Søk


Velg språkRettleiing til samordna registermelding (papirskjema)

Sist oppdatert: 19. april 2022.

1. Namn/føretaksnamn
2. Meldinga gjeld
3. Registrering i andre register
4. Adressa til hovudkontoret (forretningsadresse/besøksadresse)
5. Postadresse
6. Gateadressa til verksemda
7. Innsendar/gebyransvarleg
8. Organisasjonsform
9a. Stifting av eining. Start eller kjøp av verksemd
9b. Sal eller nedleggjing av verksemd
10a. Kjøp/overtaking av verksemd frå
10b. Sal/overdraging av verksemd til
11. Verksemd/bransje
12. Dagleg leiar, innehavar, forretningsførar eller annan kontaktperson
13. Ønske om målform
14. Vedtekter/selskapsavtale
15. Kapital i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap, stifting med fleire
16. Vedtak om kapitalnedsetjing
17. Fusjon
18. Fisjon
19. Styre, deltakarar og anna
20. Signatur
21. Prokura
22. Revisor
23. Rekneskapsførar
24. Namn og adresse med meir for verksemda i Noreg
25. Konsern/føretaksgruppe
26. Andre merknader/ opplysningar
27. Varslingsadresser
28. Underskrifter