Søk


Velg språkVedleggsrettleiar

Ved nyregistrering og endring av verksemder vil du ofte bli beden om å levere vedlegg saman med Samordna registermelding.

Aksjeselskap (AS)
Allmennaksjeselskap (ASA)
Annan juridisk person
Ansvarleg selskap / Selskap med delt ansvar
Burettslag/Bustadbyggjelag
Eigarseksjonssameige
Enkeltpersonføretak (ENK)
Foreining/lag/innretning
Interkommunalt selskap
Kommandittselskap
Kommunale/fylkeskommunale selskap
Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
Partreiarlag
Samvirkeføretak
Statsføretak
Stiftelse
Tingsrettsleg sameige
Verdipapirfond