Søk


Velg språkGrasrotdelen

Sist oppdatert: 26. juli 2021.

Grasrotdelen gjer det mogleg for spelarar hos Norsk Tipping å gi delar av spelarinnsatsen til ei frivillig verksemd.

Registrering i Frivilligregisteret er eit vilkår for å kunne ta imot midlar via grasrotdelen.

Det første du må gjere er å sørge for at verksemda di er registrert i Einingsregisteret før du kan søke om å bli registrert i Frivilligregisteret. Dette kan gjerast samtidig.

Kven kan delta i grasrotdelen?

Berre verksemder som driv aktivitet på lokalt eller regionalt plan kan delta i grasrotdelen. Verksemder som er paraplyorganisasjonar for lokale lag eller verksemder som har aktivitet i heile landet, kan derfor ikkje delta. I tillegg må den aktiviteten som skal drivast vere av ein bestemt art. Avgrensingane er for det meste, men ikkje eine og åleine, basert på den klassifiseringa som blir registert i Frivilligregisteret.

Kva for kategoriar gjev rett til deltaking?

Organisasjonar som driv si hovudverksemd innanfor minst ein av desse kategoriane kan ta del i grasrotdelen:

 • 1 – Kultur og rekreasjon
 • 4 – Sosiale tenester
 • 5 – Natur- og miljøvern
 • 8 – Legat og fremje av frivilligheit
 • 9 – Internasjonale organisasjonar
 • 10 – Trus- og livssynsorganisasjonar
 • 12 – Andre
 • 13 – Barne- og ungdomsorganisasjonar
 • 14 – Mangfald og inkludering
Kva for kategoriar gjer vilkårsbunden eller ikkje rett til deltaking?
 • 2 – Utdanning og forsking

Organisasjonar som driv si primærverksemd innanfor hovudkategorien utdanning og forsking kan ikkje ta del i grasrotdelen.

 • 3 – Helse

Kan ta del i Grasrotdelen, men ikkje dei organisasjonane som driv sjukehus, rehabilitering, sjukeheim,  psykiatriske institusjonar, pleieheim eller nokon form for private helseklinikkar.

 • 6 – Bustad- og lokalmiljø

Kan ikkje ta del i Grasrotdelen. Unntak gjeld for velforeiningar der verksemda ikkje kjem privatøknonomiske interessar til gode.

 • 7 – Politiske- og interesseorganisasjonar

Kan ta del i Grasrotdelen, men ikkje dei organisasjonane som utgjer politiske parti. Ungdomsorganisasjonane til politiske parti kan likevel ta del.

 • 11 – Yrkes-, bransje- og fagforeiningar

Kan ikkje ta del i Grasrotdelen. Unntak gjeld for elev- og studentorganisasjonar, som likevel har rett til å delta.

Det finst fleire avgrensingar for deltaking i grasrotdelordninga. Desse finn du i grasrotforskrifta.

Krav om kontonummer

Om verksemda di skal delta i grasrotdelen, må du føre opp kontonummer til verksemda i Samordna registermelding.

Er kontonummeret feil, slik at Norsk Tipping ikkje får utbetalt grasrotdelen, vil verksemda di miste retten til opptente midlar.

Kontonummeret til verskemda kan bli registrert i Frivilligregisteret. Det gjer at dei som måtte ha bruk for det, til dømes givarar, lett kan finne kontonummeret til verksemda.

Grasrotdelen blir forvalta av Norsk Tipping

Du kan lese meir om denne ordninga på Norsk Tipping sine nettsider.