Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Roller i ansvarlig selskap

Sist oppdatert: 20. februar 2020 .

Pliktige roller i et ansvarlig selskap er deltakere.

Hvis selskapet ikke skal ha styre, må det ha en person i rollen som daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson. Regnskapsfører, styre, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere. Selskapsmøtet er øverste myndighet i et ansvarlig selskap.

Selskapet har betinget revisorplikt. Dette kan du lese mer om under revisor.

 

Deltakere

Et ansvarlig selskap må ha minst to deltakere. Både fysiske (vanlige) og juridiske personer kan være deltakere. Eksempel på juridiske personer er aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap og så videre.

Bare selskapsdeltakerne har stemmerett i selskapsmøtet, hvis ikke annet går frem av selskapsavtalen.

Daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører

Hvis selskapet ikke har styre, må det ha daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører. Selskapet kan i utgangspunktet bare registrere en av disse rollene. Unntaket er hvis forretningsfører er en juridisk person, da må selskapet i tillegg melde en fysisk person som daglig leder eller kontaktperson.

Styre

Et ansvarlig selskap kan velge om de skal ha et styre. Det er selskapsmøte som velger styret.

Styremedlemmene må bekrefte at de påtar seg vervet.

Revisor

Et ansvarlig selskap har plikt til å ha revisor hvis minst ett av de følgende punktene er oppfylt:

  • Selskapet har flere enn 5 deltakere.
  • Driftsinntektene overstiger 5 millioner kroner.
  • Alle deltakere er juridiske personer med begrenset ansvar. I tillegg må balansesummen være over 20 millioner, eller gjennomsnittlig antall ansatte må være over ti årsverk.

Revisor velges av selskapsmøte.

Revisor må bekrefte at han påtar seg oppdraget .

Trenger du mer informasjon, se revisorloven § 2-1.

Regnskapsfører

Et ansvarlig selskap kan velge om de skal ha regnskapsfører.

Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret.

Regnskapsfører må bekrefte at han påtar seg oppdraget.

Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av selskapet i alle sammenhenger.

Deltakerne har i utgangspunktet signaturrett hver for seg

Deltakerne kan avtale at bare en deltaker skal ha signaturrett, eller at deltakerne skal ha signaturrett i fellesskap.

Hvis selskapet har et styre, er det styremedlemmene i fellesskap som har signaturrett.

Trenger du mer informasjon, se selskapsloven § 2-21.

Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av selskapet i forbindelse med den daglige driften

Du kan ikke bruke prokura til å behefte eller selge selskapets faste eiendom.

Deltakerne kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, er det mulig å gi dem prokura hver for seg eller i fellesskap.

Andre begrensinger i utøvelsen av prokuraretten, som for eksempel tidsmessige eller beløpsmessige, kan ikke registreres.

Prokura kan tilbakekalles når som helst.

Ikon Se eksempel på innhold i selskapmøteprotokoll (PDF)