Virksomhet/underenhet

Sist oppdatert: 28. februar 2017.

Hovedenhet
Samlebegrep for selskap, foreninger, personer og annet som er registrert i Enhetsregisteret.

Virksomhet (underenhet)
Den aktiviteten hovedenheten driver. En hovedenhet kan ha en eller flere virksomheter. Virksomhetene er ikke selvstendige. De vil alltid være knyttet opp mot en hovedenhet.

Hovedregler
Alle hovedenheter som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte, skal ha minst en virksomhet registrert. Ved nyregistrering får derfor de fleste hovedenheter to eller flere organisasjonsnummer; ett for selve hovedenheten og ett for virksomheten.

Virksomhetens organisasjonsnummer skal brukes

  • ved rapportering av ansatte til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret via A-ordningen, og
  • når Statistisk sentralbyrå etterspør opplysninger til statistiske forhold

Det er Statistisk sentralbyrå som avgjør hvilke virksomheter som skal registreres, samt klassifisering av disse. Registrering og klassifisering skjer etter standarder som følger internasjonale statistikknormer. En hovedenhet kan hverken nekte eller kreve slik registrering.

Registrering av flere virksomheter

Det skal registreres flere virksomheter hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Det drives næringsvirksomhet i forskjellige bransjer. Hver bransje må sysselsette minst 5 personer
  • Det drives næringsvirksomhet med ansatte på flere geografiske steder.

Forskjellige bransjer
Med forskjellige bransjer betyr det at aktivitetene faller inn under forskjellige næringskoder etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Aktiviteter som utføres bare for å betjene hovedenhetens primære aktiviteter, skal ikke registreres som en egen virksomhet. Eksempler på dette kan være administrasjon, IT-avdeling og salg av egenproduserte varer. Slike aktiviteter registreres bare som egen virksomhet hvis de foregår på et annet geografisk sted enn der hvor hovedenhetens primære aktivitet foregår.

Flere geografiske steder
Det drives virksomhet på flere geografiske steder når virksomhetene er lokalisert på ulike adresser. Det er ikke nok å oppgi ulike postadresser for  å få registrert en virksomhet.

For ambulerende virksomhet er det bare fast bemannede avdelingskontorer og lignende som blir registrert. Eksempler på dette er bygg- og anleggsvirksomhet, transport og utleie av arbeidskraft, vikarbyråer.

Melding om registrering av flere virksomheter

Du må fylle ut Samordnet registermelding – Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser, for å få registrert virksomheten under hovedenheten. Lenke til skjema

Kjøp/overtakelse og salg/overdragelse av virksomhet

En virksomhet kan kjøpes/overtas eller selges/overdras fra en hovedenhet til en annen. I slike tilfeller vil virksomheten beholde sitt organisasjonsnummer.

For at en virksomhet skal regnes som kjøpt/overtatt eller solgt/overdratt, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Samme virksomhet fortsetter, men med en annen hovedenhet som ny eier av virksomheten
  • Virksomheten fortsetter i samme kommune som tidligere
  • De nødvendige aktiva som inngår i virksomheten må som regel overdras under ett. Eksempler på dette er råvarer, produksjonsutstyr, varelager, kontrakter og ansatte.
Melding om kjøp/overtakelse eller salg /overdragelse

Hvis du skal melde kjøp/overtakelse eller salg /overdragelse av en virksomhet, kan du bruke skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Hvis det er flere virksomheter som skal kjøpes/overtas eller selges/overdras, må du fylle ut papirskjemaet Samordnet registermelding 1b – Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser