Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Veiledning – Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 6. desember 2018 .

Veiledning til fellesskjema for enkeltpersonforetak,  BR1025, for registrering i

 • Enhetsregisteret
 • Foretaksregisteret
 • Merverdiavgiftsregisteret
 • NAV Aa-registeret
 • Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister

Slik fyller du ut skjemaet:

1 Navn/foretaksnavn

1.1 Enkeltpersonforetakets fullstendige navn/foretaksnavn

Feltet skal alltid fylles ut.

Her oppgir du enkeltpersonforetakets fullstendige foretaksnavn og organisasjonsnummer. Gjelder det nyregistrering, tildeler Enhetsregisteret organisasjonsnummer.

Foretaksnavn på enkeltpersonforetak skal inneholde innehaverens etternavn, for eksempel Lars Holm, Holms Bilskadeservice eller Bilskadeservice Holm.

Du kan lese mer om valg av navn og hvilke hensyn du må ta på siden Hvordan velger jeg navn på selskapet mitt?

1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn

Feltet skal du bare fylle ut hvis du skal melde endring av registrert foretaksnavn. Husk at det tidligere registrerte foretaksnavnet skal oppgis i felt 1.1 sammen med organisasjonsnummeret. Hvis enkeltpersonforetaket er registrert i Foretaksregisteret, er endring av foretaksnavn gebyrbelagt. Se oversikt over gebyr.

1.3 Eget navn på virksomheten

Feltet skal bare fylles ut hvis foretaket driver virksomhet under et annet navn enn foretakets navn. Hvis for eksempel det fullstendige foretaksnavnet er Lars Holms Pølsebu, og du bare bruker Grillbua i markedsføring, korrespondanse og lignende, er det bare sistnevnte navn som skal fylles inn her.

2 Meldingen gjelder

En melding kan gjelde ett av følgende forhold:

 • 2.1 Registrering av enkeltpersonforetak som ikke er registrert fra før
 • 2.2 Endring av registrerte opplysninger eller nye opplysninger
 • 2.3 Sletting av enkeltpersonforetak

Skal du melde overdragelse, overtakelse, nedleggelse eller opphør av virksomheten din, fyller du ut felt 8 og 9 i skjema.

2.1 Enkeltpersonforetak som ikke er registrert tidligere

Her skal du bare krysse av hvis enkeltpersonforetaket ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

Du må oppgi dato for start av virksomhet i felt 8a. Overtar du en eksisterende virksomhet, må du i tillegg krysse av for kjøp/overtakelse av virksomhet i felt 8a. Felt 9a skal fylles ut med opplysninger om virksomhetens tidligere eier.

2.2 Endringer/nye opplysninger

Kryss av her hvis du ønsker å gjøre endringer i de registrerte opplysningene. Registrering eller sletting i ett eller flere av Enhetsregisterets tilknyttede register er å betrakte som en endring.

Du fyller kun ut feltene for de opplysningene som skal endres. Ønsker du å slette registrerte opplysninger, må du merke disse feltene i skjema med «utgår». Vi gjør oppmerksom på at endring av foretaksnavn for enkeltpersonforetak som er registrert i Foretaksregisteret er gebyrbelagt. Se oversikt over gebyr.

2.3 Sletting av enkeltpersonforetak

Kryss av her hvis enkeltpersonforetaket skal slettes fra alle registrene (Enhetsregisteret og de tilknyttede registrene).

Husk å oppgi i felt 8b hva som skjer med den virksomheten som enkeltpersonforetaket har drevet.

Sletting bare fra tilknyttede registre

Det er fullt mulig å melde sletting fra andre tilknyttede register uten å bli slettet fra Enhetsregisteret.

Sletting i Merverdiavgiftsregisteret

Du gir melding om opphør eller nedleggelse i Samordnet registermelding del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret.

Sletting i Foretaksregisteret

Et enkeltpersonforetak som ikke har registreringsrett i Foretaksregisteret, kan melde sletting i Foretaksregisteret i felt 15.

3 Registrering i andre registre

Du fyller ut felt 3 hvis enkeltpersonforetaket skal registreres i et tilknyttet register det ikke er registrert i fra før. Felt 3.3 og 3.4 gjelder registrering av opplysninger i henholdsvis NAV Aa-registeret og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister.

3.1. Foretaksregisteret

Du har plikt til å registrere ditt enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret hvis du

 • driver handel med varer som er innkjøpt for videre salg,
 • driver et betalingsforetak,
 • har flere enn fem ansatte i stilling hvor de jobber mer enn 20 timer per uke, eller
 • skal foreta pant i varelager, motorvogner og annet der det kreves at pantsetter er næringsdrivende

Har du ikke plikt kan du likevel registrere foretaket i Foretaksregisteret. Registreringen vil medføre gebyr. Se oversikt over gebyr.

