Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Veiledning til Samordnet registermelding (papirskjema)

Sist oppdatert: 24. juli 2020 .

Veiledning til fellesskjema for registrering i

 • Enhetsregisteret
 • Foretaksregisteret
 • Merverdiavgiftsregisteret
 • NAV Registerforvaltning
 • Stiftelsesregisteret
 • Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere

Underskriftskrav

Både del 1 av samordnet registermelding, og del 2 hvis også den er levert, skal underskrives. Vi krever original underskrift. Hvis du ikke følger underskriftskravene, blir ikke meldingen registrert.

Slik fyller du ut skjemaet

1. Navn/foretaksnavn

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn

Feltet skal alltid fylles ut.
Oppgi enhetens fullstendige navn/foretaksnavn og organisasjonsnummer. Gjelder det nyregistrering, tildeler Enhetsregisteret organisasjonsnummer.
Også når du melder om endring av registrert navn/foretaksnavn, skal enhetens registrerte navn/foretaksnavn før endring oppgis her. Nytt navn/foretaksnavn oppgis i felt 1.2.
Vær oppmerksom på at det er navnet/ foretaksnavnet som oppgis i dette feltet (eventuelt i felt 1.2 ved endring), som blir stående på firmaattesten fra Foretaksregisteret hvis enheten skal registreres der.

Enkeltpersonforetak: Navnet/foretaksnavnet på enkeltpersonforetak skal minst inneholde innehaverens etternavn, for eksempel Lars Holm eller Holms Bilskadeservice.
Norskregistrert utenlandsk foretak oppgir navn/foretaksnavn i hjemlandet. Navn/foretaksnavn for virksomheten i Norge oppgir du i felt 24.

Valg av foretaksnavn
For næringsdrivende enheter og andre enheter som skal registreres i Foretaksregisteret er det svært viktig å være påpasselig med valg av navn/foretaksnavn. Reglene om dette finnes i foretaksnavneloven av 21. juni 1985. Du kan lese mer om valg av navn/foretaksnavn under «Starte og drive bedrift» på altinn.no.

NB! Enhetsregisteret kontrollerer ikke at foretaksnavnelovens regler er fulgt. Enheten har selv ansvaret for dette. Ved registrering i Foretaksregisteret blir det kontrollert at foretaksnavnet tilfredsstiller foretaksnavnelovens krav.

1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn

Er enheten registrert i Foretaksregisteret, er endring av navn/foretaksnavn gebyrbelagt.

Feltet skal bare fylles ut hvis enheten melder inn endring av registrert navn/foretaksnavn. Husk at navnet/foretaksnavnet før endring skal oppgis i felt 1.1 sammen med tidligere tildelt organisasjonsnummer.

1.3 Eget navn på virksomheten

Feltet skal bare fylles ut hvis enheten driver virksomhet under et annet navn enn enhetens navn/foretaksnavn. Hvis for eksempel det fullstendige navnet/foretaksnavnet er Lars Holms Pølsebu, og du bare bruker Grillbua i markedsføring, korrespondanse og lignende, er det bare sistnevnte navn som skal fylles inn her.

2. Meldingen gjelder

En melding kan gjelde ett av følgende forhold:

2.1 Registrering av enhet som ikke er registrert fra før
2.2 Endring av registrerte opplysninger eller nye opplysninger
2.3 Beslutning om oppløsning av enhet
2.4 Sletting av enhet

Hvis meldingen gjelder opplysninger om den virksomhet enheten driver/eier, må felt 9 og 10 fylles ut. Det skal sendes inn melding til Enhetsregisteret i forbindelse med overdragelse/overtakelse og nedleggelse/ opphør av virksomhet.

Overdragelse av virksomhet vil eksempelvis foreligge når et aksjeselskap kjøper en frisørsalong fra et annet aksjeselskap. Begge enheter skal i så fall melde inn endringen til Enhetsregisteret på hver sin blankett.

 • Den enheten som kjøper/overtar virksomheten, skal oppgi dato for kjøpet/overtakelsen av virksomheten i felt 9a. Felt 10a skal fylles ut med opplysninger om tidligere eier.
 • Selger/overdrager skal oppgi dato for salget/overdragelsen av virksomheten i felt 9b. Felt 10b skal fylles ut med opplysning om ny eier.

Hvis virksomheten er opphørt eller nedlagt, oppgis opphørs-/nedleggelsesdato i felt 9b. Melding om at virksomheten nedlegges/opphører, innebærer ikke at enheten blir slettet fra Enhetsregisteret. Ønsker du å slette enheten må det krysses av for dette i felt 2.4. Aksjeselskap og enkelte andre organisasjonsformer skal avvikles etter reglene i selskaps lovgivningen, mens andre enheter skal slettes når all virksomhet er varig opphørt. Merk spesielt at felt 2 i blankettens del 2 også må fylles ut når endringen omfatter overtakelse, overdragelse eller nedleggelse/opphør av merverdiavgiftspliktig virksomhet.

2.1 Enhet som ikke er registrert tidligere
Her skal du bare krysse av hvis enheten ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

Registrerer du en ny enhet i forbindelse med at du overtar en eksisterende virksomhet, krysser du i tillegg av for kjøp/overtakelse av virksomhet i felt 9a. Felt 10a skal fylles ut med opplysninger om virksomhetens tidligere eier. Registreres en ny enhet i forbindelse med start av ny virksomhet, skal datoen for start av virksomhet oppgis i blankettens felt 9a.

Merk: Det oppstår ingen ny enhet hvis det bare har vært eierskifte av aksjer/andeler i et aksjeselskap eller et ansvarlig selskap eller lignende. I slike tilfeller skal du ikke sende melding om ny enhet, men melde eventuell endring i de opplysningene som er registrert om enheten. Et ansvarlig selskap skal i slike tilfeller sende melding om endring av deltakere.

2.2 Endringer/nye opplysninger

Hvis enheten er registrert i Enhetsregisteret fra før, skal det i de fleste tilfeller krysses av i felt 2.2, «Endringer/nye opplysninger». Dette gjelder selv om enheten gjennom meldingen søker registrering i ett av Enhetsregisterets tilknyttede registre som den ikke er registrert i tidligere. Hvis for eksempel et enkeltpersonforetak allerede er registrert i Enhetsregisteret og så sender inn melding om registrering i Foretaksregisteret, skal det krysses av for «Endringer/nye opplysninger».

