Søk


Velg språkOrganisasjonen og ledelsen

Brønnøysundregistrene har 450 medarbeidere og de fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontor i Narvik og Oslo.

Brønnøysundregistrene er inndelt i fire avdelinger og en kommunikasjonsstab.

Direktør

 

Portrett

Lars Peder Brekk

Peder Brekk er utdannet innen økonomiske fag og har bred kunnskap om offentlig sektor og næringsliv. Han har en lang karriere bak seg som næringslivsleder og politiker. Han var blant annet statsråd i regjeringen Bondevik (2000) og regjeringen Stoltenberg (2008-2012).

Direktøren har det overordnede ansvaret for etatens virksomhet. Han skal sikre god virksomhetsstyring der økonomi, prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav ivaretas etter styringsdokumentene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Direktøren representerer etaten i samarbeidsforumet for offentlig digitalisering (Skate) og han er leder av Altinn styringsråd.

Direktør: Lars Peder Brekk
Tlf: 75 00 50 90
Mobil: 902 96 060
E-post: lars.brekk@brreg.no

Kommunikasjon og samfunnskontakt
Foto av kommunikasjonsdirektør Kristine Aasen

Kristine Aasen

Kommunikasjonsstaben har ansvar for å lede og koordinere den strategiske kommunikasjonen fra Brønnøysundregistrene.

Staben skal først og fremst ivareta toppledelsens behov for intern og ekstern kommunikasjon. Dette gjelder kommunikasjon med ansatte, eiere, myndigheter, samarbeidsparter, tjenesteeiere og andre interessenter.

Kommunikasjonsstaben håndterer også alle mediehenvendelser og er koordinator for andre henvendelser som gjelder Brønnøysundregistrene.

Kommunikasjonsdirektør: Kristine Aasen
Mobil: 974 01 947
E-post: kria@brreg.no
Pressetelefon: 400 200 75

Virksomhetsstyring
Portrett

Solveig Sverdrupsen

Avdelingen skal bidra til at Brønnøysundregistrene når målene sine, at vi opptrer i samsvar med lov- og avtaleverk, og vi legger tilrette for at Brønnøysundregistrene skal være en attraktiv arbeidsgiver som sørger for at ledere og ansatte får nødvendig støtte i arbeidshverdagen.

Avdelingen har søkelys på god styring og effektiv ressursutnyttelse.

Avdelingsdirektør: Solveig Sverdrupsen
Tlf: 75 00 79 61
Mobil: 908 80 233
E-post: solveig.sverdrupsen@brreg.no

Registerforvaltning
Portrett

Lise Dahl Karlsen

Avdelingen har ansvaret og forvaltningen av i alt 14 register, der den nasjonale felleskomponenten Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,Løsøreregisteret, Konkursregisteret og Regnskapsregisteret er de største.

Avdeling registerforvaltning skal gi trygghet, orden og oversikt i samfunnet gjennom pålitelige registerdata.

Avdelingen arbeider målrettet for å sikre god kvalitet, samordning og forenkling til beste for brukerne.

Avdelingsdirektør: Lise A. Dahl Karlsen
Tlf: 75 00 76 27
Mobil: 480 09 827
E-post: lise.karlsen@brreg.no

Forretningsutvikling
Foto av avdelingsdirektør David Norheim

David Norheim

Avdelingen utvikler eksisterende og nye tjenester innen register og tjenester bygget på registerdata eller i kobling med andres data.

Avdelingen skal bidra til å skape verdi for samfunnet, det offentlige, kommunale og private.

Avdelingen består av seksjon registerutvikling og data- og brukerdrevet utvikling.

Avdelingsdirektør: David Norheim

Mobil: 959 46 949
E-post: dno@brreg.no

Informasjonsteknologi
Portrett

Kjell-Arne Strøm Hansen

Avdelingen har ansvar for å fastlegge rammer, utvikle og forvalte egne IT-system innenfor register- og forenklingsområdet. I tillegg har avdelingen ansvar for støttefunksjoner som prosjekt- og porteføljestyring, kvalitet, arkitektur og test for hele virksomheten. En samordnings- og pådriverfunksjon for bruk av data, tjenester og kompetanse i nye eksterne tjenester sammen med privat næringsliv inngår også. Avdelingen har dermed ansvar for områder som er vesentlige for at Brønnøysundregistrene stadig skal bidra til digitaliseringen i Norge.

Avdelingsdirektør: Kjell-Arne Strøm Hansen
Tlf: 75 00 60 69
Mobil: 913 42 580
E-post: kjell-arne.hansen@brreg.no