Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i boligbyggelag

Sist oppdatert: 2. mars 2020 .

Pliktige roller i et boligbyggelag er daglig leder, styre og revisor

Regnskapsfører, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.

Styre

Et boligbyggelag skal ha et styre som består av en leder og minst to styremedlemmer. Det skal i tillegg velges minst ett varamedlem. Det er generalforsamlingen som velger styret, men det kan fastsettes i vedtektene at valgretten skal overføres til andre. Mer enn halvparten av styremedlemmene må likevel velges av generalforsamlingen, hvis ikke valgretten er overført til vedtektsfestet lagsorgan. Valgretten kan ikke overføres til styret eller til et styremedlem.

Styret velger selv sin leder dersom generalforsamlingen ikke har gjort det. Daglig leder kan ikke være styreleder, men kan velges til medlem av styret.

Når du skal registrere styre, må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser valget

Nye styremedlemmer må signere Samordnet registermelding, eller legge ved erklæring om at de påtar seg vervet.

Kjønnsrepresentasjon i styret

Hvis boligbyggelaget har mer enn 1000 andelseiere på det tidspunktet valget foregår, skal begge kjønn være representert når styret har to eller tre medlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst

  • to når styret har fire eller fem medlemmer
  • tre når styret har seks til åtte medlemmer
  • fire når styret har ni medlemmer
  • 40 prosent hvis styret har flere enn ni medlemmer

Reglene gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer skal vurderes hver for seg.

Når det skal velges to eller flere representanter for de ansatte som styremedlemmer, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer til disse. Styremedlemmer og varamedlemmer vurderes hver for seg.

Vær oppmerksom på at dersom ett av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i boligbyggelaget på det tidspunkt valget skjer, gjelder ikke reglene om kjønnsrepresentasjon blant de ansattes styre- og varamedlemmer. Dere må da bekrefte at andelen er under 20 prosent.

Revisor

Et boligbyggelag skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. Revisor blir valgt av generalforsamlingen, og må bekrefte at han påtar seg oppdraget.

Når du skal registrere revisor, må du legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser valget

Revisor må bekrefte i Samordnet registermelding at han påtar seg oppdraget.

Regnskapsfører

Et boligbyggelag kan velge om de skal ha regnskapsfører.

Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret.

Regnskapsfører må bekrefte at han påtar seg oppdraget.

Daglig leder

Et boligbyggelag har plikt til å ha daglig leder som er ansatt av styret.

Daglig leder skal alltid være en fysisk person som er 15 år eller eldre.

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av boligbyggelaget i alle sammenhenger.

Styret har i utgangspunktet signatur i fellesskap. Styret kan gi signatur til styremedlemmer, daglig leder eller navngitte tilsatte, enten hver for seg eller i fellesskap.

Dersom hele styret ikke har signert i skjemaet, må du legge ved protokoll fra styremøte som viser beslutningen om hvem som skal ha signatur.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av boligbyggelaget i forbindelse med den daglige driften. Den som har prokura kan ikke behefte eller selge boligbyggelagets faste eiendom.

Styret kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere må du oppgi om de har prokura hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger ut over dette, som for eksempel tidsmessige eller beløpsmessige, kan ikke registreres.

Prokura kan tilbakekalles av styret når som helst.