Gjelder endringen/den nye opplysningen vedtak om å oppløse eller slette enheten, skal det krysses av i egne rubrikker.

Oppgi alltid enhetens organisasjonsnummer og registrerte navn/foretaksnavn i felt 1.1.

Fyll for øvrig bare ut de felt endringen gjelder.

Innebærer endringen at en registrert opplysning skal slettes uten at den erstattes med en ny opplysning, skriver du «utgår» i det aktuelle feltet.
For enheter registrert i Foretaksregisteret er det gebyr på visse endringer med hjemmel i forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene, § 6.
Dette gjelder følgende endringer:

 • Beslutning om kapitalnedsettelse
 • Beslutning om fusjon
 • Beslutning om fisjon
 • Endring av foretaksnavn, medregnet endring av foretaksnavn som følge av omdanning:
  – fra ansvarlig selskap (ANS) til ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), og omvendt
  – fra aksjeselskap (AS) til allmennaksjeselskap (ASA), og omvendt
  – fra samvirkeforetak (SA) til aksjeselskap (AS) eller (ASA)
 • Endring av deltaker, medregnet fratreden som deltaker i ansvarlig selskap (ANS), ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), interkommunalt selskap (IKS) og partrederi
 • Endring av ansvarsandelene i ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), interkommunalt selskap (IKS) og partrederi med delt ansvar (DA)
  Endring av komplementar i kommandittselskap

2.3 Beslutning om oppløsning av enhet

For de fleste organisasjonsformer som er registrert i Foretaksregisteret, skal dette feltet brukes når du skal avvikle foretaket. For blant annet aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap, ansvarlig selskap, samvirkeforetak og interkommunalt selskap skjer oppløsning og avvikling i to trinn. Et foretak som er meldt oppløst, kan ikke slettes før kreditorfristen er utløpt og avviklingsregnskapet er godkjent av kompetent organ.

Avkrysningsrubrikken skal også brukes ved beslutning om oppløsning for fusjon og fisjon.

De fleste andre organisasjonsformer slettes uten forutgående varsel. Dette gjelder enkeltpersonforetak, foretak med begrenset ansvar, partrederier, kommunale foretak, fylkeskommunale foretak, foreninger og andre innretninger. Se veiledningen til felt 2.4.

2.4 sletting av enhet

Feltet brukes hvis enheten skal slettes fra alle registre (Enhetsregisteret og de tilknyttede registrene). Vær oppmerksom på at når du ønsker å slette en enhet og samtidig registrere en ny, skal det fylles ut to blanketter.

Husk å oppgi i felt 9b hva som skjer med enhetens virksomhet.

Sletting bare fra tilknyttede registre:

Det er fullt mulig å slette enheten fra ett av Enhetsregisterets tilknyttede registre, uten å slette enheten fra og/eller øvrige tilknyttede registre.

Sletting i Merverdiavgiftsregisteret: Opphør/nedleggelse meldes i «Samordnet registermelding del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret».

Sletting i Foretaksregisteret: De fleste organisasjonsformer slettes fordi de har opphørt å eksistere. Følgelig skal de slettes fra alle registre. For foretak med begrenset ansvar, stiftelser, foreninger og andre innretninger gjelder imidlertid at de skal slettes fra Foretaksregisteret når næringsvirksomheten er nedlagt for godt.

Enkeltpersonforetak, som har registreringsrett, men ikke registreringsplikt i Foretaksregisteret, kan også slettes fra Foretaksregisteret uten at de har opphørt å eksistere. Hvis enheten i slike tilfeller fremdeles ønsker å stå eller skal stå registrert i Enhetsregisteret, må melding om særskilt sletting fra Foretaksregisteret oppgis i felt 26. Det skal i så fall ikke krysses av for sletting i blankettens felt 2.4.

3. Registrering i andre registre

Her oppgir du hvilket tilknyttet register enheten skal registreres i. Felt 3 skal fylles ut når enheten skal registreres i et tilknyttet register den ikke er registrert i fra før. Felt 3.3 og 3.4 gjelder registrering av opplysninger i NAV Registerforvaltning.

Stiftelser:
Blanketten inneholder ikke noe eget avkrysningsfelt for registrering i Stiftelsesregisteret. Det blir automatisk meldt fra til Lotteri- og stiftelsestilsynet om alle stiftelser som melder registrering til Enhetsregisteret. Registrering i Stiftelsesregisteret er gebyrbelagt. Satsene er fastsatt i forskrift av 21.12.2004, om stiftelsesloven. Næringsdrivende gebyrlegges ikke av Stiftelsesregisteret, men av Foretaksregisteret ved nyregistrering.

3.1 Foretaksregisteret

Hva er Foretaksregisteret?
Foretaksregisteret er i hovedsak et register for næringsdrivende foretak i Norge.

Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt. Satsene er fastsatt i forskrift av 16.12.2003 nr. 1551, om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene.

Hvilke enheter skal registreres i Foretaksregisteret? Noen av organisasjonsformene har etter loven registreringsrett eller registreringsplikt i Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetak plikter å registrere seg i Foretaksregisteret hvis de sysselsetter mer enn fem fast ansatte i hovedstilling eller driver handel med varer som er innkjøpt for videre salg. Med hovedstilling menes stilling hvor det arbeides mer enn 20 timer i uken. Enkeltpersonforetak som ikke plikter å registrere seg i Foretaksregisteret, har likevel rett til å registrere seg der.
Eierseksjonssameier som er seksjonert etter begjæring fremsatt etter 01.01.1998, plikter å registrere seg i Foretaksregisteret hvis de har ni eller flere seksjoner. Eierseksjonssameier med åtte eller færre seksjoner har registreringsrett i Foretaksregisteret. Eierseksjonssameier, som er seksjonert etter begjæring fremsatt før 01.01.1998, er ikke registreringspliktige i Foretaksregisteret, men har rett til å registrere seg der.
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak, kommandittselskap, ansvarlige selskap og lignende skal alltid registrere seg i Foretaksregisteret.
Andre organisasjonsformer, som foretak med begrenset ansvar, stiftelser og foreninger, skal bare registreres i Foretaksregisteret dersom de driver næringsvirksomhet. Med næringsvirksomhet menes virksomhet som er av en viss varighet og av et visst omfang, og som er opprettet med tanke på å gi eller som faktisk gir økonomisk avkastning.
Utenlandske enheter skal registreres i Foretaksregisteret hvis de driver næringsvirksomhet her i landet eller på norsk kontinentalsokkel.

