Søk


Velg språkOrdliste

A

 • En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og er vanligvis fritt omsettelig.
 • Aksjeeierbok, fortegnelse over aksjonærenes navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse, antall aksjer og nummer på aksjene; skal føres av ethvert aksjeselskap, med mindre selskapets aksjer er registrert i et verdipapirregister. Overdragelse og pantsettelse av aksjer skal også innføres i aksjeeierboken.
 • Aksjekapitalen i et aksjeselskap er summen av antall aksjer ganger aksjens pålydende. Aksjekapitalen skal være fordelt på én eller flere aksjer som rettighetene som aksjeeier knytter seg til, og alle aksjene må lyde på like stort beløp. Minimum aksjekapital er 30 000 NOK.
 • Generelt gir alle aksjer lik rett i selskapet, men vedtektene kan bestemme at det skal være aksjer av forskjellige klasser. En aksjeklasse kan for eksempel gi fortrinnsrett til utbytte, mens en annen kan være uten stemmerett.
 • Eier av en eller flere aksjer i et aksjeselskap.
 • En aksjonæravtale er en privatrettslig avtale mellom aksjonærene og binder kun den/de aksjonærene som har underskrevet avtalen. En slik avtale kan inngås mellom samtlige aksjonærer, eller bare noen bestemte.
 • Del, part, interesse.
 • Den som eier en andel i et selskap.
 • Det beløpet eller verdien som den enkelte deltaker skyter inn for sin andel i et selskap.
 • Styremedlem eller varamedlem som er valgt av de ansatte i virksomheten.
 • Andelen som den enkelte deltaker i et selskap er ansvarlig for.
 • Apostille er et stempel som blir lagt til på et notarialbekreftet dokument. Apostillestempelet er godkjent i utlandet. Apostille bekrefter at
  • signaturen til notarius publicus er ekte
  • Notarius publicus er en offentlig tjenesteperson og har myndighet til å notarialbekrefte dokumenter
  Hvordan får du et apostillestempel? Du må sende dokumentet til statsforvalteren for å få apostillestempel.
 • Den som har en arbeidstaker i tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse
 • Som arbeidstaker regnes enhver som er ansatt i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.
 • Regnskapsfører/revisor godkjent av Finanstilsynet.
 • Regnskapsåret avviker fra det som er normalt regnskapsår, 01.01.-31.12.
 • Styre spesielt valgt til å forestå oppløsning av foretak ved avvikling.

B

 • Balanseregnskapet skal vise selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital, og inneholde tall for inneværende og foregående regnskapsår.
 • Et forbud for en persons kreditorer mot å ta beslag i bestemte formuesgoder ved utlegg, gjeldsforhandling, konkurs eller ved offentlig skifte av insolvent dødsbo. Det finnes både offentlige og private beslagsforbud. Private beslagsforbud kaller vi det når forbudet er hjemlet i en privat viljeserklæring (testament, gavebrev).
 • Et betalingsforetak kan yte betalingstjenester. Dette er tjenester som gjør det mulig å sette inn og ta ut penger fra konto, overføre penger, gjennomføre betalingstransaksjoner og utstede og innløse betalingsinstrumenter.
 • Bestyrer av et konkursbo eller dødsbo som er under offentlig skiftebehandling. Bostyreren skal ivareta fordringshavernes felles interesser; han leder avviklingen av boet og representerer dette utad.

C

 • A Certificate of good standing er en bekreftelse som inneholder opplysninger om at et selskap
  • eksisterer
  • er stiftet i henhold til lov
  • ikke er meldt oppløst
  • har levert årsregnskapet til Regnskapsregisteret
  • er registrert i Foretaksregisteret
  Hvilke organisasjonsformer lager vi slike bekreftelser for?
  • aksjeselskap
  • allmennaksjeselskap
  • ansvarlig selskap
  • ansvarlig selskap med delt ansvar
  • kommandittselskap
  • samvirkeforetak
  • stiftelser
  Bekreftelsen blir notarialbekreftet.

D

 • D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter.
 • Med daglig leder menes den personen som har den daglige administrative ledelsen av virksomheten, og som har myndighet til å representere virksomheten utad i forhold som faller inn under den daglige ledelsen.
 • Selskap hvor et annet selskap, morselskapet (holdingselskapet), eier en andel av aksjekapitalen som er stor nok til å sikre den bestemmende innflytelse.
 • Skyldner (person eller foretak), som har lånt penger av kreditor.
 • Fysisk eller juridisk person som eier del av et ansvarlig selskap, solidarisk eller med delt ansvar.
 • Innebærer at deltakeren kun kan kreves for den andelen som er registrert som vedkommendes ansvar i Foretaksregisteret.
 • Innebærer at hver av deltakerne er fullt og helt ansvarlig for alle forpliktelsene til selskapet. En kreditor kan derfor kreve en enkelt deltaker for hele gjeldsbeløpet.

