Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Veiledning til skjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Sist oppdatert: 8. februar 2019.

Om bruk av del 2

Samordnet registermelding del 2 skal brukes av dem som starter eller overtar næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser. Skjemaet skal også brukes ved endring, opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig næringsvirksomhet.

Slik fyller du ut skjemaet

1 Navn/foretaksnavn

Dette feltet skal du bare fylle ut hvis del 2 sendes inn alene (ikke sammen med del 1). Oppgi i så fall alltid organisasjonsnummeret. Hvis virksomheten ikke er tildelt organisasjonsnummer av Enhetsregisteret, det vil si ikke er registrert tidligere, må Samordnet registermelding del 1 alltid fylles ut.

Oppgi navnet/foretaksnavnet virksomheten drives under.

Er enheten registreringspliktig etter lov om registrering av foretak (21. juni 1985), må den være registrert i Foretaksregisteret før den kan registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Navnet/foretaksnavnet som skal føres opp, er i så fall det samme som enheten er registrert med i Foretaksregisteret, og som står på firmaattesten.

2 Melding om avgiftspliktig virksomhet

Her krysser du av for hva meldingen gjelder. Husk å oppgi dato.

Start, gjenopptakelse eller overtakelse av virksomhet

Her oppgir du tidspunktet for start, gjenopptakelse eller overtakelse av næringsvirksomheten med omsetning av varer og tjenester som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser. Ved kjøp/overtakelse av virksomhet som allerede er i drift, skal felt 7 også fylles ut.

Endring av opplysninger

Husk alltid å fylle ut enhetens navn/foretaksnavn og det organisasjonsnummeret enheten er tildelt. Fyll ellers ut bare de feltene som endringen gjelder. Ved fjerning (sletting) av en opplysning skriver du «utgår» i det aktuelle feltet. Oppgi også fra hvilket tidspunkt endringene gjelder.

Opphør (nedleggelse) av virksomhet

Du må alltid oppgi fra hvilket tidspunkt det meldes opphør/nedleggelse eller salg/overdragelse av den avgiftspliktige virksomheten. Ved opphør/nedleggelse av virksomhet skal felt 9 også fylles ut. Ved salg/overdragelse av virksomhet skal felt 8 også fylles ut.

3 Opplysning om omsetning

Du må opplyse om virksomhetens omsetning. På Skatteetatens nettsider, under temaet «Merverdiavgift» står det mer om merverdiavgiftslovens sondring mellom avgiftspliktig, fritatt og unntatt omsetning. Fyll inn type omsetning og beløp i skjemaet.

For å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må enheten ha hatt omsetning som er omfattet av merverdiavgiftsloven på mer enn NOK 50 000 i løpet av en periode på tolv måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er grensen NOK 140 000. Opplysning om når beløpsgrensen ble nådd må du oppgi for å kunne registrere enheten fra riktig termin. Avgiftspliktig omsetning og omsetning som er fritatt, regnes med i beløpsgrensen på NOK 50 000 (NOK 140 000). Omsetning som er unntatt fra avgiftsplikt i merverdiavgiftsloven, teller ikke med.

Dokumentasjon på at omsetningen har oversteget beløpsgrensen skal sendes inn sammen med skjemaet.

Det er dessuten et vilkår for å bli, og forbli, registrert i Merverdiavgiftsregisteret at den avgiftspliktige omsetningen skjer i næring. Om virksomheten drives i næring, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Se «Arbeidstaker eller næringsdrivende» på skatteetaten.no. Et sentralt moment ved denne vurderingen er om virksomheten er egnet til å gi økonomisk overskudd. Det er derfor viktig at det føres opp beløp for forventet omsetning, og foretatte og planlagte anskaffelser til virksomheten.

Det er ikke anledning til å angi merverdiavgift i salgsdokument før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når du passerer beløpsgrensen, må du straks melde fra om dette til avgiftsmyndighetene. Inntil du får tilsendt registreringsbekreftelse, skal du fakturere uten avgift. Når du har passert omsetningsgrensen, må du derfor samtidig med utstedelse av fakturaer gjøre kundene oppmerksomme på at det vil bli sendt en egen faktura på bare merverdiavgiften når registrering har funnet sted.

Forhåndsregistrering

Hvis omsetningen ikke har oversteget beløpsgrensen for registrering, men ventes å gjøre det på et senere tidspunkt, kan du søke om forhåndsregistrering.