Se for øvrig oversikten i blankettens felt 8, eller «Starte og drive bedrift» på altinn.no.

Husk å legge ved nødvendige vedlegg, se oversikten «Nødvendige vedlegg ved nyregistrering og endring i Foretaksregisteret». Hvis vedlegg mangler, vil foretaket ikke bli registrert.

3.2 Merverdiavgiftsregisteret

Enheter med omsetning som kommer inn under bestemmelsene i lov om merverdiavgift, plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. For å kunne registrere enheten må du fylle ut de nødvendige opplysningene i del 2 av blanketten. Ved nyregistrering behøver du ikke å sende inn blanketten før beløpsgrensen er nådd. Se egen veiledning til del 2.

Nærmere opplysninger kan du få hos Skatteetaten på telefon 800 80 000, eller www.skatteetaten.no.

Vi gjør oppmerksom på at registrering også kan gjøres elektronisk gjennom altinn.no.

Der finner du «Starte og drive bedrift» – som er en veiledning hvor du kan finne enkle svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift.

3.3 Arbeidstakere/andre som mottar vederlag

Arbeidstakere. Som arbeidstaker regnes enhver som er ansatt i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.

3.4 Virksomhet på flere steder

Enheter som melder at de har eller vil få virksomhet på flere steder, vil bli kontaktet av Enhetsregisteret om tilleggsopplysninger som må sendes inn.

4. Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/besøksadresse)

Næringsdrivende enheter: Oppgi forretningsadresse. Med dette mener vi hovedkontorets gateadresse eller stedsadresse på mindre steder.

Norskregistrert utenlandsk foretak: Oppgi forretningsadressen i hjemlandet.
Andre enheter: Oppgi enhetens besøksadresse.

5. Postadresse

Enheter som har en særskilt postadresse, for eksempel postboks, oppgir denne i tillegg til hovedkontorets forretningsadresse/besøksadresse

6. Virksomhetens beliggenhetsadresse

Hvis enhetens virksomhet foregår på en annen adresse enn hovedkontorets, oppgis denne adressen her. Hvis virksomheten ikke foregår i bestemte lokaler eller på faste plasser, men er ambulerende (for eksempel bygg- og anleggsvirksomhet eller transportvirksomhet), oppgi adressen på det stedet hvor virksomheten administreres, eventuelt fast frammøtested.

Drives det virksomhet på flere steder, skal du krysse av for det i felt 3.4. Enheten vil da motta ytterligere informasjon om hvordan dette skal meldes. Fyll i så fall ikke ut noe i felt 6.

7. Innsender/gebyransvarlig

Innsenderen vil bli brukt som adressat for alle typer tilbakemeldinger om meldingen – det vil si at bekreftelser og andre brev, registerutskrift og lignende blir sendt til den som er oppgitt som innsender. Innsenderen er også ansvarlig for å betale gebyr til Foretaksregisteret.

Hvis innsenderfeltet ikke er utfylt, blir tilbakemeldinger, krav om gebyr og lignende sendt til enheten. Hvis innsenderen tidligere har fått tildelt kundenummer av Brønnøysundregistrene, oppgis dette nummeret.

Saksreferanse/attention for innsender: Her kan innsenderen oppgi egen referanse for saken hvis det er ønskelig.

8. Organisasjonsform

Feltet skal fylles ut bare ved melding om ny enhet. Kryss av for den organisasjonsformen som skal registreres. Enheten kan bare sette kryss for ett av alternativene. En enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og nystiftelse.

Hvilke organisasjonsformer som har plikt eller rett til registrering i Foretaksregisteret, framgår av henvisningene i feltet og veiledningen til felt 3.1.

Europeiske foretak/selskap: Europeiske organisasjonsformer som er felles for alle land innenfor EU- og EØS-området. Dette omfatter europeisk selskap (SE), samvirkeforetak (SCE) og økonomisk foretaksgruppe (EØFG). Det må spesifiseres i felt 26 hvilken av disse organisasjonsformene registreringen gjelder. For mer informasjon om vedleggskrav eller lignende, ta kontakt med Foretaksregisteret eller finn mer informasjon her på brreg.no.
Annen juridisk person: Denne organisasjonsformen benyttes for en sterkt begrenset gruppe enheter, og kun når ingen av de øvrige organisasjonsformene er aktuelle. Eksempler på enheter i denne kategorien er ambassade, reinbeitedistrikt og fjellstyre.

9a. Stiftelse av enhet. Start eller kjøp av virksomhet

Dato for stiftelse

Oppgi dato da enheten ble stiftet.

For eldre enheter som ikke har nøyaktige opplysninger om dato for stiftelse, er det tilstrekkelig å oppgi stiftelsesår. Du må også oppgi stiftelsesdato for norskregistrert utenlandsk foretak.
Enkeltpersonforetak skal ikke oppgi stiftelsesdato.

Start av virksomhet

Enheter som starter virksomhet, skal oppgi dato for når aktiviteten ble startet/skal starte.

Kjøp av virksomhet

Gjelder meldingen kjøp av en virksomhet, for eksempel ved at et aksjeselskap overtar en skobutikk eller frisørsalong fra et annet aksjeselskap, skal dato for overtakelsen oppgis her.

Kjøp/salg

For at en virksomhet skal regnes som kjøpt eller solgt, skal samme virksomhet fortsette, men med en annen enhet som eier. Disse vilkårene må være oppfylt: De aktiva som inngår som nødvendige bestanddeler i virksomheten, slik som råvarer, produksjonsutstyr, varelager, kontrakter og annet, må i sin helhet eller for det vesentligste overdras under ett. Hvis de aktiva som inngår i virksomheten, selges særskilt, slik at virksomheten ikke kan fortsette, meldes nedleggelse av virksomheten.