E

 • Situasjon der den som er registrert med rolle i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret selv melder fra at de fratrer den registrerte rollen.
 • Utstedelse av verdipapirer som aksjer og obligasjoner med sikte på salg til publikum.
 • Styre som består av én person.

F

 • Frivillig pant tatt i enkelte fordringer eller hele fordringsmassen. Pantsettelse av enkle pengekrav på vederlag for varer og tjenester som pantsetter har eller får i sin virksomhet.
 • Fisjon betyr å dele et aksjeselskap opp i to eller flere selskaper.
 • Beskrivelse av aktiviteten som virksomheten utfører.
 • Hovedkontorets adresse, besøksadresse.
 • Person eller foretak som utfører det forretningsmessige i en virksomhet og representerer denne.
 • Gebyr som kan pålegges ved for sen innlevering av årsregnskap til Regnskapsregisteret. Virksomheten er ansvarlig for å betale gebyret, alternativt styrets medlemmer. Har ikke den regnskapspliktige styre, vil det være deltakerne eller medlemmene og daglig leder som har ansvar for gebyret.
 • Fullmakt som skal gjelde fra den dagen fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.
 • Sammenslutning av to eller flere selskaper, hvor overdragende selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap.

G

 • Generalforsamlingen er betegnelse på et selskapsorgan hvor for eksempel aksjeeierne i aksjeselskapet og medlemmene i en forening møter. For aksjeselskaper er betegnelsen lovregulert, men betegnelsen benyttes også for andre organisasjonsformer, for eksempel foreninger og andelslag. Generalforsamlingen vil være det høyeste organet i foretaket.
 • Frivillig gjeldsordning er en avtale mellom debitor og hans kreditorer som normalt vil ta sikte på betalingsutsettelse, ofte kombinert med en prosentvis reduksjon av gjelden. Tvungen gjeldsordning er en avtale mellom skyldneren og hans kreditorer mye tilsvarende en frivillig gjeldsordning. Ordningen er tvungen på den måten at mindretallet blant kreditorene kan tvinges med på en avtale de ikke ønsker.

H

 • Handelsregistrene var fram til 1988 offentlige registre over personer eller foretak som drev næringsvirksomhet. Registrene lå under de enkelte sorenskriverembetene. Fra 1988 har Foretaksregisteret ført videre funksjonene til de tidligere, nærmere 100 lokale handelsregistrene. Deler av materialet fra handelsregistrene utgjorde 1988-2013 år et historisk arkiv ved Brønnøysundregistrene, mens det øvrige materialet befant seg hos statsarkivene. Fra og med 2013 ligger alt hos statsarkivene.
 • Tidligere registrerte navn/foretaksnavn på virksomheter registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.
 • Et holdingselskap er et aksjeselskap som har alle, eller størstedelen av, sine aktiva i form av aksjer eller lignende kapitalandeler i andre selskaper. Hvis holdingselskapet gjennom sin aksjebesittelse kontrollerer et annet selskap, kalles det morselskap. Hvis selskapets formål ikke er kontroll, men risikospredning, taler man om investeringsselskap.

I

 • Virksomheter som ikke er pliktige til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret.
 • Viser forholdet mellom meldt og registrert kapital
 • Eier av et enkeltpersonforetak.
 • Innebærer at en melding er offentlig godkjent.
 • Virksomheter som er pliktige til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret.
 • Innebærer klassifisering av aktivitet/bransje basert på organisasjonsform, næringsutførelse og eierskap. Kodene tildeles av Statistisk Sentralbyrå.

