Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Organisasjonen og ledelsen

Brønnøysundregistrene har 450 medarbeidere og de fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Brønnøysundregistrene er inndelt i fire avdelinger og to staber.

Direktør
Portrett

Lars Peder Brekk

Lars Peder Brekk er utdannet innen økonomiske fag og har bred kunnskap om offentlig sektor og næringsliv. Han har en lang karriere bak seg som næringslivsleder og politiker. Han var blant annet statsråd i regjeringen Bondevik (2000) og regjeringen Stoltenberg (2008-2012).

Direktøren har det overordnede ansvaret for etatens virksomhet. Han skal sikre god virksomhetsstyring der økonomi, prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav ivaretas etter styringsdokumentene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Direktøren representerer etaten i samarbeidsforumet for offentlig digitalisering (Skate) og han er leder av Altinn styringsråd.

Direktør: Lars Peder Brekk
Tlf: 75 00 50 90
Mobil: 902 96 060
E-post: lars.brekk@brreg.no

Direktørens stab
Portrett

Ketil Ingebrigtsen

Direktørens stab er en støtte både til direktør og resten av toppledelsen.

Leder av staben: Ketil Ingebrigtsen
Tlf: 75 00 77 45
Mobil: 48 17 40 76
E-post: ketil.ingebrigtsen@brreg.no

Forenkling og brukerdialog
Portrett

Are Trælvik

Avdelingen består av seksjon brukerveiledning, seksjon digital dialog og seksjon forenkling.

Avdelingen har en sentral rolle i arbeidet med forenkling ved Brønnøysundregistrene og i det offentlige Norge og har som rettesnor at brukerne skal finne, forstå og få til.

Avdelingen skal bidra til samhandling og dialog mellom næringslivet, frivillige organisasjoner, innbyggerne og offentlige etater.

Avdelingsdirektør: Are Trælvik
Tlf: 75 00 79 25
Mobil: 481 31 383
E-post: are.traelvik@brreg.no

Innovasjon og utvikling
Portrett

Kjell-Arne Strøm Hansen

Avdelingen består av seksjon systemutvikling 1, seksjon systemutvikling 2, seksjon støtte og innovasjon og seksjon metode og serviceledelse.

Avdelingen har ansvar for å fastlegge rammer, utvikle og forvalte egne IT-system innenfor register- og forenklingsområdet. I tillegg har avdelingen ansvar for støttefunksjoner som prosjekt- og porteføljestyring, kvalitet, arkitektur og test for hele virksomheten. En samordnings- og pådriverfunksjon for bruk av data, tjenester og kompetanse i nye eksterne tjenester sammen med privat næringsliv inngår også. Avdelingen har dermed ansvar for områder som er vesentlige for at Brønnøysundregistrene stadig skal bidra til digitaliseringen i Norge.

Avdelingsdirektør: Kjell-Arne Strøm Hansen
Tlf: 75 00 60 69
Mobil: 913 42 580
E-post: kjell-arne.hansen@brreg.no

Kommunikasjonsstab
Brønmo, Mette Siri

Brønmo, Mette Siri

Kommunikasjonsstaben består av åtte rådgivere som har ansvar for å lede og koordinere den strategiske kommunikasjonen fra Brønnøysundregistrene.

Staben skal først og fremst ivareta toppledelsens behov for intern og ekstern kommunikasjon. Dette gjelder kommunikasjon med ansatte, eiere, myndigheter, samarbeidsparter, tjenesteeiere og andre interessenter.

Kommunikasjonsstaben håndterer også alle mediehenvendelser og er koordinator for andre henvendelser som gjelder Brønnøysundregistrene.

Kommunikasjonsdirektør: Mette Siri Brønmo
Mobil 416 55 224
E-post: mette.bronmo@brreg.no
Pressetelefon: 400 200 75

Registerforvaltning
Portrett

Lise Dahl Karlsen

Avdelingen består av seksjonene tinglysing og regnskap, næringsliv, grunndata og støtte og registerutvikling.

Avdelingen har ansvaret og forvaltningen av i alt 14 register, der den nasjonale felleskomponenten Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,Løsøreregisteret, Konkursregisteret og Regnskapsregisteret er de største.

Avdeling registerforvaltning skal gi trygghet, orden og oversikt i samfunnet gjennom pålitelige registerdata.

Avdelingen arbeider målrettet for å sikre god kvalitet, samordning og forenkling til beste for brukerne.

Avdelingsdirektør: Lise A. Dahl Karlsen
Tlf: 75 00 76 27
Mobil: 480 09 827
E-post: lise.karlsen@brreg.no

Virksomhetsstøtte
Portrett

Solveig Sverdrupsen

Avdelingen består av økonomi- og styringsstab og tre seksjoner: Personal- og organisasjonsseksjonen, Administrasjon- og kontorstøttetjenester og Sikkerhet- og byggseksjonen.

Avdelingen skal bidra til at Brønnøysundregistrene når målene sine, at vi opptrer i samsvar med lov- og avtaleverk, og vi legger tilrette for at Brønnøysundregistrene skal være en attraktiv arbeidsgiver som sørger for at ledere og ansatte får nødvendig støtte i arbeidshverdagen.

Avdelingen har søkelys på god styring og effektiv ressursutnyttelse.

Avdelingsdirektør: Solveig Sverdrupsen
Tlf: 75 00 79 61
Mobil: 908 80 233
E-post: solveig.sverdrupsen@brreg.no