1. Introduksjon

Varslingsadresser for enheter er en tjeneste for offentlig forvaltning for å hente varslingsadresser for enheter i Enhetsregisteret. Tjenesten gir mulighet til å sende inn et organisasjonsnummer og få tilbake opplysninger om registrerte varslingsadresser for enheten. Tjenesten gir også mulighet for å søke opp en enkelt varslingsadresse ut fra en unik identifikator i kombinasjon med organisasjonsnummer. Det forutsettes at enhetene en søker på er registrert og er aktive i Enhetsregisteret.

Merk at det er benyttet fiktive eksempler i dokumentasjonen. Reelle svar vil ha samme struktur, men ikke samme innhold.

Alle eksempler forutsetter at tjenesten er tilgjengelig på https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser.

2. Begrep

Enhetsregisteret

Register over grunndata om juridiske personer og andre enheter. Enhetsregisteret tildeler organisasjonsnummer for entydig identifisering av enheter.

Organisasjonsnummer

Nisifret nummer som entydig identifiserer enheter i Enhetsregisteret.

Enhet

Alle hovedenheter, underenheter og organisasjonsledd som er identifisert med et organisasjonsnummer.

Varslingsadresse

Elektronisk adresse som brukes for å varsle enhet eller person. Les mer om varslingsadresser for enheter.

3. Protokoll og format

Tjenesten er tilgjengelig som REST-tjeneste over HTTP. Data blir returnert i form av JSON på HAL-formatet.

Mediatype Kommentar

application/json;charset=UTF-8

Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL-format.

application/hal+json;charset=UTF-8

Ikke versjonert. Svar fra siste versjon på HAL-format.

application/vnd.brreg.kofuvi.varslingsadresser.v1+json;charset=UTF-8

Eksplisitt versjon 1. Svar fra versjon 1 på HAL format.

Se hvordan autentisering og autorisering gjøres under sikkerhet.

Se mer om versjonering i kapittelet om versjonering.

4. Tjenestene i APIet

4.1. Oversikt

HTTP-METODE ENDEPUNKT BESKRIVELSE

GET

/api/varslingsadresser/{orgnr}

Hent varslingsadresser ut fra organisasjonsnummer

GET

/api/varslingsadresser/{orgnr}/kontaktinformasjon/{identifikator}

Hent en varslingsadresse ut fra organisasjonsnummer og identifikator

5. Statuskoder

HTTP-statuskoder i respons fra REST-tjenesten.

Kode Tilleggsopplysninger

200 OK

Både enhet og varslingsadresser finnes

400 Bad Request

Forespørsel er sendt i feil format

401 Unauthorized

Enheten har ikke tilgang til å benytte tjenesten

404 Not Found

Enheten er ikke registrert i Enhetsregisteret, og/eller enheten har ingen varslingsadresser

500 Internal Server Error

Uventet feil

6. Sikkerhetsmekanismer

Informasjon om nødvendige sikkerhetsmekanismer: autentisering og autorisasjon.

6.1. Autentisering

For å benytte tjenesten trengs et X.509 virksomhetssertifikat fra en registrert tilbyder. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har en oversikt over tilbyderne.

 • En må benytte testvirksomhetssertifikat i test og prodvirksomhetssertifikat i prod

 • En må ha den private nøkkelen som hører til sertifikatet. Den private nøkkelen skal aldri deles med noen

Det er bare hovedenheter som kan få utstedt virksomhetssertifikat. Det betyr at en underenhet som skal gjøre oppslag på varslingsadresser er nødt å bruke virksomhetssertifikatet til hovedenheten.

6.2. Autorisering

Tjenesten autoriserer tilgang til varslingsadresser ut fra organisasjonsnummeret i virksomhetssertifikatet.

6.2.1. Autorisering med organisasjonsform

Det er bare offentlige myndigheter som kan få tilgang til varslingsadressene. De fem organisasjonsformene innen offentlig forvaltning gis automatisk tilgang:

 • Staten (STAT)

 • Fylkeskommune (FYLK)

 • Kommune (KOMM)

 • Organisasjonsledd (ORGL)

 • Administrativ enhet – offentlig sektor (ADOS)

Hvis enheten din har en av disse organisasjonsformene er det nok å autentisere enheten med virksomhetssertifikat for å bli autorisert for tjenesten. Da trenger du ikke søke om tilgang.