J

 • En juridisk person er et rettsubjekt som uten å være en fysisk person kan ha rettigheter og plikter og foreta rettstiftende handlinger, for eksempel organisasjoner, institusjoner, aksjeselskap og andre selskaper, stat, kommune og fylkeskommuner

K

 • En klientoversikt er en oversikt over de virksomheter hvor den aktuelle revisor eller regnskapsfører er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret.
 • Deltaker som har begrenset ansvar for et kommandittselskaps forpliktelser uten å være stille deltaker.
 • Kompetent organ er det organet som har myndighet til å treffe den typen beslutning det sendes melding (til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret) om. Hva som er kompetent organ avhenger av hva slags opplysning som meldes. Gjelder det for eksempel en opplysning om noe som etter aksjeloven skal vedtas på generalforsamling, så skal det vedlegges generalforsamlingsprotokoll, osv.
 • Deltaker som har ubegrenset ansvar for et kommandittselskaps forpliktelser.
 • Konkurs, en form for kollektiv gjeldsforfølgning av en skyldner. Den innebærer at skyldneren blir fratatt rådigheten over sine formuesforhold. Formuen blir som et konkursbo stilt under forvaltning av en bostyrer eller et bostyre, som realiserer alle formuesverdier til fordel for samtlige fordringshavere.
 • Personlige konkursskyldnere og personer i en konkursrammet sammenslutning eller stiftelses ledelse blir i visse tilfeller midlertidig utelukket fra å kunne opptre som stifter eller medlem av ledelsen av en annen sammenslutning eller stiftelse. De sies da å være satt i konkurskarantene.
 • Konsern, to eller flere rettslig selvstendige selskaper som reelt utgjør en enhet ved at et selskap (morselskapet) har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper (datterselskaper). Morselskapet vil da ofte benytte sin posisjon til å lede datterselskapene som en organisatorisk enhet.
 • Dersom den regnskapspliktige er morselskap i konsern, skal selskapet sende inn regnskap både for selskapet og konsernet. Konsernregnskapet skal bygge på de konsoliderte foretakenes selskapsregnskaper.
 • Ved registrering av en virksomhet i Enhetsregisteret, må det oppgis en kontaktperson. Avhengig av organisasjonsformen kan det være innehaver i et enkeltpersonforetak, daglig leder, forretningsfører, norsk mva-representant, styrets leder eller annen kontaktperson. Dersom dette er en juridisk person, må det i tillegg oppgis en fysisk person som kontaktperson.
 • Kontantstrømoppstillingen er en del av årsregnskapet, og skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger, og forklare likviditetsendringer.
 • Innebærer at et foretak er overført fra et lokalt handelsregister til Foretaksregisteret eller at informasjon om en virksomhet er overført fra et tilknyttet register til Enhetsregisteret.
 • Meldingen som et foretak sendte til Foretaksregisteret i forbindelse med overføring fra et lokalt handelsregister til Foretaksregisteret.
 • Kooperativt formål er når formålet med en aktivitet er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale eller kulturelle behov og ønsker, gjennom deltakelse i en virksomhet som de eier sammen, og som er demokratisk styrt.
 • En fordringshaver, person eller virksomhet som har krav på en ytelse. Ytelsen er gjerne et pengebeløp, men kan også være varer og tjenester.
 • En rettslig akt som går ut på at en far anerkjenner et uekte barn (barn født utenfor ekteskap) som sitt, ved å lyse det i kull og kjønn. Kullysing har betydning for arveretten og odelsretten.

L

 • Leieavtale mellom to parter(kreditor og debitor), for eksempel en leasingavtale for motorvogn som tinglyses i Løsøreregisteret
 • Dokumenter og attester fra land som ikke har godtatt Haag-konvensjonen, må Utenriksdepartementet legalisere. En legalisering bekrefter at underskriften på et dokument fra en offentlig funksjonær er ekte, og at personen har den myndighet og stilling som fremgår av dokumentet.
 • Fisjon som innebærer en samlet overføring av det overdragende selskaps aktivitet til to eller flere overtakende selskap. Det overdragende selskap slettes på gjennomføringstidspunktet.
 • Rørlig gods, ting som kan flyttes, til forskjell fra fast eiendom.

M

 • Midlertidig forføyning er blant annet når en formuesgjenstand settes ut av skyldnerens besittelse i påvente av dom. Det vil si at den opplysningen gjelder har betalingsproblemer.
 • Dersom et selskap eier samtlige aksjer i et annet selskap kan selskapenes styrer vedta en fusjonsplan som går ut på at datterselskapet skal gå opp i morselskapet uten vederlag.
 • Selskap som eier mesteparten av et annet selskaps aksjer/kapital
 • Erklæring ved dom om at et dokument eller en påstand er ugyldig.

