Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon ved opptak

Sist oppdatert: 7. juli 2020 .

Du kan registrere fusjon ved opptak når et selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap, mot at aksjeeierne får vederlag i form av aksjer i det overtakende selskapet.

Fusjon ved opptak melder du til Foretaksregisteret i to trinn. Disse to trinnene er beslutning om fusjon og gjennomføring av fusjon. Når vi har godkjent meldinger som gjelder fusjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.

Beslutning om fusjon

Når du melder fusjon elektronisk i Samordnet registermelding, er det ett felles skjema for alle selskapene som deltar i fusjonen. Hvis du benytter det gamle papirskjema, må du sende inn melding om beslutning om fusjon for hvert av selskapene som deltar i fusjonen.

Du har en måned frist til å melde beslutning om fusjon til Foretaksregisteret, regnet fra den dato selskapene som deltar i fusjon har godkjent fusjonsplanen.  Fristen på en måned starter å løpe når det siste selskapet har godkjent fusjonsplanen.

Blir meldingen ikke sendt til Foretaksregisteret innen fristen bortfaller beslutningen.

Overdragende selskap må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som har godkjent fusjonsplan.

Overtakende selskap må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som har godkjent fusjonsplan, eventuelt styreprotokoll hvis styret har godkjent fusjonsplan.
Gjennomføring av fusjon

Du kan melde gjennomføring av fusjonen når kreditorfristen på seks uker er utløpt. Det er ingen frist for når du må melde gjennomføring til oss.

Det er ingen krav til vedlegg for slettemelding innsendt av overdragende selskap. Hvis du benytter det gamle papirskjema, må du også sende inn melding fra selskapet som skal slettes.

Overtakende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling eller styremøte som viser vedtak om kapitalforhøyelse
  • vedtekter
  • redegjørelse om tingsinnskudd bekreftet av revisor

Hvis selskapet benytter egne aksjer som vederlag til aksjeeierne i overdragende selskap, må det gå frem at egne aksjer benyttes til utdeling.