Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kunngjøringer fra Foretaksregisteret

Sist oppdatert: 17. mars 2020 .

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting. Kunngjøringene blir tilgjengelig på internett nærmest umiddelbart etter at opplysningen er innført i Foretaksregisteret.

Nyregistrering av foretak

Kunngjøring av nyregistrering inneholder alltid opplysning om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, formål og forretningsadresse. Dersom foretaket har styre, revisor og/eller daglig leder inneholder kunngjøringen også opplysninger om navn på disse. For enkeltpersonforetak inneholder kunngjøringen navn på innehaveren av foretaket. For ansvarlige selskap og for kommandittselskap inneholder kunngjøringen navn på henholdsvis ansvarlige deltakere og komplementar.

Sletting av foretak

Kunngjøring av sletting inneholder alltid opplysning om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer og forretningsadresse.

Fremgangsmåten for sletting varierer noe i forhold til hvordan de forskjellige foretakene er organisert. I noen tilfeller foregår avviklingen i to trinn, og da skal foretaket melde oppløsning til Foretaksregisteret før det kan melde sletting. På grunnlag av oppløsningsmelding foretar Foretaksregisteret kunngjøring av kreditorvarsel.

Opplysningene i kreditorvarsel – kreditorfrist

Enkelte endringer i registrerte foretak er tillagt en slik betydning at de ikke tillates gjennomført uten at foretakets kreditorer varsles i forkant. Derfor er det en rekke steder i selskapslovgivningen gitt bestemmelser om utstedelse av kreditorvarsel.

Endringer i registrerte foretak

Kunngjøring av endringer inneholder opplysning om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, forretningsadresse og opplysning om hvilken endring som er foretatt.

I tillegg til nyregistrering av foretak, sletting av foretak og kreditorvarsel blir også de fleste endringer i registrerte opplysninger om et foretak kunngjort. En enkel oversikt over disse kunngjøringene er satt opp nedenfor.

Ved bruk av oversikten er det viktig å være oppmerksom på følgende forhold:

  • Ikke alle endringer i alle registrerte foretak blir kunngjort.
  • Der oversikten viser til unntak, slik at en hendelse ikke kunngjøres for enkelte organisasjonsformer, betyr dette at opplysningen ikke kan registreres, og dermed heller ikke kunngjøres, for denne organisasjonsformen.

Ikke alle opplysninger er pliktige til registrering for alle som tilhører en bestemt organisasjonsform. For noen organisasjonsformer er det frivillig å registrere enkelte opplysninger, eller plikten kan være avhengig av forhold som ikke relaterer seg til organisasjonsform. (For eksempel er revisjonsplikten for en rekke organisasjonsformer avhengig av variable faktorer.) Kunngjøring av endringer vil i slike tilfeller avhenge av om den ikke obligatoriske opplysningen er registrert for det enkelte foretaket.

Hvilke opplysninger blir kunngjort?
HendelseOrganisasjonsform
NyregistreringAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform
Endring av foretaksnavn
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform
Endring av forretningsadresseAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform
Endring av formål/virksomhet/bransjeAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform
Endring av vedtektsdatoAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt enkeltpersonforetak og Norsk avdeling av utenlandsk foretak
Endring av daglig leder/bestyrende reder/forretningsførerAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt eierseksjonssameie
Endring av styreAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt enkeltpersonforetak
Endring av revisorAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt Norsk avdeling av utenlandsk foretak og Europeisk økonomisk foretaksgruppe.
Revisjon av årsregnskap (selskapets årsregnskap skal ikke revideres)Aksjeselskap
Endring av signaturbestemmelseAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt enkeltpersonforetak
Endring av kapitalAksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeisk selskap, kommandittselskap og statsforetak
Stiftelsesplan for etablering av europeisk selskapEuropeisk selskap
Vilkår er oppfylt for stiftelse av europeisk selskapEuropeisk selskap
Omdanningsplan for omdanning av organisasjonsformEuropeisk selskap og allmennaksjeselskap
Flytteplan om å flytte selskapet til et annet EØS/EU landEuropeisk selskap
FisjonsplanAlle foretak som skal melde fisjonsplan til Foretaksregisteret
FusjonsplanAlle foretak som skal melde fusjonsplan til Foretaksregisteret
Meldepliktig avtale, avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv.Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Redegjørelse om finansiell bistand til erverv av aksjerAksjeselskap, allmennaksjeselskap
Beslutning om å ta opp konvertibelt lånAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Beslutning om å utstede tegningsrettsaksjer/tegningsrettsgrunnfondsbevisAllmennaksjeselskap, europeisk selskap og sparebank og gjensidig forsikringsselskap
Beslutning om å utstede frittstående tegningsretterAllmennaksjeselskap, europeisk selskap og sparebank og gjensidig forsikringsselskap
Tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelseAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Tildeling av styrefullmakt til å ta opp konvertibelt lånAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Tildeling av styrefullmakt for erverv av egne aksjerAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Tildeling av styrefullmakt for avtalepant i egne aksjerAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Gjennomføring av fisjonAlle foretak som kan fisjonere
Gjennomføring av fusjonAlle foretak som kan fusjonere
Dom vedrørende ugyldig fusjon eller fisjonAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Forsinket oppgjør ved krav på aksjeinnskuddAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Overgang fra bruk av aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i Verdipapirsentralen, og omvendtAksjeselskap
Tvungen overføring av aksjer i datterselskapAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Endring av innehaverEnkeltpersonforetak
Endring av ansvarlig deltakerAnsvarlig selskap, ansvarlig selskap med delt ansvar, partrederi og Europeisk økonomisk foretaksgruppe
Opplysning om ansvarsbegrensning etter domstollovenAnsvarlig selskap, ansvarlig selskap med delt ansvar
Endring av komplementarKomandittselskap
Endring av varighetsdatoEuropeisk økonomisk foretaksgruppe
Varsel før sletting av antatt opphørt foretakAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform
Kunngjøring før frigivelse av deponert beløp ved nedleggelse av filial av forsikringsselskapNorsk avdeling av utenlandsk foretak
Varsel om tvangsavvikling på grunn av manglende registrert styreAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
Varsel om tvangsavvikling på grunn av manglende daglig lederAllmennaksjeselskap og europeisk selskap
Varsel om tvangsavvikling på grunn av manglende registrert revisorAksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap
SlettingAlle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform

Kunngjøringer om registrerte prospekter

I følge verdipapirhandelloven skal det utarbeides prospekt ved tilbud om tegning av omsettelige verdipapirer som rettes til 150 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet, og som gjelder et beløp på minst 1 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder. Av lovens § 7-8 går det frem at prospekt skal sendes Foretaksregisteret for registrering før prospektet offentliggjøres. Dette vil i hovedsak være prospekter som gjelder verdipapirer som ikke er eller søkes børsnotert, og som gjelder tilbud på under 8 000 000 euro.

Et prospekt skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for at investorer skal kunne foreta en grundig vurdering av utsteders økonomiske stilling og utsikter, og hvilke rettigheter som er knyttet til de nevnte verdipapirer.

Kunngjøring om registrert prospekt inneholder en kort beskrivelse av det foretak og/eller det verdipapir prospektet gjelder.