N

 • EU’s standard for næringsgruppering, se næringskode.
 • Namsmyndighet, den offentlige myndighet som forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.
 • Se utlegg
 • Virksomhetens fullstendige og offisielle navn registrert i Enhets-/Foretaksregisteret .
 • Legge ned, avvikle, innstille virksomheten.
 • Juridisk person som representerer en utenlandsk virksomhet med aktivitet i Norge og som samtidig ikke har noen forretningsadresse i Norge
 • En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene. I tillegg bekrefter vi rett kopi av saksdokumenter fra arkivene våre. Bekreftelsen inneholder et notarius publicus stempel og en underskrift fra direktøren vår eller en hen har delegert myndigheten til. Det er vanligvis utenlandske myndigheter eller foretak som krever at dokumentene skal være notarialbekreftet.  
 • Tekstlige vedlegg(spesifiseringer) som legges ved årsregnskapet ved innsending.
 • Person eller foretak som driver næringsvirksomhet.
 • Femsifret tallkode som beskriver hvilken næring virksomheten driver. Tildeles av Enhetsregisteret på bakgrunn av internasjonale standarder.

O

 • Person som er valgt eller utnevnt av de ansatte, som har møterett i styremøter uten å kunne stemme.
 • Akkord vil si at en skyldner ber sine kreditorer om å ettergi en gitt prosent av sine krav. Offentlige akkorder er i stor grad avløst av muligheten til å innlede gjeldsforhandlinger uten offentlig kunngjøring.
 • Første trinn i sletting av enkelte organisasjonsformer. Etter melding om oppløsning til Foretaksregisteret kunngjøres en kreditorfrist på www.brreg.no. Foretaket kan ikke slettes før etter kreditorfristens utløp.
 • Dato for registrering av oppløsning. Kreditorfrist regnes fra denne dato.
 • Nisifret identifikator tildelt av Enhetsregisteret, for identifisering av virksomheter.
 • Status på foretaket hvis det er oversendt tingrett for tvangsoppløsning e.l.

P

 • Prokura er en fullmakt til å opptre på vegne av virksomheten i alt som hører til den daglige driften av dette. Prokuristen kan ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte selskapets faste eiendommer eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål.
 • Delt ansvar, hvor hver enkelt debitor bare hefter for den del av den samlede fordring han er ansvarlig for, noe som betyr at kreditor risikerer ikke å få dekket inn hele fordringen dersom en av skyldnerne mangler betalingsevne eller -vilje.
 • Person som opptrer som fullmektig for en part i en rettssak, som fører saken for en part; normalt en advokat.
 • Trykt redegjørelse over et selskaps eller en institusjons status, aktivitet, ledelse o.l., ofte i forbindelse med innbydelse til tegning av aksjer eller kjøp av obligasjoner.
 • Bok eller dokument med referat fra forhandlinger eller møter.
 • Pålydende verdi for hver aksje, skal alltid fremgå av selskapets vedtekter. Ofte vil kursen på en aksje avvike fra det som er pålydende.
 • Tilføyelse på pantobligasjon.
 • Påtegning/tilføyelse på pantobligasjon om forhøyelse av pantebeløp.
 • Påtegning/tilføyelse på pantobligasjon om forlengelse av gjelds-/forhandlingsperiode
 • Påtegning/tilføyelse på pantobligasjon om nedskriving av pantebeløp.

R

 • Offentlig register for visse typer formuesgoder hvor rettigheter over formuesgodet må innføres (anmerkes) for å få rettsvern.
 • Dokument fra Enhetsregisteret som viser en oversikt over de opplysninger som er registrert på en virksomhet.
 • Juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre virksomheter som registreres i Enhetsregisteret etter reglene i Lov om Enhetsregisteret.
 • Fortegnelse over inntekter og utgifter, fortegnelse over (og utregning av) inntekter og utgifter (ell. mottatte og leverte materialer, varer ell. lign.) i et visst tidsrom, sedv. med tallene ordnet i kolonner (for det som er mottatt og for det som er gitt ut): se også årsregnskap.
 • Person som besørger regnskapsførsel på oppdrag fra andre, som f.eks en offentlig institusjon, en forening eller et selskap.
 • Finanstilsynets register over autoriserte regnskapsførere.
 • Periode for føring av regnskap, for eksempel første kvartal.
 • En reparasjonsemisjon kan betegnes som en tilleggsemisjon, for slik å rette på manglende vilje til å delta i en rettet emisjon.
 • Del av årsregnskapet, viser resultatet av driften i regnskapsåret.
 • Rettsvern er handlinger som gjør at rette eier kan beskytte sin eiendomsrett slik at den ikke utslettes eller forringes i verdi gjennom disposisjoner fra andre.
 • Revisors beretning, vedlegg til foretakets årsregnskap.
 • Revisor, person som utfører revisjon og slik kontrollerer at de økonomiske forholdene i en virksomhet er i henhold til gjeldende lover og regler. Revisor skal være uavhengig av dem som revideres og den oppdragsgiveren som revisjonen foretas for.
 • Erklæring fra revisor, for eksempel som en bekreftelse på innbetalt aksjekapital i et nystiftet aksjeselskap.
 • Revisors fratreden fra revisorrollen i et foretak. Fratreden av egen fri vilje.
 • Finanstilsynets register over autoriserte revisorer.
 • Verv i en virksomhet, for eksempel rollen som styreleder.
 • En person eller et foretak som innehar en rolle i en virksomhet.
 • Rådighetsforbud før konkurs betyr at en skyldner har fått opphevet sin råderett over formuesgoder av skifteretten eller domstolen. Vedkommende er begjært konkurs.

