Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i samvirkeforetak

Sist oppdatert: 14. januar 2021 .

Pliktige roller i et samvirkeforetak er medlemmer, styre og daglig leder.

Foretaket skal i utgangspunktet også ha daglig leder. Regnskapsfører, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere. Selskapet har betinget revisorplikt. Dette kan du lese mer om under revisor.

Årsmøtet er øverste myndighet i et samvirkeforetak.

Daglig leder

Et samvirkeforetak skal som hovedregel ha daglig leder. Hvis foretaket ikke skal ha daglig leder, må dette fremgå av vedtektene.

Forretningsfører og kontaktperson

Et samvirkeforetak kan ha forretningsfører. Dette kan være en fysisk eller juridisk person. Eksempel på juridiske personer er aksjeselskap, allmennaksjeselskap og ansvarlig selskap.

Hvis foretaket har bestemt at de ikke skal ha daglig leder og heller ikke har forretningsfører, kan de oppgi kontaktperson.

 

Styre

Som hovedregel skal styret bestå av minst tre medlemmer. Styret skal ha en leder. Årsmøtet velger styre.

Samvirkeforetaket kan bestemme at styret skal ha to medlemmer, men da må de velge minst ett varamedlem. Dette må fremgå av vedtektene.

Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, eller være statsborger i en EU/EØS-stat og bosatt i en EU/EØS-stat.

Styret er ansvarlig for drift og organisering av samvirkeforetaket.

Revisor

Et samvirkeforetak blir regnskapspliktig når inntektene overstiger 2 millioner, og får plikt til å ha revisor når minst ett av de følgende punktene er oppfylt:

  • Driftsinntektene overstiger 6 millioner kroner
  • Balansesummen er 23 millioner kroner eller mer
  • Gjennomsnittlig antall ansatte tilsvarer ti årsverk eller mer

Revisor velges av årsmøte.

Revisor må bekrefte at han påtar seg oppdraget.

Trenger du mer informasjon, se revisorloven § 2-1.

Regnskapsfører

Et samvirkeforetak kan velge om de skal ha regnskapsfører. Hvis foretaket benytter regnskapsfører, skal dette registreres i Enhetsregisteret.

Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret.

Regnskapsfører må bekrefte at han påtar seg oppdraget.

Medlemmer

Et samvirkeforetak må alltid ha minst to medlemmer. Opplysninger om medlemmer skal ikke registreres hos oss.

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av enheten i alle sammenhenger.

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foretakets styre som har signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, til daglig leder eller navngitte ansatte.

Signaturrett kan tilbakekalles når som helst.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av enheten. Innehaveren av prokura kalles prokurist.

Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foretakets faste eiendom.

En person som har prokura kan ikke overføre den til en annen person. Et samvirkeforetak kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha fullmakt hver for seg, eller i fellesskap.

Prokura kan tilbakekalles når som helst.