Søk


Velg språkSkjema og rettleiing for NUF

Sist oppdatert: 9. mars 2022.

Alle nyregistreringar av NUF må meldast på papirskjema.

1 Innsendar/gebyransvarleg
2 Meldinga gjeld
3 Registrering i Noreg
3.1 Registrering i Føretaksregisteret
3.2 Har omsetning som kjem under meirverdiavgiftslova sine reglar
3.3 Arbeidstakarar – registrering i NAV Aa-registeret
4 Namn/ føretaksnamn i heimlandet
5 Hovudkontoret si adresse i heimlandet (forretningsadresse/besøksadresse)
6 Postadresse i heimlandet
7 Stiftelse av eining
8 Eininga sine gjeldande vedtekter
9 Kapital i aksjeselskap
10 Organisasjonsforma til eininga i heimlandet
11 Registrering i heimlandet
12 Eigarforhold
13 Utøving av aktivitet
14 Innehavar, styre, deltakarar og anna i heimlandet
15 Andre merknader/opplysningar frå heimlandet
16 Namn/føretaksnavn i Noreg
17 Adresse i Noreg
18 Postadresse i Noreg
19 Norsk representant
20 Dagleg leiar, kontaktperson eller forretningsførar
21 Aktivitet/bransje
22 Signatur
23 Prokura
24 Revisor
25 Rekneskapsførar
26 Styre i Noreg
27 Andre merknader/opplysningar
28 Varslingsadresser
29 Underskrifter