3.2 Merverdiavgiftsregisteret

Enkeltpersonforetak med omsetning som kommer inn under bestemmelsene i lov om merverdiavgift, plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. For å kunne registrere foretaket, må du fylle ut de nødvendige opplysningene i del 2 av skjema. Ved nyregistrering behøver du ikke å sende inn skjema før beløpsgrensen er nådd.

Nærmere opplysninger kan du finne på skatteetaten.no.

Vi gjør oppmerksom på at registrering i Merverdiavgiftsregisteret også kan gjøres i Altinn.

3.3 Har eller venter å få arbeidstakere

Som arbeidstaker regnes enhver som er ansatt i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.

Hvis du svarer «ja» på at enkeltpersonforetaket har arbeidstakere, vil du bli kontaktet av NAV Aa-register som vil gi deg mer informasjon.

3.4 Virksomhet på flere steder

Det kan registreres flere virksomheter hvis det drives næringsvirksomhet med ansatte på flere geografiske steder.

For å melde virksomhet på flere adresser, må du fylle ut skjemaet Samordnet registermelding del 1B – tillegg for virksomheter på flere adresser . Dette sender du til oss etter at dere har fått organisasjonsnummer.

4 Hovedkontorets adresse

Du må oppgi norsk forretningsadresse med navn på gate eller vei, eventuelt stedsnavn.

5 Postadresse

Hvis du ønsker posten sendt til en annen adresse enn forretningsadressen, kan du oppgi den som postadresse.

6 Virksomhetens beliggenhetsadresse

Fyll ut dette feltet hvis virksomheten foregår på en annen adresse enn forretningsadressen.

7 Innsender/gebyransvarlig

Innsenderen er mottaker av alle typer tilbakemeldinger som gjelder meldingen. Innsender er også ansvarlig for å betale eventuelt gebyr til Foretaksregisteret.

Hvis innsender-feltet ikke er utfylt, blir tilbakemeldinger og eventuelt krav om gebyr sendt til enkeltpersonforetaket adresse.

Hvis du tidligere har fått tildelt kundenummer av oss, oppgir du dette nummeret.

8a Start eller kjøp av virksomhet

Her skriver du dato for oppstart av virksomheten.

Kjøp av virksomhet

Gjelder meldingen kjøp av virksomhet – for eksempel ved at enkeltpersonforetaket ditt overtar et gårdsbruk eller en kiosk fra annet foretak, oppgir du dato for overtakelsen her.

Her kan du lese mer om start eller kjøp av virksomhet.

8b Salg eller nedleggelse av virksomhet

Salg av virksomhet

Gjelder meldingen salg av en virksomhet, for eksempel ved at et enkeltpersonforetak overdrar en skobutikk eller frisørsalong til annet foretak, oppgir du dato for overtakelsen her.

Nedleggelse/opphør av virksomhet

Hvis virksomheten er opphørt, kryss av for det og oppgi dato for nedleggingen.

En virksomhet nedlegges hvis produksjonen av varer og/eller tjenester av en eller annen grunn opphører fullstendig. Virksomheten opphører også i følgende tilfeller:
•En ny eier starter en helt ny virksomhet eller produksjon av varer eller tjenester i de samme lokalene.
•En ny eier flytter hele den tidligere virksomheten til en ny adresse i en annen kommune.
• Virksomheten flyttes til en annen kommune og det startes en helt ny virksomhet eller produksjon av varer eller tjenester av samme eier.

Vær oppmerksom på at melding om nedleggelse av virksomhet ikke betyr at enheten blir slettet. Om du ønsker å slette enheten, må du krysse av for Sletting av enkeltpersonforetak i felt 2.3.

9a Kjøp/overtakelse av virksomhet

Her gir du opplysninger om den tidligere eieren hvis enkeltpersonforetaket ditt har kjøpt eller overtatt en virksomhet. Oppgi den tidligere eierens organisasjonsnummer hvis det finnes.

Her kan du lese mer om kjøp av virksomhet.

9b Salg/overdragelse av virksomhet

Her gir du opplysninger om den nye eieren hvis du har solgt eller overdratt virksomheten i ditt enkeltpersonforetak til et annet foretak. Oppgi den nye eierens organisasjonsnummer hvis det finnes.

Her kan du lese mer om salg av virksomhet.

10 Virksomhet/bransje

Opplysningene om virksomhetens aktivitet er grunnlaget for å tildele næringskode. Næringskoden tildeles etter Standard for næringsgruppering (SN2007). Næringskoden blir blant annet brukt til å lage statistikk der norsk næringsliv/arbeidsmarked blir beskrevet etter næring/bransje.

