Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyr og fritak fra solidaransvar

Sist oppdatert: 25. februar 2021.

Det er mulig å søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyr eller fritak fra solidaransvar. Solidaransvar innebærer at flere er personlig ansvarlig for samme krav.

Forsinkelsesgebyret må være stoppet før du kan søke om ettergivelse eller fritak. Du kan ikke klage på gebyret eller avvise det.

Søknaden skal være skriftlig. Du må forklare hvorfor komplett årsregnskap ikke ble sendt til Regnskapsregisteret innen fristen og du må dokumentere årsakene som du legger til grunn.

Du må betale forsinkelsesgebyret selv om du søker om ettergivelse eller fritak.

Vilkår for ettergivelse og fritak

Regnskapsregisteret skal vurdere om årsaken til at årsregnskapet ble levert for sent oppfyller vilkårene utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller særlige rimelighetsgrunner. Vilkårene er strenge og det er vanskelig å få ettergitt forsinkelsesgebyret eller å få fritak fra solidaransvaret. Det er kun i spesielle tilfeller at vi kan ettergi forsinkelsesgebyret helt eller delvis. De samme vilkårene gjelder for fritak fra solidaransvaret.

Årsaker som kan føre til ettergivelse eller fritak

Eksempler på slike årsaker er

 • akutt eller alvorlig sykdom
 • datahavari
 • beslag av regnskapsmateriale
 • brann
 • tyveri
 • covid-19 (gjelder kun for regnskapsåret 2019)
Årsaker som ikke fører til ettergivelse eller fritak

Eksempler på slike årsaker er

 • uvitenhet om lover og regler som gjelder
 • alder
 • sykdom hos bare èn av flere solidaransvarlige
 • når styrevervet er en formalitet
 • ikke mottatt påminnelse om innsending av årsregnskap
 • liten eller ingen drift i virksomheten
 • at virksomheten er under avvikling
 • at virksomheten har et veldedig formål, drives på dugnad eller ikke driver næring
 • misforståelser og andre interne forhold mellom dere og regnskapsfører eller revisor
 • dårlig økonomi i virksomheten
 • at forsinkelsesgebyret er urimelig stort

Forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll

For at vilkåret kan føre til ettergivelse eller fritak, må du dokumentere at det oppsto uventede forhold som var utenfor din kontroll i rollen som ansvarlig for virksomheten. Du må dessuten ha gjort alt som var mulig for å overholde innsendingsplikten. Det må også være sammenheng mellom det som har skjedd og at årsregnskapet ikke ble sendt før fristen.

Særlige rimelighetsgrunner

Vilkåret gjelder når det blir helt urimelig å opprettholde gebyret. Dette skjer bare i svært spesielle tilfeller.

Skal du søke om ettergivelse eller fritak?

Søknaden sender du til

Regnskapsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

Du kan også sende søknaden på e-post eller via vårt kontaktskjema, hvis den ikke inneholder sensitiv informasjon.

Har du mottatt avslag på søknad?

Hvis du får avslag på søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyret, eller ikke får innvilget fritak fra solidaransvaret, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottar avslaget. Klagen skal være skriftlig og undertegnet. Du må forklare og dokumentere årsakene som du legger til grunn. Vi vurderer da saken på nytt og hvis vi ikke endrer vedtaket blir den sendt videre til klageinstansen hos Statens innkrevingssentral.

Klagen sender du til

Regnskapsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

Du kan også sende klagen  på e-post eller via vårt kontaktskjema, hvis den ikke inneholder sensitiv informasjon.