6.2.2. Autorisering etter søknad

Enheter i offentlig forvaltning som ikke har en av organisasjonsformene over må søke Enhetsregisteret om tilgang til varslingsadresser. Det er bare enheter som treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift som oppfyller kravet for å få tilgang. Enkeltvedtak og forskrift er definert i forvaltningsloven § 2.

Søknaden må inneholde:

 • Navnet til enheten

 • Organisasjonsnummeret til enheten (må være det samme som i virksomhetssertifikatet)

 • Dokumentasjon som viser at enheten treffer enkeltvedtak eller driver myndighetsutøvelse (utferdiger forskrift)

 • Navn og kontaktinformasjon til kontaktperson for søknaden

Søknaden sendes til: ERvarslingsadresser@brreg.no

Når søknaden er behandlet får du svar på e-post. Hvis søknaden blir godkjent, vil organisasjonsnummeret til enheten bli gitt autorisasjon for tilgang til varslingsadresser.

6.3. Brannmur-oppsett

Hvis en kaller tjenesten fra bak en utgående brannmur, må en lage åpninger i brannmuren sin.

Miljø Host IP Port

Preprod (PPE)

*.ppe-vcert.brreg.no

195.43.63.219

443

Produksjon (PRD)

*.vcert.brreg.no

195.43.63.220

443

6.4. REST klientsertifikat-autentisering

Det kreves at en utfører standard klientsertifikat-autentisering. De fleste vanlige HTTP-verktøy har støtte for dette. Eksempel med curl:

$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key "https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900" > resultat.json

7. Hent varslingsadresser ut fra organisasjonsnummer

Varslingsadresser hentes ut ved å sende inn organisasjonsnummer som parameter.

7.1. Korrekt kall

Når enheten finnes og har registrert varslingsadresse(r) returneres varslingsadresse(r).

Forespørsel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900' -i -X GET
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/909090900 HTTP/1.1
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 2224

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "varsling" : {
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "909090900",
    "navn" : "Testvirksomhet AS",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS"
    },
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/909090900"
     }
    }
   },
   "hentetFraHovedenhet" : false,
   "varslingsadresser" : [ {
    "kontaktinformasjon" : {
     "digitalVarslingsinformasjon" : {
      "epostadresse" : {
       "fullstendigAdresse" : "tor.eksempel@testfirmaet.no",
       "navn" : "økonomi",
       "domenenavn" : "testfirmaet.no",
       "brukernavn" : "tor.eksempel"
      }
     },
     "identifikator" : "1a4f7dbea984492da8d68fe6b6feb956",
     "sistEndret" : "2018-06-07T11:21:59Z",
     "kontaktinformasjonForEnhet" : {
      "enhetsidentifikator" : {
       "verdi" : "909090900",
       "type" : "ORGNR"
      }
     }
    },
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/1a4f7dbea984492da8d68fe6b6feb956"
     }
    }
   }, {
    "kontaktinformasjon" : {
     "digitalVarslingsinformasjon" : {
      "mobiltelefon" : {
       "fullstendigAdresse" : "+4791375739",
       "navn" : "Kjell",
       "internasjonaltPrefiks" : "47",
       "nasjonaltNummer" : "91375739"
      }
     },
     "identifikator" : "857583bbd4634471a45826e92288aab7",
     "sistEndret" : "2018-06-07T11:21:59Z",
     "kontaktinformasjonForEnhet" : {
      "enhetsidentifikator" : {
       "verdi" : "909090900",
       "type" : "ORGNR"
      }
     }
    },
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/857583bbd4634471a45826e92288aab7"
     }
    }
   } ]
  }
 }
}
Path-parametere
/api/varslingsadresser/{orgnr}
Parameter Description

orgnr

Organisasjonsnummer for enhet

Responsfelter
Path Type Description

_links

Object

Lenker til andre relaterte objekter, og seg selv

_links.self

Object

Lenke til seg selv

_links.self.href

String

Verdien til lenken

_embedded.varsling

Object

Varslingsadresser

_embedded.varsling.enhet

Object

Beskrivelse av enheten

_embedded.varsling.enhet.organisasjonsnummer

String

Organisasjonsnummeret til enheten

_embedded.varsling.enhet.navn

String

Navnet til enheten

_embedded.varsling.enhet.organisasjonsform

Object

Organisasjonsformen til enheten

_embedded.varsling.enhet.organisasjonsform.kode

String

Selve verdien av organisasjonsformen. Forkortelse.

