Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Mye å spare på god informasjonsforvaltning

Publisert: 23. desember 2015 - oppdatert: 30. desember 2015

Felles løsninger for informasjonsforvaltning kan i løpet av 15 år spare forvaltningen for nærmere 30 milliarder kroner.

Brønnøysundregistrene og Difi utredet i perioden mai 2014 – februar 2015 i fellesskap hvordan tiltak innen informasjonsforvaltning kan bidra til en mer effektiv forvaltning, bedre tjenester  og økt samhandling ved gjenbruk av informasjon. Hovedmålsettingen for utredningsarbeidet var å analysere behov og utrede tiltaksalternativ, og å få gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse rundt alternativene for tiltak. I dette utredningsarbeidet deltok også Skattedirektoratet , NAV, SSB, Kartverket og KS/Kommit. Utredningsprosjektet leverte 2. mars 2015.

Sluttrapport utredning informasjonsforvaltning offentlig sektor

Den samfunnsøkonomiske analysen ble utført av DNV GL i samarbeid med Menon Business Economics som et selvstendig arbeid, koordinert med prosjektgruppens øvrige arbeid. I den samfunnsøkonomiske rapporten blir det konkludert med at felles løsninger for informasjonsforvaltning i løpet av en 15 års-periode har potensial til å realisere gevinster opp mot 30 milliarder kroner.

Arbeidet som har pågått kontinuerlig siden i fjor sommer har hatt en bred deltakelse fra offentlige virksomheter for å sikre en helhetlig tilnærming til behovene. Dette har gjort det mulig å oppnå enighet om hva en helhetlig informasjonsforvaltning innebærer. Denne enigheten medfører at konklusjonene i dette notatet er godt forankret i de offentlige virksomhetene som har vært involvert.

På oppdrag av Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen) fikk Brønnøysundregistrene i Skate-møtet 22. februar 2015 sammen med Difi ansvar for å gjennomføre en foranalyse for området informasjonsforvalting og -utveksling

Bakgrunnen var at arbeidsutvalget i Skate i november 2014 vedtok  en prosess for foranalyser som skal gi Skate detaljert kunnskapsgrunnlag og beslutningsgrunnlag for å iverksette utviklingstiltak og -prosjekter knyttet til eksisterende og nye felleskomponenter.  Av 22 meldte behov ble informasjonsforvaltning og -utveksling prioritert.

Sluttrapport Foranalyse informasjonsforvaltning og –utveksling

ble overlevert Skate 24. juni 2015. Møtet i Skate konkluderte med at «Dette er et svært viktig område som må prioriteres høyt, eller aller høyest».

Beslutning om videre utarbeidelse av tiltak ble gjort i 23. september 2015, hvor Skate stilte seg bak forslaget til forprosjekt om ny «felles datakatalog» som et første tiltak for å oppnå en bedre helhetlig informasjonsforvaltning i offentlig sektor. Dette er blitt videreført  i høst og skal levere til Skates møte  i april 2016.