Du må gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den aktiviteten som utføres eller skal utføres. Vær oppmerksom på at det ikke er nok å oppgi et generelt overordnet formål. Du må oppgi hva som eventuelt produseres/selges og/eller hvilke tjenester/aktiviteter som utføres. Pass spesielt på å få klart fram hvilken bransje aktiviteten tilhører.

Her er noen eksempler på hvor detaljert beskrivelsen må være:
Jordbruk: Dyrking av korn. Melkeproduksjon på storfe.
Transport: Godstransport på vei. Drosjebiltransport.
Industri: Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir. Produksjon av byggevarer av plast.
Handel: Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer. Engroshandel med elektriske husholdningsapparater. Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer.
Bygg og anlegg: Grunnarbeid. Oppføring av bygninger.
Konsulentvirksomhet: Bedriftsrådgivning. Konsulenttjenester innen programutvikling av kundespesifiserte programmer.

Hvis enkeltpersonforetaket driver aktivitet i flere bransjer, må du oppgi hver enkelt av dem i rekkefølge etter størrelsen på omsetning eller sysselsetting. Sett hovedaktiviteten først da denne bestemmer hvilken næringskode du vil få.

Ved endring må du oppgi den nye aktiviteten, og dato for start av denne. Hvis du starter annen aktivitet i tillegg til den aktiviteten som drives fra før, må du føre opp begge i skjema.

11 Innehaver, daglig leder, forretningsfører

I et enkeltpersonforetak skal du alltid oppgi innehaver. Med innehaver mener vi den personen som har ubegrenset personlig ansvar for enkeltpersonforetakets forpliktelser. Oppgi også daglig leder og/eller forretningsfører hvis ditt enkeltpersonforetak har det.

Oppgi navn, bostedsadresse og fødselsnummer eller d-nummer for de personer som skal registreres.

D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter. Her finner du mer informasjon om d-nummer.

12 Revisor

Dette feltet fyller du bare ut hvis enkeltpersonforetaket har revisor.

Små enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt starter først når omsetningen er på mer enn 5 millioner kroner og

 • balansen viser eiendeler på over 20 millioner, eller
 • gjennomsnittlig antall ansatte er på over 20 årsverk.

Revisjonsplikten trer i kraft året etter at foretaket blir revisjonspliktig.

Revisoren må være godkjent av Finanstilsynet og registrert i Revisorregisteret.

Oppgi revisorens navn eller foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer.

Merk at feltet har plass for revisorens underskrift. Hvis revisoren skriver under i dette feltet, er det ikke nødvendig å legge ved særskilt villighetserklæring.

13 Regnskapsfører

Dette feltet fyller du bare ut hvis enkeltpersonforetaket har regnskapsfører. 

Regnskapsføreren må være autorisert av Finanstilsynet og registrert i Regnskapsførerregisteret.

Feltet må fylles ut med regnskapsførerens navn eller foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer.

Merk at feltet har plass for regnskapsførers underskrift. Hvis regnskapsføreren skriver under i dette feltet, er det ikke nødvendig å legge ved særskilt villighetserklæring.

14 Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foretaket i forbindelse med den daglige driften.

Her oppgir du hvem som er tildelt prokura. Når du som innehaver av et enkeltpersonforetak tildeler prokura, gir du andre fullmakt til å opptre på vegne av enkeltpersonforetaket. Du kan gi prokura til daglig leder eller andre personer.

Hvis flere har prokura må det gå klart fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres. Ved endring av prokura må du oppgi alle prokurister.

Oppgi navn, bostedsadresse og fødselsnummer eller d-nummer for de personer som skal registreres.

D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har et behov for identifisering overfor norske myndigheter. Her kan du lese mer om d-nummer.

15 Andre merknader/opplysninger

Her melder du opplysninger som ikke kan meldes i de andre feltene i skjema.

 • Egenfratreden. Angi hvilke(n) rolle(r) som fratres.
 • Særskilt sletting fra Foretaksregisteret, se veiledningen til felt 2.3
16 Ønsket målform

Velg om skriftlig kommunikasjon med enkeltpersonforetaket skal foregå på nynorsk eller bokmål.

17 Varslingsadresse

Varslingsadresse er en pliktig opplysning.

Varslingsadresse skal bare legges inn på nye foretak.

Varslingsadressene vil bli brukt av det offentlige for å varsle foretaket når viktige meldinger er tilgjengelige i Altinn. Opplysningene er bare tilgjengelige for offentlige myndigheter. Skal du endre disse opplysningene senere, gjør du det under foretakets profil i Altinn. Foretaket må ha minst én varslingsadresse.

18 Underskrifter

Meldingen må være underskrevet av deg som innehaver for at den skal bli godkjent.

Når du skriver under meldingen, bekrefter du at opplysningene som er gitt er riktige, og at du er kjent med at det er straffbart å gi uriktige opplysninger.