Forhåndsregistrering kan innvilges i to tilfeller:

  • Når det er overveiende sannsynlig at beløpsgrensen vil bli nådd innen tre uker fra det tidspunkt omsetningen starter.
  • Når det er foretatt betydelige anskaffelser før virksomheten får omsetning.

Det er et krav for å få innvilget forhåndsregistrering etter punkt 2, at virksomheten ved normal drift vil ha en omsetning som ligger godt over beløpsgrensen for registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd. Videre må aktiviteten anses som næringsvirksomhet. Den som er forhåndsregistrert, er avgiftspliktig for hele sin omsetning fra registreringstidspunktet. Du må oppgi fra hvilket tidspunkt virksomheten søker forhåndsregistrering. Forhåndsregistrering kan innvilges tidligst med virkning fra den terminen søknaden er mottatt. Oppgi også når omsetningen ventes å overstige beløpsgrensen for registrering.

Betydelige anskaffelser

For å bli forhåndsregistrert etter punkt 2 ovenfor, må du dokumentere at det er foretatt investeringer for minst NOK 250 000 inklusive merverdiavgift. Søknaden må følgelig inneholde en oversikt over investeringer som allerede er foretatt i virksomheten, dokumentert med vedlagte fakturagjenparter. Et vilkår for å kunne forhåndsregistrere seg på grunnlag av betydelige anskaffelser, er at tidsperioden fra søknaden om forhåndsregistreringen kommer inn, til beløpsgrensen forventes nådd, er på minst fire måneder. For å gjøre behandlingen enklere, bør du også legge ved følgende dokumentasjon til registreringsmeldingens del 2:

  • En beskrivelse av virksomheten, med oversikt over hvilke anskaffelser som skal foretas i tiden fram til beløpsgrensen for registrering nås.
  • Hvis virksomheten må ha konsesjon for sin drift, har mottatt offentlig tilskudd, større lånetilsagn eller lignende, bør det legges ved kopi av tilsagnsdokumentet.
4 Særskilt registrering

Merverdiavgiftsloven § 2-2

Ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret er utgangspunktet at virksomheter som drives av samme eier, skal registreres som én avgiftspliktig virksomhet. Vi viser til merverdiavgiftsloven § 2-2 første ledd.

Nedenfor er gitt en kortfattet omtale av de særskilte registreringsformene som er regulert i merverdiavgiftsloven§ 2-2 andre og tredje ledd. Du finner mer om vilkårene for, og virkningene av de avvikende enhetsdefinisjonene på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til Skatteopplysningen.

Merverdiavgiftsloven § 2-2 andre ledd

En enhet som driver to eller flere ulike typer virksomhet, kan i avgiftsmessig sammenheng velge å dele opp virksomheten. Dette er regulert i merverdiavgiftsloven § 2-2 andre ledd. De adskilte delene av virksomheten vil i avgiftsmessig sammenheng anses som to avgiftssubjekter. Hvis du både driver virksomhet som reguleres av merverdiavgiftsloven og som ikke faller inn under denne loven, kan du for eksempel velgeå skille ut dette til to enheter. Det vi i så fall bare være den delen av virksomheten som har omsetning innenfor loven som skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Også to eller flere avgiftspliktige deler av virksomheten kan registreres separat. I så fall skal alle de adskilte delene registreres i Merverdiavgiftsregisteret for seg. Ved slik særskilt registrering må hver av de enkelte delene av virksomheten oppfylle registreringsvilkårene, og herunder ha hatt omsetning over beløpsgrensen. I felt 12 – Annet– må du i tillegg oppgi organisasjonsnummeret til hovedenheten, det vil si den enheten som har søkt om«oppdeling».

Merverdiavgiftsloven § 2-2 tredje ledd

To eller flere selvstendige enheter kan søke om å bli registrert som én avgiftspliktig virksomhet etter bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 2-2 tredje ledd. To enheter som registreres sammen etter § 2-2 tredje ledd anses som én avgiftspliktig virksomhet, og det skal ikke faktureres med merverdiavgift ved omsetning mellom enheter som er fellesregistrert. Ved søknad må det opplyses om organisasjonsnummer på de enhetene som skal delta i fellesregistreringen. Det må dessuten opplyses om eierforholdene mellom enhetene, og om hvordan enhetene samarbeider. I felt 12 – Annet – oppgir du organisasjonsnummeret (-numrene) for enheter som inngår i fellesregistreringen.

5 Frivillig registrering

Flere tjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven, og for noen av disse kan det søkes om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. For tiden gjelder det fem slike ordninger som er opplistet i skjemaet.

