jf. revisorloven § 5-6 fjerde ledd.