Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrere eit aksjeselskap

Sist oppdatert: 30. august 2019 .

Eit aksjeselskap skal registrerast i Føretaksregisteret. Fristen for når vi må ha fått melding om registrering er tre månader frå stiftelsesdokumentet er underskrive.

For å registrere selskapet, må du sende inn skjemaet Samordna registermelding.

Vedleggskrav

Når du skal registrere eit aksjeselskap må du sende inn fleire dokument.
Dokument du alltid må legge  ved når du skal registrere eit selskap er

  • stiftelsesdokument med vedtekter
  • erklæring frå revisor, finansinstitusjon, bank, advokat eller rekneskapsførar som viser innbetalinga av aksjeinnskotet dersom dette berre består av pengar

Ved tingsinnskot (andre eigedelar enn pengar) må du legge  ved

  • utgreiing som er signert av stiftarane og stadfesta av revisoren
  • erklæring frå revisor om innbetaling av aksjeinnskotet

Hugs å signere i skjemaet

Styremedlemmer og eventuelt revisor og rekneskapsførar må stadfeste at dei tar på seg vervet. Dette gjer dei ved å signere Samordna registermelding.

Desse vedlegga må leggast ved i nokre tilfelle:

  • avtale om særskilde rettar, jf. aksjelova § 2-4
  • avtale om stiftelsesutgifter, jf. aksjelova § 2-5
  • godkjenning/konsesjon frå Finanstilsynet, dersom selskapet skal drive verksemd som bank, kredittføretak, finansieringsføretak, forsikringsføretak, pensjonsføretak, holdingføretak i finanskonsern, betalingsføretak eller e-pengeføretak