Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Forenkling i aksjeloven fra 1. juli

Publisert: 30. juni 2017 - oppdatert: 30. juni 2017

Paragraf - illustrasjon

Flere endringer i aksjelovgivningen medfører en enklere hverdag for aksjeselskapene som får reduserte økonomiske og administrative byrder.

Her gir vi deg en oversikt over endringene som gjelder fra 1. juli.

Fravalg av revisjon

Ved nyregistrering er det stiftelsesmøtet som avgjør om årsregnskapet skal revideres eller ikke, styret har ikke lenger en rolle i dette. Hvis årsregnskapet skal revideres, må stifterne velge revisor på stiftelsesmøtet.

Ved endringer er det generalforsamlingen som avgjør om årsregnskapet skal revideres eller ikke, styret har ikke lenger en rolle i dette. Generalforsamlingen beslutter både valg av revisor og fravalg.

Morselskap i konsern kan beslutte fravalg av revisjon, dersom visse kriterier er oppfylt.

Elektronisk deltakelse på generalforsamling

Aksjeeieres rett til å delta på generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler styrkes. Styret kan bare nekte aksjeeierne elektronisk deltakelse dersom det finnes en saklig grunn. Revisor gis også rett til å delta ved elektroniske hjelpemidler, med mindre styret krever at han deltar fysisk. Det er ikke krav om at noen må møtes fysisk selv om generalforsamlingen holdes etter alminnelige regler.

Forenklet generalforsamling

Før lovendringen kunne selskapet avholde forenklet generalforsamling etter § 5-7, dersom alle aksjeeierne samtykket til dette. Nå kan denne typen generalforsamling avholdes dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det. Selskapet trenger ikke innhente eksplisitt, dokumenterbart samtykke. Det er tilstrekkelig at alle aksjeeierne spørres, og gis anledning til å motsette seg behandlingen. Det er opp til den enkelte å protestere dersom de er uenige.

Før lovendringen var det kun styrets leder som kunne signere protokollen. Nå kan generalforsamlingen velge en annen person til å signere protokollen.

Elektronisk signatur likestilles med fysisk underskrift

Det åpnes i loven for at protokoller, redegjørelser og andre dokumenter kan signeres med elektroniske signeringsløsninger.

Vedlegg fra revisor utgår ved kapitalnedsettelse

Ved gjennomføring av kapitalnedsettelse er det ikke lenger et krav om å legge ved erklæring fra revisor som bekrefter at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av nedsettelsen. Styrets bekreftelse skal fortsatt være vedlagt.

Ved kapitalnedsettelse som går til dekning av tap er det ikke lenger et krav å legge ved erklæring om dette fra revisor.

Her kan du lese mer om aksjeselskap og kravene ved registrering