Konsernmelding

Sist oppdatert: 5. oktober 2017 .

Konsernmelding skal bare leveres hvis enheten inngår i konsern eller foretaksgruppe, se enhetsregisterlovens § 6 første ledd bokstav k.


Konsernmelding BR1019, papirskjema for nedlastning:

PDFBokmålNynorsk


Slik fyller du ut skjemaet:

1. Innsender

Oppgi innsender hvis det er en annen enn enheten som er oppført i felt 2, oppgir du navnet på innsender her. Innsenderen vil få tilbakemelding om registreringene i Enhetsregisteret. Det samme vil morselskapet og de berørte enhetene i konsernstrukturen.

2. Melding for

Her oppgir du organisasjonsnummer og navn på den enheten meldingen gjelder.

3. Opplysninger om morselskap

Hvis enheten har et morselskap, oppgi morselskapet her med organisasjonsnummer, navn og eierforhold.

Kryss av i rubrikken for «ny enhet i konsern» hvis meldingen gjelder nye enheter i eksisterende konsern eller nytt konsern som ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

Kryss av i rubrikken for «endring i konsernforhold» hvis meldingen gjelder andre endringer i konsernstrukturen, for eksempel endret eierandel eller grunnlag.

Kryss av i rubrikken for «konsernforholdet er opphørt» hvis enheten har gått ut av konsernet.

4. Opplysninger om datterselskap

Hvis enheten har datterselskap, oppgi det (disse) her med organisasjonsnummer, navn og eierforhold. Bruk flere blanketter hvis det er for få felt. Hvis enheten også skal melde datterdatter og eventuelt flere nivå i nedadstigende rekkefølge, må en bruke en ny blankett for hvert nivå.

Kryss av i rubrikken for «ny enhet i konsern» hvis meldingen gjelder nye enheter i eksisterende konsern eller nytt konsern som ikke er registrert i Enhetsregisteret tidligere.

Kryss av i rubrikken for «endring i konsernforhold» hvis meldingen gjelder andre endringer i konsernstrukturen, for eksempel endret eierandel eller grunnlag.

Kryss av i rubrikken for «konsernforholdet er opphørt» hvis enheten har gått ut av konsernet.

5. Andre merknader

Plass for eventuelle merknader, for eksempel opplysninger om indirekte eierforhold eller avtale.

6. Underskrift

Meldingen skal underskrives av daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson for den enheten som er oppført i felt 2 i skjemaet.

Enheter uten organisasjonsnummer

Hvis mor- og/eller datterselskap ikke er registrert i Enhetsregisteret og heller ikke er pliktig registrert, for eksempel utenlandske enheter som ikke driver virksomhet i Norge, må følgende opplysninger meldes i blankettens felt 5 eller på eget ark:

  • Navn/foretaksnavn
  • Forretningsadresse
  • Organisasjonsform
  • Stiftelsesdato
  • Formål (art/bransje)
  • Daglig leder, forretningsfører eller annen kontaktperson med fullt fødselsnummer/ D-nummer

Det er ønskelig at du fører opp en norsk kontaktperson for alle enhetene, siden registreringsbekreftelsene som blir sendt ut fra Enhetsregisteret er på norsk.

Hvis du likevel ønsker å oppgi en utenlandsk kontaktperson, må du oppgi D-nummeret til denne personen. D-nummer er et eget nummer som identifiserer utenlandske personer uten norsk fødselsnummer. D-nummer tildeles av Sentralkontoret for folkeregistrering, og skal brukes i alle sammenhenger der det er behov for en slik identifisering overfor norske myndigheter. For at Brønnøysund- registrene skal kunne bestille D-nummer, må du legge ved en bekreftet kopi av gyldig legitimasjons- dokument med bilde der personens fulle navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap går klart fram – for eksempel pass.

Kopien skal enten være bekreftet av nordisk politimyndighet, norsk offentlig myndighet, norsk advokat,utenlandsk enhet med notarialkompetanse, norsk autorisert regnskapsfører, norsk statsautorisert eller registrert revisor.

I tillegg må kopien være stemplet av den enheten som bekrefter dokumentet.

Vi anbefaler at du benytter skjemaet «Anmodning om tildeling av D-nummer». Merk at fødselsnummer/ D-nummer bare er til internt bruk. Disse numrene kan ikke offentliggjøres, se enhetsregisterloven § 22.

Vedlegg

Hvis enheten har et organisasjonskart som viser konsernstrukturen, kan du vedlegge dette istedenfor å fylle ut skjemaet.
NB! Husk å føre opp enhetens organisasjonsnummer og eierforhold/andeler på organisasjonskartet.