Søk


Velg språkNår blir saka mi behandla?

Vi kan ikkje seie eksakt når saka di vil vere ferdigbehandla, fordi det er avhengig av saksmengda.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Aksjeselskap Dato
Nyregistrering 20.02.2024
Endring* 13.02.2024
Oppløysing 14.02.2024
Sletting 26.02.2024
Fråval av revisjon 14.02.2024
Avgjerd om fusjon og fisjon 13.02.2024
Gjennomføring av fusjon og fisjon 15.02.2024
Avgjerd om kapitalnedsetting 13.02.2024
Gjennomføring av kapitalnedsetting 14.02.2024
Kapitalauke 13.02.2024
Allmennaksjeselskap Dato
Alle registreringar 26.02.2024

* «Endring» omfattar mange ulike typar endringar, som av fleire årsaker kan ha ulik saksbehandlingstid. Datoen som står gjeld den eldste endringsmeldinga som ikkje er behandla.

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Enkeltpersonføretak og ansvarleg selskap

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Enkeltpersonføretak Dato
Alle registreringar 15.02.2024
Ansvarlig selskap (ANS og DA) Dato
Nyregistrering og endring 13.02.2024
Oppløysing 13.02.2024
Sletting 13.02.2024

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Lag og foreining

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Lag og foreining Dato
Nyregistrering 13.02.2024
Endring 13.02.2024
Sletting 12.02.2024

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Burettslag Dato
Nyregistrering 23.02.2024
Endring og sletting 13.02.2024
Samvirkeføretak (SA) Dato
Nyregistrering 20.02.2024
Endring og sletting 13.02.2024
Eigarseksjonssameige Dato
Alle registreringar 14.02.2024
Tingsrettsleg sameige Dato
Alle registreringar 09.02.2024
Ungdoms-/studentbedrifter Dato
Alle registreringar 13.02.2024
Norskregistrerte utanlandske føretak (NUF) Dato
Alle registreringar 14.02.2024
Nyregistrering i Føretaksregisteret blir tatt til behandling innan 10 arbeidsdagar.
Andre organisasjonsformer Dato
Alle registreringar 12.02.2024

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Frivilligregisteret

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Frivilligregisteret Dato
Alle registreringar 06.02.2024

Innsendingar per post kan ha vesentleg lengre behandlingstid og er ikkje med i denne oversikta.

Tinglysing i Lausøyreregisteret
Pantedokument Dato
Sendt inn digitalt - svar umiddelbart*
Sendt inn i posten - svar etter ca. ei veke

*Har du send saka di digitalt, men ikkje fått svar ennå? Da er ho send til manuell kontroll og du kan forvente svar innan ca. ei veke.

Årsrekneskap og mellombalanse
Rekneskapsregisteret Dato
Årsrekneskapane vi behandlar nå kom inn til oss 27.02.2024
Mellombalansar har ei saksbehandlingstid på 2-3 arbeidsdagar

Nokre årsrekneskap blir behandla maskinelt og har kortare saksbehandlingstid. Desse er ikkje med i denne oversikta.

Søknader og klager - forseinkingsgebyr

Sakene vi behandlar no kom inn til oss:

Rekneskapsregisteret Dato
Søknad om ettergiving 25.09.2023
Klage på avslått søknad 27.09.2023

De må betale forseinkingsgebyret sjølv om søknad eller klage er under behandling.

For spørsmål om nedbetaling eller utsetting, kontakt Statens innkrevjingssentral.