Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Generalforsamling i aksjeselskap

Sist oppdatert: 25. september 2019 .

Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst en generalforsamling i året.

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i selskapet. Det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett på generalforsamlingen. Aksjeeierne kan møtes fysisk eller delta på generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Generalforsamlingen må avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Dette er den ordinære generalforsamlingen. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinære.

På den ordinære generalforsamlingen skal blant annet årsregnskapet, årsberetningen og utdeling av utbytte godkjennes. I tillegg skal det behandles andre saker som etter lov, eller i følge vedtektene, hører inn under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved behov. Aksjeloven inneholder også regler om at revisor eller aksjonær kan kreve at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling. Aksjeloven regulerer hvordan ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres og hvilke saker som kan eller skal behandles.

Forenklet generalforsamling

Hvis ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven § 5-7 om forenklet generalforsamling. Når generalforsamlingen avholdes etter reglene om forenklet behandling skal

 • alle aksjeeiere gis mulighet til å delta i behandling av saken på en egnet måte
 • styremedlemmene, og eventuelt daglig leder og revisor, ha mulighet til å uttale seg om saker som er til behandling

Hvis en aksjeeier, et styremedlem, daglig leder eller revisor krever det, skal saken behandles av generalforsamlingen i ordinært møte.

Generalforsamlingsprotokoll

Uansett hvordan generalforsamlingen blir avholdt, skal det skrives protokoll. Generalforsamlingsprotokollen er en særlig viktig dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner. Den må derfor oppfylle en del formelle krav til innhold og signering.

Hva skal generalforsamlingsprotokollen inneholde?

Generalforsamlingsprotokollen fra ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, skal inneholde informasjon om

 • hvilket selskap som avholder generalforsamling
 • dato og sted for generalforsamlingen
 • hvor mange aksjer som var representert
 • godkjenning av innkallingen
 • sakene som har vært til behandling/vedtak som er gjort

Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen person, valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede.

Hvis det er avholdt forenklet generalforsamling, skal protokollen inneholde

 • opplysning om hvilket selskap som avholder generalforsamling
 • dato
 • fortegnelse over hvilke aksjeeiere som deltok i behandlingen av saken
 • oversikt over sakene som har vært til behandling/vedtak som er gjort
 • beslutning om at møtet er avholdt etter aksjeloven§ 5-7
 • signatur fra den som er styrets leder på signeringstidspunktet, eller av den som generalforsamlingen utpeker

Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.

IkonSe eksempel på protokoll fra generalforsamling (pdf)