_embedded.varsling.enhet._links

Object

Lenker til objekter som er relatert til enheten

_embedded.varsling.enhet._links.self

Object

En alternativ måte å overføre lenke med rel=self

_embedded.varsling.enhet._links.self.href

String

Lenke til enheten i åpne data fra Enhetsregisteret

_embedded.varsling.hentetFraHovedenhet

Boolean

True betyr at du har fått varslingsadresser for en hovedenhet i stedet for for underenheten. Dette feltet vil bare være true når det er spurt på organisasjonsnummeret til en underenhet, og den mangler varslingsadresse, slik at det er varslingsadressen til hovedenheten som returneres.

_embedded.varsling.varslingsadresser

Array

Liste med varslingsadresser for enheten

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon

Object

En enkelt varslingsadresse

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon

Object

Type varslingsadresse

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.epostadresse

Object

E-postadresse, en konkret type digitalVarslingsinformasjon

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.epostadresse.fullstendigAdresse

String

Fullstendig e-postadresse

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.epostadresse.navn

String

Feltet skal en ikke forholde seg til i denne versjonen

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.epostadresse.domenenavn

String

Domenenavnet til epostadressen

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.epostadresse.brukernavn

String

Delen av epostadressen før @

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon

Object

Mobiltelefonnummer, en konkret type digitalVarslingsinformasjon

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon.fullstendigAdresse

String

Fullstendig mobiltelefonnummer

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon.navn

String

Feltet skal en ikke forholde seg til i denne versjonen

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon.internasjonaltPrefiks

String

Internasjonalt prefiks for mobiltelefon

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon.nasjonaltNummer

String

Mobiltelefonnummer uten prefiks

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.identifikator

String

En unik identifikator (type UUID) for kontaktinformasjonen i Elasticsearch

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.sistEndret

String

Tidspunkt for siste endring av kontaktinformasjonen

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.kontaktinformasjonForEnhet

Object

Enheten kontaktinformasjonen gjelder

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.kontaktinformasjonForEnhet.enhetsidentifikator

Object

ID som identifiserer enheten

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.kontaktinformasjonForEnhet.enhetsidentifikator.verdi

String

Verdien på identifikatoren, dvs. organisasjonsnummeret

_embedded.varsling.varslingsadresser[].kontaktinformasjon.kontaktinformasjonForEnhet.enhetsidentifikator.type

String

Type identifikator, vil alltid være ORGNR

_embedded.varsling.varslingsadresser[]._links

Object

Lenker

_embedded.varsling.varslingsadresser[]._links.self

Object

Lenke til seg selv

_embedded.varsling.varslingsadresser[]._links.self.href

String

Verdien til lenken

7.2. Ingen varslingsadresse funnet

Enheten finnes, men den har ingen varslingsadresser.

Forespørsel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900' -i -X GET
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/909090900 HTTP/1.1
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 404 Not Found

7.3. Feil format på forespørsel

Feil forespørsel, organisasjonsnummer er oppgitt i feil format.

Forespørsel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/90909090' -i -X GET
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/90909090 HTTP/1.1
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 123

[ {
 "logref" : "message",
 "message" : "Feilmelding: Organisasjonsnummer må være et nummer med nøyaktig 9 siffer"
} ]

7.4. Klient er ikke autorisert til å benytte tjenesten

Du kan få denne statusen hvis du ikke bruker et gyldig virksomhetssertifikat, enheten din er slettet i Enhetsregisteret eller den ikke kan autoriseres. Se kapittelet om sikkerhetsmekanismer for detaljer.

Forespørsel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900' -i -X GET
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/909090900 HTTP/1.1
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 128

[ {
 "logref" : "message",
 "message" : "Organisasjonsnummer 909090900 er ikke autorisert til å benytte denne tjenesten."
} ]

8. Hent en varslingsadresse ut fra organisasjonsnummer og identifikator

En enkelt varslingsadresse kan hentes ut ved å benytte organisasjonsnummer og identifikatoren til varslingsadressen som parametere.