Aksjesalg eller endring av deltakere i ANS/DA regnes ikke som kjøp/salg av virksomhet.

Det skal meldes om kjøp/overtakelse av virksomhet når virksomheten drives videre under en ny organisasjonsform/ny juridisk enhet, selv om eier/eierne er den/de samme. For eksempel ved overgang fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Vær oppmerksom på at når det meldes om kjøp/salg av virksomhet, vil eventuelle ansatte som er innmeldt på virksomheten automatisk bli overført til den overtagende enheten hvis de ikke meldes ut via NAV Registerforvaltning.

9b. Salg eller nedleggelse av virksomhet

Salg av virksomhet

Gjelder meldingen salg av en virksomhet, for eksempel ved at et aksjeselskap overdrar en skobutikk eller frisørsalong til et annet aksjeselskap, skal dato for overdragelsen oppgis her.

Se ellers veiledning til 9a om kjøp/salg av virksomhet.

Nedleggelse/opphør av virksomhet

En virksomhet nedlegges hvis produksjonen av varer og/eller tjenester av en eller annen grunn opphører fullstendig. Virksomheten opphører også hvis:

 • En ny eier starter en helt ny virksomhet/ produksjon av varer og/eller tjenester i de samme lokalene.
 • En ny eier flytter hele den tidligere virksomheten til en ny adresse i en annen kommune.
 • Den flyttes til en annen kommune og det startes en helt ny virksomhet/ produksjon av varer og/eller tjenester (samme eier).

Hvis virksomheten er nedlagt (opphørt), kryss av for det og oppgi dato for nedleggingen. Vær oppmerksom på at melding om nedleggelse av virksomhet ikke betyr at enheten blir slettet. Ønskes enheten slettet, må det krysses av for «Sletting av enhet» i felt 2.4.

10a. Kjøp/overtakelse av virksomhet fra

Gi opplysninger om den tidligere eieren hvis enheten har kjøpt eller overtatt en virksomhet. Oppgi tidligere eiers organisasjonsnummer hvis det finnes.

10b. Salg/overdragelse av virksomhet til

Gi opplysninger om den nye eieren hvis enheten har solgt/overdratt en virksomhet til en annen enhet. Oppgi ny eiers organisasjonsnummer hvis det finnes.

11. Virksomhet/bransje

Opplysningene om virksomhetens art er grunnlaget for å tildele enheten næringskode. Næringskoden tildeles etter Standard for næringsgruppering (SN2007). Næringskoden blir blant annet brukt til å lage statistikk der norsk næringsliv/arbeidsmarked blir beskrevet etter næring/bransje.

Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den virksomheten som utføres eller skal utføres. Vær oppmerksom på at det ikke er nok å oppgi et generelt overordnet formål. Oppgi derfor hva som eventuelt produseres/selges og/eller hvilke tjenester/aktiviteter som utføres. Pass spesielt på å få klart fram hvilken bransje virksomheten tilhører.

Her er noen eksempler på hvor detaljert beskrivelsen må være:

 • Jordbruk: Dyrking av korn. Melkeproduksjon på storfe.
 • Transport: Godstransport på vei. Drosjebiltransport.
 • Industri: Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir. Produksjon av byggevarer av plast.
 • Handel: Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer. Engroshandel med elektriske husholdningsapparater. Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer.
 • Bygg og anlegg: Grunnarbeid. Oppføring av bygninger. VVS-arbeid.
 • Konsulentvirksomhet: Bedriftsrådgivning. Konsulenttjenester innen programutvikling av kundespesifiserte programmer.

Hvis enheten driver virksomhet/aktivitet i flere bransjer, må du oppgi hver enkelt av dem i rekkefølge etter størrelsen på omsetning eller sysselsetting.

Enheter som ikke driver næringsvirksomhet, oppgir den aktiviteten som utøves. Eksempler på dette er musikkorps eller idrettslag.

Norskregistrert utenlandsk foretak oppgir den (nærings)-virksomhet som utøves i Norge, eventuelt hva som er grunnlaget for registreringen.

Ved endring oppgir du den nye virksomheten og dato for da denne trådte i kraft. Hvis enheten har startet med tilleggsvirksomhet, oppgir du også virksomheten som utøves fra før.

12. Daglig leder, innehaver, forretningsfører eller annen kontaktperson

Enkeltpersonforetak oppgir alltid innehaver. Med innehaver mener vi den personen som har ubegrenset personlig ansvar for enkeltpersonforetakets forpliktelser. Oppgi også daglig leder hvis enheten har det.

Norskregistrert utenlandsk foretak oppgir daglig leder for virksomheten i Norge hvis slik leder er valgt. Hvis det ikke er valgt daglig leder, oppgir du en annen kontaktperson.

Norskregistrert utenlandsk foretak uten forretningssted i Norge, som driver mva.-pliktig virksomhet, oppgir enhetens norske representant. Er den norske representanten en juridisk person, oppgir du i tillegg en kontaktperson. Hvis enheten er organisert som et enkeltpersonforetak i hjemlandet, skal du oppgi innehaver.
Andre organisasjonsformer oppgir daglig leder eller forretningsfører. Med daglig leder/forretningsfører mener vi den personen som har den daglige administrative ledelsen av enheten, og som har myndighet til å representere enheten utad i forhold som faller inn under den daglige ledelsen. Er daglig leder/forretningsfører en juridisk person, skal du i tillegg oppgi en kontaktperson. Hvis enheten ikke har daglig leder/forretningsfører, oppgir du en annen kontaktperson.

 

Fødselsnummer/d-nummer/organisasjonsnummer

Enkeltpersoner: Pass på å få med fødselsnummer i tillegg til navn og bostedsadresse, se enhetsregisterloven § 7.
Juridiske personer: Oppgi organisasjonsnummer og forretningsadresse.
Utenlandske personer: Oppgi d-nummer – det vil si et eget nummer som identifiserer utenlandske personer uten norsk fødselsnummer.

Les mer om tildeling av d-nummer.

13. Ønsket målform

Skriftlig kommunikasjon til enheten vil skje på valgt målform.

