Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språk



Bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Virksomhet/underenhet

Sist oppdatert: 4. september 2019 .

Hovedenhet
Samlebegrep for selskap, foreninger, personer og annet som er registrert i Enhetsregisteret.

Virksomhet (underenhet)
Den aktiviteten hovedenheten driver. En hovedenhet kan ha en eller flere virksomheter. Virksomhetene er ikke selvstendige. De vil alltid være knyttet opp mot en hovedenhet.

Hovedregler
Alle hovedenheter som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte, skal ha minst en virksomhet registrert. Ved nyregistrering får derfor de fleste hovedenheter to eller flere organisasjonsnummer; ett for selve hovedenheten og ett for virksomheten.

Virksomhetens organisasjonsnummer skal brukes

  • ved rapportering av ansatte til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret via A-ordningen, og
  • når Statistisk sentralbyrå etterspør opplysninger til statistiske forhold, og
  • når det er mottatt en digital sykmelding

Det er Statistisk sentralbyrå som avgjør hvilke virksomheter som skal registreres, samt klassifisering av disse. Registrering og klassifisering skjer etter standarder som følger internasjonale statistikknormer. En hovedenhet kan hverken nekte eller kreve slik registrering.

Registrering av flere virksomheter

Det skal registreres flere virksomheter hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Det drives næringsvirksomhet i forskjellige bransjer. Hver bransje må sysselsette minst 5 personer
  • Det drives næringsvirksomhet med ansatte på flere geografiske steder.

Forskjellige bransjer
Med forskjellige bransjer betyr det at aktivitetene faller inn under forskjellige næringskoder etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Aktiviteter som utføres bare for å betjene hovedenhetens primære aktiviteter, skal ikke registreres som en egen virksomhet. Eksempler på dette kan være administrasjon, IT-avdeling og salg av egenproduserte varer. Slike aktiviteter registreres bare som egen virksomhet hvis de foregår på et annet geografisk sted enn der hvor hovedenhetens primære aktivitet foregår.

Flere geografiske steder
Det drives virksomhet på flere geografiske steder når virksomhetene er lokalisert på ulike adresser. Det er ikke nok å oppgi ulike postadresser for  å få registrert en virksomhet.

For ambulerende virksomhet er det bare fast bemannede avdelingskontorer og lignende som blir registrert. Eksempler på dette er bygg- og anleggsvirksomhet, transport og utleie av arbeidskraft, vikarbyråer.

Offentlig forvaltning
De generelle reglene som beskrevet ovenfor gjelder også for offentlig forvaltning. Detaljert regelverk for registrering av virksomheter i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak finnes på www.ssb.no under Innrapportering, Kostra, Veiledning.

Kjøp/overtakelse og salg/overdragelse av virksomhet

En virksomhet kan kjøpes/overtas eller selges/overdras fra en hovedenhet til en annen. I slike tilfeller vil virksomheten beholde sitt organisasjonsnummer.

For at en virksomhet skal regnes som kjøpt/overtatt eller solgt/overdratt, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Samme virksomhet fortsetter, men med en annen hovedenhet som ny eier av virksomheten
  • Virksomheten fortsetter i samme kommune som tidligere
  • De nødvendige aktiva som inngår i virksomheten må som regel overdras under ett. Eksempler på dette er råvarer, produksjonsutstyr, varelager, kontrakter og ansatte.
Hvordan registrerer jeg kjøp eller overdragelse av virksomhet?

Hvis du skal registrere kjøp/overtakelse eller salg /overdragelse av en virksomhet, kan du bruke skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Hvis det er flere virksomheter som skal kjøpes/overtas eller selges/overdras, må du fylle ut papirskjemaet Samordnet registermelding 1b – Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser

Hvordan melder jeg sletting av virksomhet?

Hvis virksomheten legges ned, kan du melde sletting av virksomheten i Samordnet registermelding. Hvis hovedenheten har flere virksomheter og skal legge ned en eller flere, må du fylle ut papirskjemaet Samordnet registermelding 1b – Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser

Antall ansatte

Enhetsregisteret inneholder opplysning om antall ansatte for alle arbeidsgivere som er registrert i Enhetsregisteret. Antall ansatte er aktive arbeidsforhold registrert i NAV sitt Aa-register. Alle arbeidsgivere skal rapportere arbeidsforholdene hver måned i a-meldingen.

Enheter som har ansatte skal ha minst en virksomhet (underenhet). Virksomhetene er identifisert med et eget organisasjonsnummer som er tilknyttet hovedenheten. Antall ansatte er knyttet til en virksomhet og omfatter antall unike personer som jobber i virksomheten. Hvis en person har flere arbeidsforhold knyttet til samme virksomhet, telles personen bare én gang.

Opplysningen antall ansatte er blant annet tilgjengelig i tjenesten Åpne data. Du kan velge om du vil se antall ansatte knyttet til én virksomhet eller totalt antall ansatte på hovedenheten.