Nynorsk

Registrering i EMAS-registeret

Logo: EMAS

EMAS-ordningen

EMAS står for Eco Management and Audit Scheme og er EUs frivillige «fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon». Ordningen startet i 1993 og er et tilbud til foretak og statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsetater som ønsker å markedsføre at de har satt seg programfestede mål for å ivareta miljøet i sin produksjon og tjenesteyting. Gjennom EØS-avtalen kan også norske virksomheter delta. Målet med ordningen er å fremme en forbedring av miljøinnsatsen i de bedriftene som deltar.

Lovhjemmel

Bakgrunn for EMAS-ordningen er en Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltakelse for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS). (Denne avløser den tidligere Rådsforordning nr. 1836/93 av 29. juni 1993). Se Forskrift om endring i forurensningsforskriftens kapittel 38 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).

I Norge er ordningen gjort gjeldende gjennom EØS-avtalen og hjemlet i forurensningsloven av 13. mars 1981 § 52 a og c og § 81 som forskrift fastsatt av Miljøverndepartementet 21. mars 2003, med endringer i forskrift av 26.6.2003. Den endrede EMAS-ordningen trådte i kraft 1.8.2003 i Norge.

EMAS III

EU-parlamentet og Rådet vedtok i november 2009 en revidert versjon av EMAS. I løpet av 2012 ble EMAS III tatt inn i norsk lovgivning gjennom kapittel 38 i forurensningsforskriften. Norsk oversettelse til forordningen finnes i vedlegg til forskriften.
Organisasjoner som allerede er EMAS-registret må forholde seg til EMAS III fra 1. januar 2013. Planlagte kontroller fra miljøkontrollørene første halvår kan kreves utsatt med et halvt år. Rapportering for 2013 utføres i henhold til kravene til miljøredegjørelsen i EMAS III.

Nye elementer i EMAS III

Brukervennlig og troverdig:

Synlig og utvidet bruksområde

Veien til EMAS

Organisasjoner som ønsker EMAS-registrering må gjennom følgende prosess:

Kostnader

De vesentligste kostnadene for virksomhetene er knyttet til utvikling av styringsverktøyer for miljøprestasjonen i virksomhetene, utgifter til miljøkontrollørens gjennomgang og til utarbeidelse av miljøredegjørelsen, som skal skje med maksimum tre års mellomrom. Registreringen i EMAS-registeret er per i dag gebyrbelagt med NOK 5.000 for de tre-årlige hovedrevisjonene og med NOK 3.000 for de årlige gjennomgangene. Med antallet registrerte virksomheter i dag er gebyrene ikke tilstrekkelige til å dekke myndighetenes utgifter, men etter hvert er det meningen at EMAS-registeret skal være selvfinansierende.

Aktører med ansvar for å følge opp EMAS-ordningen

Miljøverndepartementet er hovedansvarlig for EMAS-ordningen i Norge. Miljødirektoratet ivaretar oppgaven for departementet med å tilrettelegge forholdene for at norske bedrifter skal kunne delta i EMAS-ordningen. Norsk Akkreditering akkrediterer og fører tilsyn med miljøkontrollørene. De akkrediterte miljøkontrollørene foretar miljøkontroll hos bedriftene og godkjenner deres miljøplaner og miljøredegjørelser. Brønnøysundregistrene er ansvarlig for å registrere de godkjente bedriftene i EMAS-registeret, og på forespørsel gi ut lister over EMAS-registrerte områder i Norge.


Fordeler ved registrering

Internt:
Eksternt:

Hvordan registrere seg

I grove trekk krever EMAS-ordningen at bedriften kartlegger miljøsituasjonen ved å foreta en gjennomgang av miljøprestasjonen under kontroll av en akkreditert miljøkontrollør, og å utarbeide en miljørapport. Rapporten skal godkjennes av en akkreditert miljøkontrollør. Ut fra resultatene i gjennomgangen skal det lages et miljøprogram med målsetninger og beskrivelse av de styringssystemer bedriften skal bruke for å nå målene. Når miljøredegjørelsen er godkjent, kan bedriften registrere seg i EMAS-registeret. Bedriften forplikter seg også til å gjennomføre miljørevisjoner med ikke mer enn tre års mellomrom. Dette for å sikre at miljøstyringssystemet virker. Ved hver revisjon skal det utarbeides ny godkjent miljøredegjørelse. I tillegg skal bedriften gjennomføre årlige, lettere miljørevisjoner. Små- og mellomstore organisasjoner kan få forlenget registreringssyklus fra tre til fire år, og validering av miljøredegjørelse til hvert andre år (fra hvert år) under gitte forutsetninger.

Krav ved registrering

Akkreditert miljøkontrollør bistår normalt organisasjonen med søknadsprosessen.

Opplysninger som blir registrert

EMAS-registeret foretar en kontroll av den innkomne meldingen om hvorvidt organisasjonen eller området oppfyller forordningens krav. Det blir videre kontrollert om miljøkontrolløren er akkreditert for virksomheten som drives av organisasjonen eller på området, om 3-års fristene for fornyet, og om godkjent miljøredegjørelse eller årlig oppdatering er overholdt.

Når meldingen til EMAS-registeret er godkjent, varsles Miljødirektoratet. Direktoratet har da 14 dager på seg til å komme med eventuelle innvendinger mot registrering begrunnet med manglende overholdelse av gjeldende lovfestede miljøkrav. Finnes meldingen i orden, blir den godkjent.
Etter at uttalelsesfristen er utløpt, blir området endelig EMAS-registrert og det sendes ut registreringsbevis og -bekreftelse.


Kontakter

Klima- og miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
Telefon: 22 24 90 90
Telefaks: 22 24 95 63

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim
Telefon: 03400/73 58 05 00
Telefaks: 73 58 05 01

Norsk Akkreditering
Fetv 99
2007 Kjeller
Telefon: 64 84 84 84
Telefaks: 64 84 84 86