14. Vedtekter/selskapsavtale

Oppgi dato da vedtektene/selskapsavtalen ble fastsatt eller endret.
Feltet gjelder ved registrering i Foretaksregisteret og Stiftelsesregisteret, og må fylles ut av alle organisasjonsformer, unntatt enkeltpersonforetak.

Vedtektene/selskapsavtalen må vedlegges ved nyregistrering. Ved endringer av vedtektene/selskapsavtalen må du vedlegge et ajourført eksemplar.

15. Kapital i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap, stiftelser med flere

I feltets øverste del melder du kapital ved registrering av aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap, stiftelser med flere.

Her melder du også kapitalendringer, for eksempel kapitalforhøyelse, gjennomføring av kapitalnedsettelse og innbetaling av kapital i kommandittselskap. I avkrysningsfeltene skal det anmerkes hva kapitalendringen gjelder. Du skal dessuten krysse av for om kapitaltegningen omfattes av prospektplikten etter verdipapirhandelloven § 7-2. Det gjør den i de tilfeller hvor tegningsinnbydelsen er rettet til 100 personer eller flere og gjelder et beløp på minst 100 000 euro, se verdipapirhandelloven § 7–2. Må prospektet godkjennes etter verdipapirhandelloven §§ 7–7 og 7–8, skal det meldes til Oslo Børs, i andre tilfeller meldes prospektet til Foretaksregisteret, se verdiparpirhandelloven § 7–10. Det forutsettes at prospektet allerede er registrert hos Oslo Børs eller i Foretaksregisteret. Hvis prospektet er registrert på Oslo Børs, må det vedlegges prospekt og annet tegningsmateriale. I tillegg må det legges ved kopi av brev fra Oslo Børs om at prospektet er registrert, eller erklæring fra de meldepliktige om at prospektet er sendt til Oslo Børs.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap må gi nærmere opplysninger i felt 26, når kapitalforhøyelsen skjer på grunnlag av utstedt styrefullmakt, konvertibelt lån, tegningsrettsaksjer eller frie tegningsretter. Hele aksjeinnskuddet må være innbetalt før registrering i Foretaksregisteret.
Norskregistrert utenlandsk foretak: Oppgi aksjekapitalen og hvor mye av den som er innbetalt, hvis enheten er et aksjeselskap. Angi kapitalen i landets valuta.
Sparebanker som har utstedt omsettelige grunnfondsbevis oppgir grunnfondsbeviskapitalen i felt 26.
Stiftelser: Grunnkapitalen oppgis i rubrikken for «Kapital i henhold til vedtekter/selskapsavtale».

16. Beslutning om kapitalnedsettelse

Her melder du beslutning om kapitalnedsettelse som grunnlag for eventuelt kreditorvarsel. Avkrysning for hva nedsettelsen skal brukes til, må være i samsvar med protokoll. Gjennomføring av kapitalnedsettelse etter at kreditorfristen har løpt ut, skal meldes i felt 15.

Benytt felt 18 til å melde kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon.

17. Fusjon

Dette feltet skal brukes av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak og andre enheter som med hjemmel i lov kan fusjoneres.

Hvis fusjonen følger særreglene for fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap, se aksjeloven § 13–23, allmennaksjeloven § 13–24 og samvirkeloven § 118, eller mellom to selskap med samme eier, se aksjeloven § 13–24, krysses det av for dette.

I feltets øverste del skal det krysses av for om meldingen gjelder overdragelse, det vil si oppløsning for fusjon, eller overtakelse av et foretak. Ved melding om oppløsning for fusjon skal det også krysses av for beslutning om oppløsning av enhet i felt 2.3. Både det overdragende og det overtakende foretak må sende inn melding.

Fusjon over landegrenser:

Hvis det er fusjon mellom norske og utenlandske foretak, kryss av for «Fusjon over landegrenser». Fusjon over landegrenser meldes i fire trinn. For mer informasjon, ta kontakt med Foretaksregisteret.

Fyll ut feltet med navn/foretaks­navn, organisasjonsnummer og adresse til det foretaket som inngår i fusjonen. Hvis det ikke er plass, kan felt 26 benyttes.

Hvis meldingen gjelder fusjonsplan, angir du dette i feltets nederste del.

Etter at kreditorfristen har utløpt må det inngis melding om gjennomføring av fusjonen for samtlige foretak som deltar.

Samvirkeforetak:
Hvis et fusjonsvedtak i et samvirkeforetak krever godkjenning av Stiftelsestilsynet, kan foretakene ikke melde sine vedtak til Foretaksregisteret før slik godkjenning er gitt. Godkjenning fra Stiftelsestilsynet skal legges ved melding til Foretaksregisteret. For nærmere regler om forholdet til Stiftelsestilsynet, se lov om samvirkeforetak.

18. Fisjon

Dette feltet skal brukes av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak og andre enheter som med hjemmel i lov kan fisjoneres.

I feltets første del skal foretaket som skal deles, angi om fisjonen innebærer kapitalnedsettelse, oppløsning eller delvis utskillelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Kryss av for «Kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon» når det overdragende foretaket bare skal overdra en del av sine samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser til ett eller flere overtakende foretak. Hvis det overdragende foretaket skal overdra sine samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser til to eller flere overtakende foretak, krysses det av for «Oppløsning for å fisjonere med». Ved melding om oppløsning for fisjon skal det også krysses av for beslutning om oppløsning av enhet i felt 2.3.

Hvis det overdragende foretaket er et borettslag eller samvirkeforetak, og kun skal skille ut del(er) av sine samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser til ett eller flere overtakende foretak, krysses det av for «å skille ut del(er) av foretaket til».

Det eller de overtakende foretak krysser av for «å overta». Både det overdragende og det/de overtakende foretak må sende inn melding.

Fisjon over landegrenser:

Hvis det er fisjon mellom norske og utenlandske foretak, kryss av for «Fisjon over landegrenser».
Fisjon over landegrenser meldes i fire trinn. For mer informasjon, ta kontakt med Foretaksregisteret.

