Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Stiftelse av samvirkeforetak

Sist oppdatert: 11. desember 2020 .

For å stifte et samvirkeforetak må det opprettes et stiftelsesdokument.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde

 • stifternes navn/foretaksnavn, adresse og fødselsnummer/organisasjonsnummer
 • navn, adresse og fødselsnummer for de som skal være medlemmer av foretakets styre
 • opplysning om hvem som eventuelt skal være selskapets revisor
 • foretakets vedtekter

Stifterne har ingen plikt til å foreta innskudd ved stiftelsen, men hvis det skal gjøres innskudd skal dette gå frem av stiftelsesdokumentet.

Stiftelsesdokumentet må dateres og undertegnes av alle stifterne. Når alle stifterne har skrevet under stiftelsesdokumentet, er medlemskapet tegnet og foretaket stiftet.

Stiftelsesdokumentet skal også vise eventuell informasjon om

 • innskudd i forbindelse med stiftelsen skal kunne gjøres opp med andre eiendeler enn penger
 • noen skal ha særskilte rettigheter ved stiftelsen
Krav til innhold ved innskuddskapital

Samvirkeforetak har ikke krav til minstekapital og kan derfor bli stiftet uten kapitalinnskudd. Stifterne kan også gjøre innskudd ved stiftelsen.

Hvis det er gjort innskudd i forbindelse med stiftelsen, må stiftelsesdokumentet også opplyse om

 • det beløpet hver stifter skal betale
 • summen av innskuddene
 • tidspunkt for oppgjør av innskuddene

Skal innskudd gjøres opp i annet enn penger (tingsinnskudd), må stiftelsesdokumentet også opplyse om

 • hvilke eiendeler det gjelder
 • navn og adresse til den som gjør innskuddet
 • hvilke vilkår som gjelder

Før foretaket kan registreres i Foretaksregisteret, må innskuddskapital være fullt innbetalt.

IkonSe eksempel på stiftelsesdokument for Samvirkeforetak (PDF)

Vedtektene skal minst inneholde opplysning om

 • foretaksnavn
 • kommune hvor foretaket skal ha sitt forretningskontor
 • foretakets virksomhet
 • størrelsen på eventuelle andelsinnskudd, om de skal forrentes og om de skal betales tilbake ved utmelding
 • hvorvidt det skal betales medlemskontingent
 • hvordan årsoverskuddet skal kunne benyttes
 • antallet styremedlemmer, eller laveste og høyeste mulig antall styremedlemmer
 • hvilke saker som skal behandles på det ordinære årsmøtet
 • hvordan nettoformuen skal fordeles ved oppløsning

Hvis foretaket velger å ha unntak for krav til daglig leder og/eller mindre enn tre medlemmer i styret, skal dette gå frem av vedtektene.

Et samvirkeforetak skal registreres i Foretaksregisteret.

Frist for registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.