Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av aksjeselskap

Sist oppdatert: 31. juli 2019 .

Sletting av eit aksjeselskap melder du i to trinn.

Først melder du oppløysing. Når kreditorfristen på seks veker er ute, kan du melde sletting.

Oppløysing

Hovudregelen er at generalforsamlinga avgjer at selskapet skal oppløysast.

Det er ikkje sett ein absolutt frist for når du må melde oppløysinga til Føretaksregisteret, men ifølge aksjelova skal dette skje raskt.

Styret er ansvarleg for avviklinga av selskapet og trer inn for dagleg leiar når oppløysinga er vedteken.

Du må legge ved

  • protokoll frå generalforsamlinga som viser vedtak om oppløysing
Sletting

Generalforsamlinga vedtek at selskapet skal slettast. Dette kan dei gjere etter at kreditorfristen på seks veker er ute.

Ved vedtak om sletting må generalforsamlinga godkjenne det endelege sluttoppgjeret. Dette må vere revidert, hvis selskapet ikkje har registrert fråval av revisjon.

Du må legge ved

  • protokoll frå generalforsamlinga som viser at revidert avviklingsrekneskap har verte godkjent
Omgjering av oppløysing

Generalforsamlinga kan gjere om vedtak om oppløysing, om selskapet ikkje har gjennomført utdeling eller har for lav eigenkapital.

Du må raskt melde omgjeringa til Føretaksregisteret.

Ved omgjering må generalforsamlinga også velje ordinært styre, og revisor eller fråval av revisjon om dette ikkje finst frå før.

Du må legge ved

  • protokoll frå generalforsamling som viser vedtak om omgjering av oppløysing, val av styre og eventuelt revisor eller fråval av revisjon

Om det blir vald nye styremedlemmer til styret må desse bekrefte at dei tar oppdraget. Dette gjer dei ved å signere meldinga.