Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret

Sist oppdatert: 22. juni 2020 .

Regnskapsregisteret registrerer og lagrer årsregnskap fra alle regnskapspliktige virksomheter. Vi kunngjør godkjenning av årsregnskap og varsel om tvangsoppløsning på grunn av manglende godkjent årsregnskap.

Godkjente årsregnskap
Alle regnskapspliktige virksomheter skal hvert år sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamling eller tilsvarende organ. For å unngå forsinkelsesgebyr, må komplett årsregnskap med noter, årsberetning, kontantstrømoppstilling (de to sistnevnte er ikke pliktig for små foretak) og eventuell revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret senest 31. juli i året etter regnskapsåret. I 2020 er fristen utsatt med 2 måneder. For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist 30. september. Dette gjelder for årsregnskap med sluttdato i perioden 01.07.-31.12. Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet. For årsregnskap med sluttdato i perioden 01.01.-30.06., er tilsvarende frist 31. januar i året etter regnskapsåret. Regnskapsregisteret kan ikke gi lengre frist.

Kunngjøring av årsregnskap skjer normalt to dager etter at Regnskapsregisteret har godkjent årsregnskapet.

Årsregnskapene gjelder for ett regnskapsår. Regnskapsåret følger normalt kalenderåret. Noen virksomheter kan ha avvikende regnskapsår hvis det på grunn av sesongmessig aktivitet øker årsregnskapets informasjonsverdi. Regnskapspliktige som er filial eller datterselskap av utenlandsk foretak, kan ha avvikende regnskapsår for å ha samme regnskapsår som det utenlandske foretaket. Virksomhetens første regnskapsår kan være kortere eller lengre enn kalenderåret. Regnskapsåret kan likevel aldri være lengre enn 18 måneder. Årstallet i sluttdatoen for regnskapsperioden bestemmer regnskapsåret.

Kunngjøringen om godkjent årsregnskap inneholder alltid opplysninger om virksomhetens navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, forretningsadresse og dato for mottak av årsregnskapet. Den inneholder også opplysning om regnskapsperioden, og om virksomheten har vært registrert som morselskap i konsern.

Varsel om tvangsoppløsning
Innsendingspliktige aksjeselskap, allmennaksjeselskap, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske selskap, som ikke har sendt komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen seks måneder etter fristen, får melding i Altinn med frist på en måned for å sende det.

Hvis vi ikke har mottatt komplett årsregnskap før utgangen av den nye fristen, kunngjør vi dette på brreg.no. I kunngjøringen får foretaket en siste frist på fire uker før vi informerer tingretten.

Regnskapsregisteret orienterer den lokale tingretten om at vilkårene for tvangsoppløsning er til stede. Tingretten tvangsoppløser foretaket uten flere varsel. Det skjer etter reglene i konkurs- og dekningsloven.

Forsinkelsesgebyr må uansett betales.