Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kva skal årsrekneskapen innehalde?

Sist oppdatert: 18. februar 2020 .

Her finn du ei oversikt over kva årsrekneskapen skal innehalde.

Næringsoppgåva til Skatteetaten vil ikkje bli godkjend som resultatrekneskap og balanse.

Dersom verksemda er morselskap i konsern, skal årsrekneskapen i tillegg innehalde

  • resultatrekneskap for konsernet
  • balanse for konsernet
  • notar til rekneskapen for konsernet
  • kontantstraumoppstilling for konsernet (gjeld ikkje for små føretak)
  • revisjonsmelding for konsernet (dersom konsernet har revisjonsplikt)

Om heile konsernet følgjer reglane om små føretak, treng de ikkje å utarbeide og sende konsernrekneskap. Det finst også fleire unnatak frå å utarbeide konsernrekneskap. Kontakt rekneskapsførar eller revisor om du er i tvil.

Du må bruke riktig skjema for årsrekneskap, alle vedlagte dokument må vere tydeleg lesbar og du må sende alt samla.

Du må også legge ved dispensasjon frå Skattedirektoratet i desse tilfella:

  • om årsrekneskapen ikkje er på norsk.
  • når unntaket frå å utarbeide eige konsernrekneskap er brukt, og morselskapet høyrer heime i annan stat enn EØS-stat.