Fyll ut feltet med navn/foretaksnavn, organisasjonsnummer og adresse til det/de foretak som inngår i fisjonen. Hvis det ikke er plass kan felt 26 benyttes.

Hvis meldingen gjelder fisjonsplan, angir du dette i feltets nederste del.

Etter at kreditorfristen har utløpt, må det sendes inn melding om gjennomføring av fisjonen for samtlige foretak som deltar.

Samvirkeforetak:
Hvis et fisjonsvedtak i et samvirkeforetak krever godkjenning av Stiftelsestilsynet, kan foretakene ikke melde sine vedtak til Foretaksregisteret før slik godkjenning er gitt. Godkjenning fra Stiftelsestilsynet skal legges ved melding til Foretaksregisteret. For nærmere regler om forholdet til Stiftelsestilsynet, se lov om samvirkeforetak.

19. Styre, deltakere og annet

Registrering i Enhetsregisteret: Feltet skal fylles ut hvis enheten har styre, deltakere, komplementar eller eierkommune.

Stiftelser og eierseksjonssameie: Alle stiftelser må ha et styre. Oppgi hele styret (styrets leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og observatør(er)) med fullt fødselsnummer, navn og adresse.

Registrering i Foretaksregisteret:
Disse organisasjonsformene må ha styre:

 • aksjeselskap
 • allmennaksjeselskap
 • borettslag
 • boligbyggelag
 • eierseksjonssameier
 • europeisk samvirkeforetak
 • europeisk selskap
 • foreninger/lag/innretninger
 • fylkeskommunale foretak
 • gjensidige forsikringsselskap
 • interkommunale selskap
 • kommunale foretak
 • pensjonskasser
 • samvirkeforetak
 • stiftelser
 • sparebanker
 • statsforetak

Ansvarlig selskap, kommandittselskap og partrederi oppgir styre hvis selskapet har det.

Norskregistrert utenlandsk foretak med forretningssted i Norge: Oppgi styre, hvis slikt er valgt særskilt for virksomheten i Norge. Styre og/eller ansvarlige deltakere i hjemlandet oppgis i felt 26.

Kjønnsrepresentasjon i styret: En del foretak har krav til kjønnsrepresentasjon i styret. For nærmere informasjon og bestemmelser om unntak, vises det til særlov for de enkelte organisasjonsformene.
Foretak med organisasjonsformer som har betinget krav til kjønnsrepresentasjon i styret, skal ved hvert styrevalg vurdere om de er underlagt dette kravet. Denne opplysningen skal du alltid melde ved nyregistrering. Hvis kravet til kjønnsrepresentasjon i styret endrer seg, skal du melde denne opplysningen sammen med styreendringen.

Merk: Organisasjonsformer med ubetinget krav til kjønnsrepresentasjon i styret skal ikke fylle ut denne opplysningen.

Organisasjonsformer med betinget krav til kjønnsrepresentasjon i styret:

 • Boligbyggelag (med mer enn 1 000 medlemmer)
 • Samvirkeforetak (med mer enn 1 000 medlemmer). Unntak: Reglene om kjønnsrepresentasjon gjelder ikke for samvirkeforetak, hvis et av kjønnene utgjør mindre enn fem prosent av det samlede antallet fysiske personer som er medlemmer i foretaket når valget blir avholdt.
 • Gjensidige forsikringsselskap (med mer enn 1 000 medlemmer). Unntak: Reglene om kjønnsrepresentasjon gjelder ikke for gjensidige forsikringsselskaper, hvis et av kjønnene utgjør mindre enn fem prosent av det samlede antallet fysiske personer som er medlemmer i foretaket når valget blir avholdt.
 • Aksjeselskap (hvis det er heleid av staten, er datterselskap til slikt selskap, eller er datterselskap til statsforetak)

Organisasjonsformer med ubetinget krav til kjønnsrepresentasjon i styret:

 • Allmennaksjeselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Statsforetak
 • Helseforetak
 • Regionale helseforetak
 • Europeisk selskap.

Hvis foretaket er underlagt krav til kjønnsrepresentasjon må begge kjønn være representert på følgende måte:

 • Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
 • Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
 • Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
 • Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
 • De samme reglene gjelder for varamedlemmer.

Når det skal velges to eller flere styremedlemmer blant de ansatte, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Dette gjelder likevel ikke hvis et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i foretaket når valget blir avholdt. Hvis styremedlemmer er valgt av de ansatte, skal du anmerke dette i blanketten.

Oppgi hele styret (leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og observatør(er)) med fullt fødselsnummer, navn og adresse både ved nyregistrering og ved endringer.
Husk å merke eventuelle ansatterepresentanter med D for «valgt av de ansatte» i rubrikken for spesielle opplysninger. I aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan du angi om eiervalgt styre- eller varamedlem representerer en bestemt aksjeklasse (A, B eller C) i rubrikken for spesielle opplysninger.

Følgende enheter må oppgi deltakere:

 • ansvarlig selskap
 • partrederi
 • interkommunalt selskap

Oppgi samtlige deltakere både ved nyregistrering og endring. Bruk eget bilag hvis det ikke er plass til samtlige deltakere i blanketten.

Kommunale- og fylkeskommunale foretak må gi opp eierkommune.

Ansvarlig selskap med delt deltakeransvar og interkommunalt selskap oppgir ansvarsandel i prosent eller brøk i feltet for ansvarsandel. Kommandittselskap oppgir komplementar.

Rolleinnehavere kan være personer eller i enkelte tilfelle juridiske personer. Fyll ut med navn, adresse (postnummer og -sted) og fødsels- eller organisasjonsnummer, se enhetsregisterloven § 7. Utenlandske personer oppgir d-nummer, se veiledningen til felt 12. Fødselsnummer/ d-nummer er bare til internt bruk, og vil ikke bli offentliggjort, se enhetsregisterloven § 22.

Hvilken dokumentasjon som må vedlegges, følger av oversikten over nødvendige vedlegg ved registrering og endring i henholdsvis Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

20. Signatur

Oppgi hvem som er tildelt signatur. Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold. Signaturrett kan tildeles rolleinnehaver(e), navngitte personer eller enheter. Hvis ingen av standardalternativene i blanketten passer, kan signaturbestemmelsen oppgis under «Annen signaturbestemmelse».