S

 • Avtalepanterett i solgte løsøregjenstander til sikkerhet for salgssummen eller for lån til betaling av salgssummen. I dette tilfellet er panteobjektet en motorvogn. Salgspant i motorvogn må tinglyses i Løsøreregisteret for å få rettsvern.
 • Juridisk person som har del i et sameie.
 • Er to aksjeselskaper eiet av samme eneeier (selskap eller privatperson), kan disse to selskapene ved generalforsamling vedta en fusjonsplan som går ut på at det ene selskapet skal slås sammen med det andre uten vederlag.
 • Fellesskjema for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet og fylkesmennenes register over stiftelser. Skjema samler også inn grunndata til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister samt Skattemanntallet for etterskuddspliktige.
 • Skriftlig avtale mellom deltakere i et ansvarlig selskap.
 • Rett til å opptre på vegne av virksomheten i alt som innebærer enhver disposisjon som ikke er begrenset av selskapets formål, annen vedtektsbestemmelse eller generalforsamlingsbeslutning.
 • Person som har signatur. Person med rett til å signere på vegne av et foretak.
 • Utlegg med pant i løsøre (el fast eiendom) som lodd eller del av arv ved skifte.
 • I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) hefter hver deltaker personlig med hele sin formue for selskapets forpliktelser. Dette betyr at dersom en kreditor ikke får dekning hos selskapet, kan han kreve dekning for hele beløpet hos hvilken som helst deltager.
 • Dokument som viser at en virksomhet er stiftet.
 • Møte blant stifter(e), hvor en virksomhet stiftes.
 • En eller flere fysiske og/eller juridiske personer som er valgt til å lede en virksomhet.
 • Medlem av virksomhetens styre.
 • Dokument med referat fra styremøte.
 • Leder i virksomhetens styre.
 • Del av årsoppgjøret, styrets redegjørelse for fjorårets resultat i foretaket.
 • Det at en ektefelle eier noe som holdes utenfor formuesfellesskap, til forskjell fra felleseie.

T

 • Aksjonærers rett til å tegne nye aksjer ved kapitalutvidelse i aksjeselskap.
 • Aksjer som gir rett til senere å få utstedt en eller flere aksjer mot innskudd.
 • Offentlig registrere og kunngjøre et dokument for å gjøre det rettsgyldig.
 • Kjennelse fra tingretten som beslutter foretaket avviklet, fordi det har vært oppløst i mer enn ett år.
 • Motsatt av frivillig pant, se utlegg.

U

 • Ansvar uten øvre grenser, for eksempel økonomisk ~ for deltakere i et ansvarlig selskap(ANS).
 • Avdeling av virksomheten.
 • Panterett som kommer etter vedtak av offentlig myndighet (og ikke etter tosidig, privat avtale) og blant annet kan være grunnlag for utpanting.
 • Se utlegg
 • Utpanting eller utpantning, det å ta pant hos en skyldner som ikke kan betale gjelden sin, se utlegg.

V

 • Vararepresentant i styret.
 • Bestemmelse i vedtektene som legger rammer for hvilke aktiviteter virksomheten kan drive med.
 • Forpliktelse og myndighet som en verge har til å handle på vegne av en person som mangler evnen til selv å dra omsorg for seg og det vedkommende eier.
 • En villighetserklæring er en erklæring fra en person som er valgt i en rolle, der han eller hun bekrefter å ha påtatt seg vervet/rollen. Det finnes ingen egen mal for villighetserklæringer.
 • Alle som har registreringsrett i Enhetsregisteret og som kjennetegnes ved et organisasjonsnummer.

Å

 • Beretning, skriftlig framstilling av resultatene av en aktivitet i ett år.
 • Møte i en forening, selskap eller institusjon der en blant annet legger fram årsmelding og regnskap og velger nytt styre.
 • Oppgjør av regnskap for ett år, foretatt i slutten av året.