6 Bankkontonummer

Eventuelle avgiftsbeløp du som avgiftspliktig har til gode, vil bli innbetalt til den kontoen som du oppgir til avgiftsmyndighetene.

Endringer i kontoforholdet må du melde skriftlig til skattekontoret, slik at avgift kan bli tilbakebetalt til den kontoen du ønsker. Melding om dette må underskrives av den som kan forplikte virksomheten.

Utenlandsk kontonummer

Når utbetalingen skal være i euro (EUR) mellom EU/EØS land trenger ikke Bic/Swift å fylles ut.

Hvis du har valutakonto og ønsker beløpet utbetalt i annen valuta enn ordinær valutakode til landet som IBAN er knyttet til, oppgir du valuta.

7 Kjøp/overtakelse av avgiftspliktig virksomhet

Her må du oppgi organisasjonsnummer (hvis det finnes), navn og adresse til den næringsdrivende som virksomheten (eller deler av virksomheten) er overtatt fra.

Du må også føre opp de aktiva som i tilfelle er overtatt fra den tidligere eieren med overtakelsessum (kjøpesum). Kryss av for om de er overtatt avgiftsfritt eller ikke.

8 Salg/overdragelse av avgiftspliktig virksomhet

Her oppgir du organisasjonsnummer eller fødselsnummer til den som har overtatt virksomheten (eller deler av virksomheten). Du må også føre opp de aktiva som i tilfelle er overdratt med overdragelsessum (salgssum), og krysse av for om de er overdratt (solgt) avgiftsfritt eller ikke.

9 Driftsmidler/varer

Ved opphør skal du oppgi omsetningsverdien av varer og driftsmidler uttatt til eget bruk. Hvis beløpet er avgiftsberegnet, skal du føre opp termin og år for avgiftsberegningen. For varer som ikke er solgt/overdratt, skal bokført verdi og antatt verdi oppgis. I tillegg skal du føre opp om det etter dags dato vil forekomme salg eller uttak til eget bruk av midlene som står igjen i virksomheten.

10 Diverse spørsmål

Spørsmålene nederst i felt 10 gjelder spesielt for enkeltpersonforetak med tjenesteytende virksomhet. Hvis du svarer «ja» på ett eller flere av disse spørsmålene, må du legge ved dokumentasjon til skjemaets del 2.

11 Terminlengde

Når du har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i ett år, kan du søke om å få levere skattemelding for merverdiavgift (mva-melding) én gang i året. Det er en forutsetning for å få innvilget en slik søknad at du har sendt inn alle mva-meldingene i rett tid og med riktige beløp, og at du har betalt skyldig merverdiavgift innen fristene. Omsetningen din må være mindre enn NOK 1 000 000 i løpet av kalenderåret. Fristen for å søke er 1. februar det året du ønsker å levere årlig mva-melding fra. Næringsdrivende innen primærnæringene trenger ikke søke om å få levere mva-melding en gang i året.

12 Annet

Her kan du gi tilleggsopplysninger som kan være av betydning for registreringen. For enheter som søker om særskilt registrering i felt 4, skal du oppgi nødvendige opplysninger og enten organisasjonsnummeret til hovedenheten (merverdiavgiftsloven § 2-2 andre ledd) eller organisasjonsnummer til de enhetene som inngår i fellesregistreringen (merverdiavgiftsloven § 2-2 tredje ledd).

13 Den/de ansvarliges underskrift

Meldingen undertegnes av virksomhetens innehaver eller av den/de som har fullmakt til å underskrive. Husk at ved nyregistrering, endring og opphør skal både del 1 og del 2 underskrives. Hvis fullmektigen undertegner, må fullmakten vedlegges.

Meldingen sendes til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo eller til Enhetsregisteret, Postboks 900, 8910 Brønnøysund.

Del 2 kan sendes inn alene hvis det søkes om registrering i Merverdiavgiftsregisteret for en virksomhet som allerede er registrert i Enhetsregisteret. Det forutsetter imidlertid at de nødvendige opplysningene i del 1 i Samordnet registermelding ble utfylt da virksomheten ble registrert i Enhetsregisteret. Er blanketten mangelfullt utfylt, vil det ta lengre tid å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Husk at både del 1 og del 2 skal underskrives.

Nærmere opplysninger kan du få ved å henvende deg til Skatteopplysningen på telefon 800 80 000 eller Skatteetaten.no