Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Roller i NUF

Sist oppdatert: 25. april 2019.

Her finner du en oversikt over hvilke roller et norskregistrert utenlandsk foretak må registrere hos oss.

Som hovedregel skal alle personer som blir registrert med en rolle oppgi fullstendig fødselsnummer eller d-nummer. Unntaket er styret og deltakere i hjemlandet. Juridiske personer som har roller skal også oppgi organisasjonsnummer. Eksempel på juridiske personer er aksjeselskap og ansvarlig selskap.

D-nummer er et eget nummer som identifiserer utenlandske personer uten norsk fødselsnummer.

Når du skal søke om d-nummer, må du benytte et skjema som du legger ved Samordnet registermelding. Dette finner du under Nyttige lenker til høyre på denne siden. I tillegg må du legge ved kopi av gyldig legitimasjonsdokument som inneholder bilde, fullt navn, fødselsdato, kjønn, utløpsdato og statsborgerskap. Informasjon om hvem som kan bekrefte kopi av legitimasjonsdokument finner du i skjema.

Daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson

Et NUF må ha daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører. Foretaket har ikke plikt til å ha daglig leder, men hvis det har daglig leder for virksomheten i Norge, må du melde dette.

Når du skal registrere daglig leder i Foretaksregisteret, må du legge ved

  • dokumentasjon som viser utnevnelse/ansettelse av daglig leder

Når du skal registrere kontaktperson, må du legge ved

  • bekreftelse på at kontaktpersonen har tilknytning til det utenlandske foretaket.

Bekreftelsen skal være fra det utenlandske foretaket. Hvis det er meldt et foretak som norsk representant, og den meldte kontaktpersonen er ansatt hos representanten, kan representanten bekrefte kontaktpersonens tilknytning til det utenlandske foretaket.

Det er ingen krav til vedlegg for å registrere daglig leder eller forretningsfører i Enhetsregisteret.

 

 

Norsk representant

Utenlandske foretak uten fast forretningsadresse/driftssted i Norge, og som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser, må melde norsk representant. Dette kravet gjelder ikke for foretak hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav. Andre utenlandske foretak uten fast forretningsadresse i Norge kan melde norsk representant hvis de ønsker det.

Hvem kan være norsk representant?

Den norske representanten kan være en fysisk eller juridisk person. Representanten må ha et hjemsted eller en forretningsadresse i Norge. Hvis den norske representanten er en juridisk person, må du i tillegg melde en kontaktperson.

Personer med d-nummer og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) uten norsk forretningsadresse kan ikke være norsk representant.

 

Når du skal registrere norsk representant, må du legge ved

  • dokumentasjon fra det utenlandske foretaket som viser oppnevnelse av den norske representanten
  • bekreftelse fra den norske representanten som viser at han har påtatt seg oppdraget

Hvis den norske representanten signerer Samordnet registermelding trenger du ikke å legge ved en egen erklæring.

 

Styre og deltaker

Styre i Norge

Hvis det er valgt et eget styre for den norske virksomheten, skal dette meldes i skjema med navn, adresse og fødselsnummer eller d-nummer på alle styremedlemmer.

Ved registrering i Enhetsregisteret må du legge ved

  • protokoll fra de i det utenlandske foretaket som har myndighet til å velge styre for den norske virksomheten

Ved registrering i Foretaksregisteret må du legge ved

  • protokoll fra de i det utenlandske foretaket som har myndighet til å velge styre for den norske virksomheten
  • originale erklæringer fra de nye styremedlemmene, som viser at de påtar seg oppdraget

Hvis styremedlemmene signerer Samordnet registermelding trenger du ikke å legge ved egne erklæringer.

Styre i hjemlandet

Hvis foretaket har styre i hjemlandet, skal du melde alle disse med navn, adresse og fødselsdato.

Deltakere i hjemlandet

Hvis foretaket har deltakere i hjemlandet, skal du melde alle disse med navn, adresse og fødselsnummer.

Regnskapsfører og revisor

Hvis den norske virksomheten har egen autorisert norsk revisor eller regnskapsfører, må du melde dette i skjema. Revisor eller regnskapsfører må bekrefte at de tar på seg oppdraget, dette gjør de ved å signere i skjemaet.

Signatur og prokura

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av selskapet i alle sammenhenger.

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foretaket i noen sammenhenger. Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foretakets faste eiendom.

Hvilken signatur og prokura kan registreres?

Signatur og prokura kan tildeles navngitte personer, daglig leder i Norge eller styret for den norske virksomheten. Hvis flere har signatur eller prokura, må det gå klart frem om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Vi kan ikke registrere andre begrensninger i signatur og prokura. Det betyr at det for eksempel ikke er mulig å registrere signatur og prokura som kun gjelder for den norske virksomheten.

Når du skal melde signatur må du legge ved

  • dokumentasjon som bekrefter meldte signatur, for eksempel registreringsbevis fra hjemlandets register, vedtekter eller protokoll  fra de i hjemlandet som har myndighet til å tildele dette