Registrere alternativ behandlar

Sist oppdatert: 12. januar 2018 .

Alternative behandlarar kan registrere seg i Registeret for utøvarar av alternativ behandling.

Registreringa er frivillig og gjeld for alle typar alternativ behandling som blir omfatta av lov om alternativ behandling av sjukdom. Berre utøvarar som er medlem i ein godkjend utøvarorganisasjon kan bli registrert i registeret. Helsedirektoratet er ansvarleg for godkjenning av dei ulike utøvarorganisasjonane.

Last ned skjemaet her:

PDF-formatBokmålNynorsk

Følgande vedlegg skal følge med registreringsmelding ved innsending:

  • Stadfesting av at du har gyldig ansvarsforsikring for eventuelle skadar som kan oppstå på pasient under behandling. Du må føre opp kor lenge forsikringa er gyldig.
  • signert medlemsbevis frå utøvarorganisasjonen din som viser at du er medlem av ein organisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet.

Om du er tilsett i ei verksemd må du legge ved

  • stadfesting på tilsettingsforhold, for eksempel kopi av arbeidsavtale

Du må føre opp organisasjonsnummeret for di eiga verksemd eller den du praktiserer behandlinga di gjennom.

Hugs å innhente stadfesting frå utøvarorganisasjonen din på at du oppfyller fagkrava for den tittelen og behandlingsforma du ønsker å registrere deg med.

Spørsmål om registrering av alternativ behandling

Kva kostar det å registrere seg?

Du må betale eit gebyr for registrering og ei årleg avgift. Her finn du oversikt over kor mykje du må betale.

Kva blir kravd for at eg skal kunne registrere meg?

For at du skal kunne registrere deg, må du sende inn skjema som du finn på denne sida. Du må også legge ved all dokumentasjon som er lista opp i vedleggsoversikta. Den finn du ovanfor skjema.

Kan eg registrere meg via e-post?

Sidan du må føre opp fødselsnummer eller d-nummer, tilrår vi at du bruker vanleg postgang.

Kvifor har eg fått brev om å sende inn forsikringsdokumentasjon?

Ansvarsforsikring blir fornya årleg, og du som utøvar er i hovudsak sjølv ansvarleg for å sjå etter at vi har oppdaterte opplysingar. Vi sender deg derfor ei påminning om at fristen for dette nærmar seg.

Dersom utøvarorganisasjonen din handterer dette, er det ikkje nødvendig for deg å sende inn denne dokumentasjonen.

Om vi ikkje mottar dokumentasjon på ansvarsforsikring for denne perioden, blir du sletta frå registeret.

Eg har fått brev om at eg vil bli sletta, kva kan eg gjere?

Du har ikkje betalt årsgebyr

Om du nett har fått brev om dette, kan vi sende deg faktura for årsgebyr. Om du betaler innan 14 dagar frå du fekk slettebrevet, kan vi føre deg inn i registeret igjen.

Du har ikkje sendt oss dokumentasjon på forsikring

Vi kan føre deg inn i registeret igjen, om du innan 14 dagar frå du fekk slettebrevet sender inn dokumentasjon på at du har gyldig ansvarsforsikring. Forsikringsdokumentasjonen må innehalde forsikringsperiode ført opp med frå-til dato.

Du har sletta ditt enkeltpersonføretak og oppretta eit aksjeselskap

Vi vil føre deg i registeret igjen om du sender inn opplysingar som viser at du har endra organisasjonsform innan 14 dagar etter at du fekk slettebrevet.

Du har bytta utøvarorganisasjon

Vi kan føre deg inn i registeret igjen om du sender informasjon om kva organisasjon du har endra til, og kva tittel og behandlingsform du skal vere registrert med. Du må i tillegg legge ved nytt medlemsbevis og forsikringsdokumentasjon. Fristen er 14 dagar etter at du fekk slettebrev.

Fristen for å bli ført inn i registeret på nytt er gått ut, kva kan eg gjere?

Du må sende inn ein ny søknad om registrering. Du må betale gebyr for registreringa.

Kva kostar det å bli ført inn på nytt?

Å bli ført inn på nytt innan 14 dagar er gratis.

Kor lang saksbehandlingstid har de?

Vi har normalt 1-3 dagr saksbehandlingstid.