Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

D-nummer

Sist oppdatert: 12. mars 2020 .

D-nummer er eit nummer som kan tildelast utanlandske personar som ikkje har norsk fødselsnummer, men har eit behov for identifisering overfor norske myndigheiter.

Vi kan berre rekvirere d-nummer i dei tilfella det er behov for d-nummer i samband med registrering i eit av registera våre eller det skal rapporterast i Altinn på vegner av allereie registrerte rolleinnehavarar.

Skal du registrere deg i Einingsregisteret eller Føretaksregisteret?

Om du skal bli registrert som for eksempel styremedlem eller kontaktperson og ikkje har fødselsnummer eller d-nummer frå før, kan du søke om dette samtidig som du sender inn Samordna registermelding.

Du må sende inn søknaden per post, fordi kopi av stadfesting på legitimasjonsdokument vil ikkje bli godteken. Send inn Søknad om d-nummer, BR1015, saman med stadfesta kopi av legitimasjonsdokument og papirversjonen av Samordna registermelding med vedlegg.

Rettleiing til utfylling finn du i søknadsskjema.

Skal du tinglyse ektepakt i Ektepaktregisteret?

Dersom du eller ektefellen din ikkje har fødselsnummer eller d-nummer frå før, kan du søke om dette samtidig som du sender inn ektepakta for tinglysing.

Send inn ektepakta per post saman med søknad om d-nummer, BR1015, og ein stadfesta kopi av legitimasjonsdokument.

Rettleiing til utfylling finn du i søknadsskjema.

Skal du rapportere i Altinn på vegner av ein rolleinnehavar?

Har du ikkje norsk fødselsnummer eller d-nummer frå før, men har behov for d-nummer for å kunne utføre rapporteringsoppgåver i Altinn på vegner av allereie registrert rolleinnehavar, kan det bli søkt om d-nummer ved bruk av Søknadsskjema BR1016.

Du må sende inn søknad om d-nummer per post saman med stadfesta kopi av legitimasjonsdokument.

Rettleiing til utfylling finn du i søknadsskjema.

Kva skal legitimasjonsdokumentet innehalde?

Legitimasjonsdokument skal innehalde

 • namn
 • fødselsdato
 • bilete
 • kjønn
 • statsborgarskap
 • utløpsdato

Normalt vil det vere pass og nasjonalt ID-kort som inneheld dei nødvendige opplysingane nemnd ovanfor.

Det er viktig at kontrollinene nedst i passet visast på passkopien. Bakside på ID-kort inneheld som oftast kontrolliner. Derfor må du også legge ved stadfesta kopi av baksida.

Etter hovudregelen skal legitimasjonsdokumentet vere utskrive av offentleg myndigheit.

Kven kan stadfeste kopi?

Kopi kan bli stadfesta av

 • norsk offentleg myndigheit
 • nordisk politimyndigheit
 • norsk advokat
 • norsk statsautorisert/registrert revisor
 • norsk autorisert rekneskapsførar
 • nordisk ambassade
 • utanlandsk verksemd med notarialkompetanse

Personen som stadfestar kopien må stemple og underskrive på kopien. Vi kan ikkje godta kopi av stempel og underskrift.

Har du d-nummer frå før?

Om du har d-nummer frå før, skal du bruke dette ved registrering

Har du ikkje tilgang til eller har spørsmål om d-nummeret ditt, kan du ta kontakt med Skatteetaten.

Skatteetaten sender ut ei stadfesting på d-nummeret ditt når dei har tildelt nummeret. Stadfestinga sender dei i posten til adressa du er registrert med i Folkeregisteret.