Dette oppslaget forutsetter at du kjenner identifikatoren til varslingsadressen fra tidligere oppslag

8.1. Korrekt kall

Når enheten og varslingsadressen finnes.

Forespørsel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/1745dccd66ef4a5ec30e649e9d419506' -i -X GET
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/1745dccd66ef4a5ec30e649e9d419506 HTTP/1.1
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 675

{
 "kontaktinformasjon" : {
  "digitalVarslingsinformasjon" : {
   "mobiltelefon" : {
    "fullstendigAdresse" : "+4791375739",
    "navn" : "Kjell",
    "internasjonaltPrefiks" : "47",
    "nasjonaltNummer" : "91375739"
   }
  },
  "identifikator" : "857583bbd4634471a45826e92288aab7",
  "sistEndret" : "2018-06-07T11:21:59Z",
  "kontaktinformasjonForEnhet" : {
   "enhetsidentifikator" : {
    "verdi" : "909090900",
    "type" : "ORGNR"
   }
  }
 },
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/1745dccd66ef4a5ec30e649e9d419506"
  }
 }
}
Path-parametere
/api/varslingsadresser/{orgnr}/kontaktinformasjon/{identifikator}
Parameter Description

orgnr

Organisasjonsnummer for enhet

identifikator

Unik ID for en konkret varslingsadresse

Responsfelter
Path Type Description

kontaktinformasjon

Object

En enkelt varslingsadresse

kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon

Object

Type varslingsadresse

kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon

Object

Mobiltelefonnummer, en konkret type digitalVarslingsinformasjon

kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon.fullstendigAdresse

String

Fullstendig mobiltelefonnummer

kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon.navn

String

Feltet skal en ikke forholde seg til i denne versjonen

kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon.internasjonaltPrefiks

String

Internasjonalt prefiks for mobiltelefon

kontaktinformasjon.digitalVarslingsinformasjon.mobiltelefon.nasjonaltNummer

String

Mobiltelefonnummer uten prefiks

kontaktinformasjon.identifikator

String

En unik identifikator (type UUID) for kontaktinformasjon i Elasticsearch

kontaktinformasjon.sistEndret

String

Tidspunkt for siste endring av kontaktinformasjonen

kontaktinformasjon.kontaktinformasjonForEnhet

Object

Enheten kontaktinformasjon gjelder

kontaktinformasjon.kontaktinformasjonForEnhet.enhetsidentifikator

Object

ID som identifiserer enheten

kontaktinformasjon.kontaktinformasjonForEnhet.enhetsidentifikator.verdi

String

Verdien på identifikatoren, dvs. organisasjonsnummeret

kontaktinformasjon.kontaktinformasjonForEnhet.enhetsidentifikator.type

String

Type identifikator, vil alltid være ORGNR

_links

Object

Lenker

_links.self

Object

Lenke til seg selv

_links.self.href

String

Verdien til lenken

8.2. Ingen varslingsadresse funnet

Enheten finnes, men den har ingen varslingsadresser.

Forespørsel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/999' -i -X GET
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/999 HTTP/1.1
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 404 Not Found

8.3. Feil format på forespørsel

Feil forespørsel, organisasjonsnummer er oppgitt i feil format.

Forespørsel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/90909090/kontaktinformasjon/999' -i -X GET
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/90909090/kontaktinformasjon/999 HTTP/1.1
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 123

[ {
 "logref" : "message",
 "message" : "Feilmelding: Organisasjonsnummer må være et nummer med nøyaktig 9 siffer"
} ]

8.4. Klient er ikke autorisert til å benytte tjenesten

Du kan få denne statusen hvis du ikke bruker et gyldig virksomhetssertifikat, enheten din er slettet i Enhetsregisteret eller den ikke kan autoriseres. Se kapittelet om sikkerhetsmekanismer for detaljer.

Forespørsel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/1745dccd66ef4a5ec30e649e9d419506' -i -X GET
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/1745dccd66ef4a5ec30e649e9d419506 HTTP/1.1
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 128

[ {
 "logref" : "message",
 "message" : "Organisasjonsnummer 909090900 er ikke autorisert til å benytte denne tjenesten."
} ]

9. Versjonering

9.1. Versjoner i bruk

V1
API Header

/varslingsadresser

application/vnd.brreg.kofuvi.varslingsadresser.v1+json;charset=UTF-8

Pr. dags dato har vi kun én aktiv versjon. Vi vil introdusere V2 ved behov.