Er signatur tildelt navngitte personer, må du oppgi navn, adresse og fødselsnummer til den/de som er tildelt signatur under «Annen signaturbestemmelse». Utenlandske personer oppgir d-nummer, se veiledningen til felt 12. Fødselsnummer/d-nummer er bare til internt bruk, og vil ikke bli offentlig gjort, se enhetsregisterloven § 22.

Hvis flere har signaturrett, må det gå klart fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres. Pass på at signaturbestemmelsen som meldes, er i samsvar med enhetens eventuelle vedtekter/selskapsavtale.

Norskregistrert utenlandsk foretak: Hvis personer tilknyttet den norske virksomheten er tildelt signatur, skal dette oppgis. Signatur kan ikke begrenses til bare å gjelde virksomheten i Norge.

Ved endring må samtlige signaturberettigede etter endringen oppgis.

21. Prokura

Oppgi hvem som er tildelt prokura. Prokura er en fullmakt på samme måte som signatur, men er ikke like omfattende. Prokuristen kan ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte enhetens faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dens vegne i søksmål.

Er prokura tildelt navngitte personer, må du oppgi navn, adresse og fødselsnummer til den/de som er tildelt prokura under «Annen prokurabestemmelse». Utenlandske personer oppgir d-nummer, se veiledningen til felt 12. Fødselsnummer/d-nummer er bare til internt bruk, og vil ikke bli offentliggjort, se enhetsregisterloven § 22.

Hvis flere har prokura må det gå klart fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres.

Norskregistrert utenlandsk foretak: Hvis personer tilknyttet den norske virksomheten er tildelt prokura, skal dette oppgis. Prokura kan ikke begrenses til bare å gjelde virksomheten i Norge.

Ved endring må du oppgi samtlige prokurister etter endringen.

22. Revisor

Registrering i Enhetsregisteret: Feltet må fylles ut hvis enheten har revisor.

Registrering i Foretaksregisteret: Som hovedregel må foretaket ha revisor. Hvis dette ikke er hjemlet i lov eller i forskrift, er det ikke revisorplikt hvis enheten har fem eller færre ansvarlige deltakere og/eller årsomsetning under 5 millioner kroner.

Særlig for aksjeselskaper: Et aksjeselskap har i utgangspunktet plikt til å ha revisor. Generalforsamlingen kan imidlertid beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. Følgende vilkår må være oppfylt for at et aksjeselskap kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres:

 • Driftsinntektene er lavere enn 5 millioner kroner og at balansesummen er lavere enn 20 millioner kroner. Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør 10 eller færre årsverk, jf. aksjeloven § 7-6.
 • Selskapet må ikke drive med apotekvirksomhet, advokatvirksomhet eller være godkjent som entreprenør etter lotteriloven, jf. revisorloven § 2-1 fjerde ledd.
 • Selskapet må ikke være under tilsyn av Finanstilsynet, jf.revisorloven § 2-1 sjette ledd.
 • Selskapet må ikke være pålagt revisjon av skatte- eller avgiftsmyndighetene.

Protokoll fra generalforsamling som viser beslutning om fravalg av revisjon, må legges ved meldingen.

Generalforsamlingens beslutning om å fravelge revisjon får ikke virkning før den er registeret i Foretaksregisteret.

Spesielle krav:
Revisor må være godkjent av Finanstilsynet og registrert i Revisorregisteret.
Følgende selskaper kan ha revisor som ikke er registrert i Revisorregisteret:
• interkommunale selskap
• kommunale foretak
• fylkeskommunale foretak

Utfylling:
Feltet fylles ut med revisors navn/foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer, se enhetsregisterloven § 7.
Merk at feltet har plass for revisors underskrift. Hvis revisor skriver under i dette feltet, er det ikke nødvendig å legge ved særskilt villighetserklæring. Hvis det er nødvendig med bekreftelse av innbetalt kapital, må det imidlertid legges ved egen erklæring om dette.
Særlig for aksjeselskap: Hvis selskapets  årsregnskap ikke skal revideres, må du krysse av for det her. Oppgi i tillegg datoen da generalforsamlingen vedtok fravalg av revisjon.

23. Regnskapsfører

Spesielle krav: Regnskapsfører må være autorisert av Finanstilsynet og registrert i Regnskapsførerregisteret.

Utfylling: Feltet må fylles ut med regnskapsførers navn/foretaksnavn, adresse og organisasjonsnummer. Oppgi fødselsnummer/d-nummer hvis regnskapsfører ikke har registreringsrett i Enhetsregisteret.

Merk at feltet har plass for regnskapsførers underskrift. Hvis regnskapsfører skriver under i dette feltet, er det ikke nødvendig å legge ved særskilt villighetserklæring.

 

24. Navn og adresse med mer for virksomheten i Norge

Norskregistrert utenlandsk foretak med forretningssted i Norge: Oppgi navn/foretaksnavn og forretningsadresse på virksomheten i Norge. Enheten kan ha særskilt navn/foretaksnavn i Norge eller benytte samme navn/foretaksnavn som i hjemlandet.

25. Konsern/foretaksgruppe

Enhetsregisteret skal inneholde opplysninger om enheter som inngår i konsern eller foretaksgruppe, se enhetsregisterloven § 6 første ledd bokstav k. Enheter som inngår i konsern eller foretaksgruppe, har plikt til å melde visse opplysninger til Enhetsregisteret, se forskrift av 9. februar 1995 om registrering av juridiske personer med mer i Enhetsregisteret. Kryss av hvis enheten inngår i konsern/foretaksgruppe, eller hvis det har skjedd endringer i konsernstrukturen. Enheten vil da motta ytterligere informasjon om hvordan dette skal meldes.

