Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i foreningen eller laget

Sist oppdatert: 26. juli 2021.

I en forening må du registrere en kontaktperson. Dette kan være i form av en daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører.

Daglig leder, regnskapsfører, revisor, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere.

Vi registrerer ikke medlemsmassen i foreningen. Dette må foreningen selv ha oversikt over.

Styre

Hvis foreningen har et styre må du opplyse hvem som er styrets medlemmer.

Valg av styremedlemmer

Styret til foreningen velges normalt på et årsmøte, og er de som skal lede foreningen mellom to årsmøter. Som oftest vil det fremgå av vedtektene hvor mange styremedlemmer foreningen skal ha, og hvilke oppgaver og ansvar styret har.

Næringsdrivende forening

En forening som skal registreres i Foretaksregisteret må ha et styre som består av minst ett medlem. Styret må alltid ha en leder. Styremedlemmene må bekrefte at de påtar seg vervet.

Regnskapsfører

Foreningen kan velge om de skal ha regnskapsfører.

Registrering av regnskapsfører

Hvis foreningen benytter autorisert regnskapsfører, skal denne regnskapsføreren registreres i Enhetsregisteret. Ved endring av regnskapsfører skal også melding sendes til Enhetsregisteret.

Regnskapsfører må bekrefte at han påtar seg oppdraget ved å signere Samordnet registermelding.

Revisor

Hvis foreningen har revisor, skal dette registreres hos oss.

Foreningen har plikt til å ha revisor hvis de har

  • et gjennomsnittlig antall ansatte som tilsvarer ti årsverk eller mer
  • balansesum som er 23 millioner kroner eller mer
  • driftsinntekter for sin samlede virksomhet på 6 millioner kroner eller mer

Vi registrerer bare revisorer eller revisjonsforetak som er registrert i Revisorregisteret hos Finanstilsynet.

Revisor må bekrefte at han påtar seg oppdraget. Hvis foreningen er registrert i Foretaksregisteret må du også sende inn protokoll fra årsmøtet som viser valg av revisor.

Kontaktperson, daglig leder eller forretningsfører

En forening må ha en kontaktperson, daglig leder eller forretningsfører.

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen. Signatur gir for eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av foreningen.

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, eller til andre roller i foreningen. Hvis flere har signaturrett, må du presisere om de har retten hver for seg eller i fellesskap.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foreningens faste eiendom. En person som har fått tildelt prokura kalles prokurist.

En forening kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha fullmakt hver for seg, eller i fellesskap.

En person som har prokura kan ikke overføre den til en annen person.