9.2. Strategi

Vi vil forsøke, så langt det lar seg gjøre, å ikke bryte bakoverkompatibiliteten med våre brukere. Likevel kan det være nødvendig i enkelte situasjoner, av for eksempel juridiske årsaker eller vedlikehold, å gjøre endringer som fører til et slikt brudd.

Vi vil i dette tilfellet versjonere tjenesten slik at nyeste versjon vil være tilgjengelig sammen med forrige versjon. Hvis en ikke benytter versjonering i accept header, vil en få siste versjon.

Eldre versjon vil anses som utdatert/deprecated, og vil på sikt bli tatt bort. Ved behov for denne typen endringer vil vi forsøke å gi bruker god tid, og varsle om endringen i forkant.

9.2.1. Når innføres det en ny versjon?

Vi vil innføre en ny versjon når vi introduserer en endring som påvirker bakoverkompatibiliteten. Mindre endringer og patcher vil ikke medføre versjonsendring i header.

Eksempel på endring som medfører versjonering:

 • Fjerne eller endre navn på et attributt i HTTP-responsen

 • Fjerne eller endre navn på et REST-endepunkt

9.2.2. Når fjernes en versjon?

Vi vil legge ut varsel/driftsmeldinger i god tid på https://www.brreg.no/om-oss/driftsmeldinger/. I tillegg kan du abonnere på en RSS-feed her.

9.2.3. Hvordan velger jeg versjon?

Du kan velge versjon ved å spesifisere HTTP Accept-headeren. Bruk av headeren er spesifisert i denne tabellen.

Hvis du ikke spesifiserer Accept-header, vil du automatisk få den seneste versjonen.

Eksempel
Curl
$ curl -k -v --cert virksomhet.cer --key virksomhet.key 'https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/vnd.brreg.kofuvi.varslingsadresser.v1+json;charset=UTF-8'
Forespørsel
GET /api/varslingsadresser/909090900 HTTP/1.1
Accept: application/vnd.brreg.kofuvi.varslingsadresser.v1+json;charset=UTF-8
Host: kofuvi.vcert.brreg.no
Respons
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.brreg.kofuvi.varslingsadresser.v1+json;charset=UTF-8
Content-Length: 2224

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "varsling" : {
   "enhet" : {
    "organisasjonsnummer" : "909090900",
    "navn" : "Testvirksomhet AS",
    "organisasjonsform" : {
     "kode" : "AS"
    },
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/909090900"
     }
    }
   },
   "hentetFraHovedenhet" : false,
   "varslingsadresser" : [ {
    "kontaktinformasjon" : {
     "digitalVarslingsinformasjon" : {
      "epostadresse" : {
       "fullstendigAdresse" : "tor.eksempel@testfirmaet.no",
       "navn" : "økonomi",
       "domenenavn" : "testfirmaet.no",
       "brukernavn" : "tor.eksempel"
      }
     },
     "identifikator" : "1a4f7dbea984492da8d68fe6b6feb956",
     "sistEndret" : "2018-06-07T11:21:59Z",
     "kontaktinformasjonForEnhet" : {
      "enhetsidentifikator" : {
       "verdi" : "909090900",
       "type" : "ORGNR"
      }
     }
    },
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/1a4f7dbea984492da8d68fe6b6feb956"
     }
    }
   }, {
    "kontaktinformasjon" : {
     "digitalVarslingsinformasjon" : {
      "mobiltelefon" : {
       "fullstendigAdresse" : "+4791375739",
       "navn" : "Kjell",
       "internasjonaltPrefiks" : "47",
       "nasjonaltNummer" : "91375739"
      }
     },
     "identifikator" : "857583bbd4634471a45826e92288aab7",
     "sistEndret" : "2018-06-07T11:21:59Z",
     "kontaktinformasjonForEnhet" : {
      "enhetsidentifikator" : {
       "verdi" : "909090900",
       "type" : "ORGNR"
      }
     }
    },
    "_links" : {
     "self" : {
      "href" : "https://kofuvi.vcert.brreg.no/api/varslingsadresser/909090900/kontaktinformasjon/857583bbd4634471a45826e92288aab7"
     }
    }
   } ]
  }
 }
}