26. Andre merknader

Her meldes opplysninger som ikke kan meldes i de andre feltene i skjemaet. Legg ved eget ark hvis det blir for liten plass. Eksempel på opplysninger som skal meldes her er:

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap:

 • styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning. Ved melding om kapitalforhøyelse på grunnlag av styrefullmakt, konvertering av lån, utstedte tegningsrettsaksjer eller frittstående tegningsretter, må det gis opplysninger om dato for når styrefullmakten ble gitt/lånet ble tatt opp/tegningsrettsaksjene eller tegningsrettene ble utstedt. Hvis den meldte kapitalforhøyelsen bygger på ulike grunnlag (eksempelvis styrefullmakt og konvertering av lån), må det i tillegg spesifiseres hvordan kapitalforhøyelsen fordeler seg på de ulike grunnlag.
 • styrefullmakt til å erverve egne aksjer til eie eller pant
 • styrefullmakt til å erverve aksjer i morselskap til eie eller pant
 • styrefullmakt til å oppta lån med rett til å kreve utstedt aksjer (konvertibelt lån)
 • beslutning om opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer (konvertibelt lån). Ved melding om kapitalforhøyelse på grunnlag av styrefullmakt, konvertering av lån, utstedte tegningsrettsaksjer eller frittstående tegningsretter, må det gis opplysninger om dato for når styrefullmakten ble gitt/lånet ble tatt opp/tegningsrettsaksjene eller tegningsrettene ble utstedt. Hvis den meldte kapitalforhøyelsen bygger på ulike grunnlag (eksempelvis styrefullmakt og konvertering av lån), må det i tillegg spesifiseres hvordan kapitalforhøyelsen fordeler seg på de ulike grunnlag.
 • fullmakt til styret om utdeling av utbytte
 • meldepliktig avtale med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse med videre
 • beslutning om utstedelse av tegningsrettsaksjer. Ved melding om kapitalforhøyelse på grunnlag av styrefullmakt, konvertering av lån, utstedte tegningsrettsaksjer eller frittstående tegningsretter, må det gis opplysninger om dato for når styrefullmakten ble gitt/lånet ble tatt opp/tegningsrettsaksjene eller tegningsrettene ble utstedt. Hvis den meldte kapitalforhøyelsen bygger på ulike grunnlag (eksempelvis styrefullmakt og konvertering av lån), må det i tillegg spesifiseres hvordan kapitalforhøyelsen fordeler seg på de ulike grunnlag.
 • beslutning om utstedelse av frittstående tegningsretter. Ved melding om kapitalforhøyelse på grunnlag av styrefullmakt, konvertering av lån, utstedte tegningsrettsaksjer eller frittstående tegningsretter, må det gis opplysninger om dato for når styrefullmakten ble gitt/lånet ble tatt opp/tegningsrettsaksjene eller tegningsrettene ble utstedt. Hvis den meldte kapitalforhøyelsen bygger på ulike grunnlag (eksempelvis styrefullmakt og konvertering av lån), må det i tillegg spesifiseres hvordan kapitalforhøyelsen fordeler seg på de ulike grunnlag.

Kommandittselskap som har endret kommandittister, gir opplysning om dette.
Sparebanker som har utstedt omsettelige grunnfondsbevis, angir grunnfondsbeviskapitalen.
Norskregistrerte utenlandske foretak skal gi følgende opplysninger om virksomheten i hjemlandet:

 • organisasjonsform
 • registreringsnummer og registerets navn, hvis enheten er registrert i et offentlig foretaksregister
 • ansvarlige deltakere/styre. Oppgi navn, adresse og fødselsdato.
 • signaturbestemmelser. Oppgi navn, adresse og fødselsdato.
 • om enheten er heleid av norske personer, eller norsk foretak

Det skal også gis opplysning om enheten utelukkende driver virksomhet i Norge.

Offentlig sektor oppgir navn og organisasjonsnummer til overordnet enhet.

For alle organisasjonsformer:

 • Egenfratreden i henhold til foretaksregisterloven § 4–6. Oppgi hvilke(n) rolle(r) som fratres. Melding om egenfratreden fra rolle som ansvarlig deltaker er gebyrbelagt. Se veiledningen til felt 2.2.
 • Særskilt sletting fra Foretaksregisteret. Se veiledningen til felt 2.4.
27. Varslingsadresser

Varslingsadresse er en pliktig opplysning.

Varslingsadresse skal bare legges inn på nye enheter.

Varslingsadressene vil bli brukt av det offentlige for å varsle enheten når viktige meldinger er tilgjengelige i Altinn. Opplysningene er bare tilgjengelige for offentlige myndigheter.

Skal du endre disse opplysningene senere, gjør du det under enhetens profil i Altinn.
Enheten må ha minst én varslingsadresse.

28. Underskrifter

Meldingen må være underskrevet for at den skal bli godkjent.

De som underskriver meldingen, bekrefter at opplysningene som er gitt er riktige, og at de er kjent med at det er straffbart å gi uriktige opplysninger, se straffeloven § 189.

Hvem som skal underskrive meldingen avhenger av hvor enheten skal registreres, eller er registrert.

Hvis meldingen bare gjelder Enhetsregisteret, skal den enten underskrives av styret, signaturberettiget, daglig leder,
forretningsfører eller annen kontaktperson. For enkeltpersonforetak skal innehaver skrive under.

Ved registrering i Stiftelsesregisteret skal meldingen underskrives av signaturberettiget eller samtlige styremedlemmer.

Registrering i Foretaksregisteret

Melding til Foretaksregisteret skal underskrives av signaturberettiget eller samtlige meldepliktige. For enkeltpersonforetak er innehaveren den meldepliktige. I ansvarlig selskap og kommandittselskap er hver enkelt ansvarlig deltaker den meldepliktige, med mindre selskapet er organisert med styre. I så fall påligger meldeplikten hvert enkelt styremedlem. I alle andre foretak påligger meldeplikten hvert enkelt styremedlem.

Nyvalgte styremedlemmer som ikke har underskrevet meldingen, må vedlegge villighetserklæring som bekrefter at de har påtatt seg vervet.

Ved nyregistrering og endring av deltakere i ansvarlig selskap, må deltakere som ikke har underskrevet meldingen, vedlegge samtykkeerklæring til registrering i Foretaksregisteret.

For norskregistrert utenlandsk foretak skal meldingen underskrives av signaturberettiget eller av meldepliktige. Meldepliktige er styret for den norske virksomheten. Hvis slikt styre ikke finnes, er det daglig leder i den norske virksomheten.

Vær oppmerksom på at vi krever original underskrift i alle tilfeller.