Prospekt

Sist oppdatert: 25. mai 2018 .

I noen tilfeller er det krav om utarbeidelse av prospekt ved tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer.

Det skal utarbeides prospekt ved tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer som rettes til 150 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet, og gjelder et beløp på minst 1 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder.

Prospekt som ikke skal godkjennes av Finanstilsynet, skal sendes Foretaksregisteret for registrering før prospektet offentliggjøres. Det vil i første rekke si prospekter som ikke gjelder opptak til notering på regulert marked, og som gjelder beløp på mindre enn 5 000 000 euro.

Et prospekt skal inneholde opplysninger som er nødvendige for at investorer skal kunne foreta en grundig vurdering av utsteders økonomiske stilling og utsikter, og hvilke rettigheter som er knyttet til de nevnte verdipapirer.

Nedenfor finner du en liste over de foretakene som har registrert prospekt etter 1. november 2001.

Prospekt registrert i Foretaksregisteret kan bestilles fra Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00, eller på e-post til firmapost@brreg.no.

 

Registrerte prospekt 2018:

 

25.05.2018 - Amicoat AS

Foretaksnavn: Amicoat AS

Organisasjonsnummer: 913 811 380

Adresse: Sykehusvegen 23, 9019 TROMSØ

Beskrivelse

Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

 

14.05.2018 - Black Sea Property AS

Foretaksnavn: Black Sea Property AS

Organisasjonsnummer: 914 892 902

Adresse: Sagveien 23A, 0459 Oslo

Beskrivelse:

Foretaksregisteret har 14.05.2018 registrert et prospekt iht. verdipapirhandleloven § 7-10 for Black Sea Property AS

Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

 

20-04-2018 - LAVO.TV AS

Foretaksnavn: LAVO.TV AS

Organisasjonsnummer: 912 063 658 Adresse: Akersgata 73, 0180 OSLO

Beskrivelse Foretaksregisteret har 20.04.2018 registrert et prospekt iht. verdipapirhandelloven § 7-10 for LAVO.TV AS.

Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

05.04.2018 - Soknedal Sparebank

Foretaksnavn: Soknedal Sparebank

Organisasjonsnummer: 937 902 263
Adresse: 7288 Soknedal

Beskrivelse (med ISIN NO)

ISIN NO 001 0818537

Emisjon ved førstegangsutstedelse av 300 000 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per egenkapitalbevis.

Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner.

Tegningsperiode fra og med 9. april 2018 til og med 27. april 2018 kl. 15.00 (norsk tid).

Øvrig informasjon fremgår av prospektet.

06.03.2018 - BBS Bulk VI KS

Foretaksnavn: BBS Bulk VI KS

Organisasjonsnummer: 991 954 538

Beskrivelse

Foretaksregisteret har 06.03.2018 registrert et prospekt iht. verdipapirhandelloven § 7-10 for BBS Bulk VI KS. Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

15.02.2018 - Haltdalen Sparebank

Foretaksnavn: Haltdalen Sparebank

Organisasjonsnummer: 837 902 622
Adresse: Aunvegen 24,  7383 Haltdalen

Beskrivelse

Tilbud om deltakelse i garantert offentlig emisjon ved førstegangsutstedelse av 300 000 egenkapitalbevis i Haltdalen Sparebank til tegningskurs NOK 105 per egenkapitalbevis. Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner. Tegningsperioden løper fra og med 19. februar 2018 til og med 9. mars 2018 kl. 15.00 (norsk tid).

Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

08.02.2018 - Østre Agder Sparebank

Foretaksnavn: Østre Agder Sparebank

Organisasjonsnummer: 937 894 260
Adresse: Brokelandsheia 92, 4993 Sundebru

Beskrivelse

Foretaksregisteret har 08.02.2018 registrert et prospekt iht. verdipapirhandelloven § 7-10 for Østre Agder Sparebank.

Nærmere opplysninger finnes i prospektet.

01.02.2018 - Fintech Solutions Holding AS

Foretaksnavn: Fintech Solutions Holding AS

Organisasjonsnummer: 918 469 087

Beskrivelse

Tilbud om deltakelse i lån som planlegges omgjort til et konvertibelt lån. Bestillingsfrist senest den 1. juli 2018 kl. 14:00 norsk tid.

Minste bestillingsbeløp NOK 500.000
Maksimum bestillingsbeløp NOK 5.000.000

Lån totalt inntil NOK 45.000.000
Øvrig informasjon fremgår av prospektet.