Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kunngjøringer fra Foretaksregisteret

Sist oppdatert: 12. juni 2019 .

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting. Kunngjøringene blir tilgjengelig på internett nærmest umiddelbart etter at opplysningen er innført i Foretaksregisteret.

Nyregistrering av foretak

Kunngjøring av nyregistrering inneholder alltid opplysning om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, formål og forretningsadresse. Dersom foretaket har styre, revisor og/eller daglig leder inneholder kunngjøringen også opplysninger om navn på disse. For enkeltpersonforetak inneholder kunngjøringen navn på innehaveren av foretaket. For ansvarlige selskap og for kommandittselskap inneholder kunngjøringen navn på henholdsvis ansvarlige deltakere og komplementar.

Sletting av foretak

Kunngjøring av sletting inneholder alltid opplysning om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer og forretningsadresse.

Fremgangsmåten for sletting varierer noe i forhold til hvordan de forskjellige foretakene er organisert. I noen tilfeller foregår avviklingen i to trinn, og da skal foretaket melde oppløsning til Foretaksregisteret før det kan melde sletting. På grunnlag av oppløsningsmelding foretar Foretaksregisteret kunngjøring av kreditorvarsel.

Opplysningene i kreditorvarsel – kreditorfrist

Enkelte endringer i registrerte foretak er tillagt en slik betydning at de ikke tillates gjennomført uten at foretakets kreditorer varsles i forkant. Derfor er det en rekke steder i selskapslovgivningen gitt bestemmelser om utstedelse av kreditorvarsel.

Endringer i registrerte foretak

Kunngjøring av endringer inneholder opplysning om foretakets navn, organisasjonsform, organisasjonsnummer, forretningsadresse og opplysning om hvilken endring som er foretatt.

I tillegg til nyregistrering av foretak, sletting av foretak og kreditorvarsel blir også de fleste endringer i registrerte opplysninger om et foretak kunngjort. En enkel oversikt over disse kunngjøringene er satt opp nedenfor.

Ved bruk av oversikten er det viktig å være oppmerksom på følgende forhold:

  • Ikke alle endringer i alle registrerte foretak blir kunngjort.
  • Der oversikten viser til unntak, slik at en hendelse ikke kunngjøres for enkelte organisasjonsformer, betyr dette at opplysningen ikke kan registreres, og dermed heller ikke kunngjøres, for denne organisasjonsformen.

Ikke alle opplysninger er pliktige til registrering for alle som tilhører en bestemt organisasjonsform. For noen organisasjonsformer er det frivillig å registrere enkelte opplysninger, eller plikten kan være avhengig av forhold som ikke relaterer seg til organisasjonsform. (For eksempel er revisjonsplikten for en rekke organisasjonsformer avhengig av variable faktorer.) Kunngjøring av endringer vil i slike tilfeller avhenge av om den ikke obligatoriske opplysningen er registrert for det enkelte foretaket.

Hendelse
Organisasjonsform

Nyregistrering
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform

Endring av foretaksnavn
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform

Endring av forretningsadresse
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform

Endring av formål/virksomhet/bransje
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform

Endring av vedtektsdato
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt enkeltpersonforetak og Norsk avdeling av utenlandsk foretak

Endring av daglig leder/bestyrende reder/forretningsfører
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt eierseksjonssameie

Endring av styre
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt enkeltpersonforetak

Endring av revisor
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt Norsk avdeling av utenlandsk foretak og Europeisk økonomisk foretaksgruppe

Revisjon av årsregnskap (selskapets årsregnskap skal ikke revideres)
Aksjeselskap

Endring av signaturbestemmelse
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, unntatt enkeltpersonforetak

Endring av kapital
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeisk selskap, kommandittselskap, stiftelser og statsforetak

Stiftelsesplan for etablering av europeisk selskap
Europeisk selskap

Vilkår er oppfylt for stiftelse av europeisk selskap
Europeisk selskap

Omdanningsplan for omdanning av organisasjonsform
Europeisk selskap og allmennaksjeselskap

Flytteplan om å flytte selskapet til et annet EØS/EU land
Europeisk selskap

Fisjonsplan
Alle foretak som skal melde fisjonsplan til Foretaksregisteret

Fusjonsplan
Alle foretak som skal melde fusjonsplan til Foretaksregisteret

Meldepliktig avtale. (Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv)
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Beslutning om å ta opp konvertibelt lån
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Beslutning om å utstede tegningsrettsaksjer/tegningsrettsgrunnfondsbevis
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeisk selskap, sparebank og gjensidig forsikringsselskap

Beslutning om å utstede frittstående tegningsretter
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeisk selskap, sparebank og gjensidig forsikringsselskap

Tildeling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Tildeling av styrefullmakt til å ta opp konvertibelt lån
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Tildeling av styrefullmakt for erverv av egne aksjer
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Tildeling av styrefullmakt for avtalepant i egne aksjer
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Gjennomføring av fisjon
Alle foretak som kan fisjonere

Gjennomføring av fusjon
Alle foretak som kan fusjonere

Dom vedrørende ugyldig fusjon eller fisjon
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Forsinket oppgjør ved krav på aksjeinnskudd
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Overgang fra bruk av aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i Verdipapirsentralen, og omvendt
Aksjeselskap

Tvungen overføring av aksjer i datterselskap
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Endring av innehaver
Enkeltpersonforetak

Endring av ansvarlig deltaker
Ansvarlig selskap, ansvarlig selskap med delt ansvar, partrederi, Europeisk økonomisk foretaksgruppe og interkommunalt selskap

Opplysning om ansvarsbegrensning etter domstolloven
Ansvarlig selskap, ansvarlig selskap med delt ansvar

Endring av komplementar
Kommandittselskap

Endring av varighetsdato
Europeisk økonomisk foretaksgruppe

Varsel før sletting av antatt opphørt foretak
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform

Kunngjøring før frigivelse av deponert beløp ved nedleggelse av filial av forsikringsselskap
Norsk avdeling av utenlandsk foretak

Varsel om tvangsavvikling på grunn av manglende registrert styre
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeisk selskap, boligbyggelag og samvirkeforetak

Varsel om tvangsavvikling på grunn av manglende daglig leder
Allmennaksjeselskap, europeisk selskap og samvirkeforetak

Varsel om tvangsavvikling på grunn av manglende registrert revisor
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og europeisk selskap

Sletting
Alle foretak registrert i Foretaksregisteret, uansett organisasjonsform

Kunngjøringer om registrerte prospekter
I følge verdipapirhandelloven skal det utarbeides prospekt ved tilbud om tegning av omsettelige verdipapirer som rettes til 150 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet, og som gjelder et beløp på minst 1 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder. Av lovens § 7-10 går det frem at prospekter som ikke skal godkjennes av Oslo Børs etter § 7-7, skal sendes Foretaksregisteret for registrering før prospektet offentliggjøres. Dette vil i hovedsak være prospekter som gjelder verdipapirer som ikke er eller søkes børsnotert, og som gjelder tilbud på under 5 000 000 euro.

Et prospekt skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for at investorer skal kunne foreta en grundig vurdering av utsteders økonomiske stilling og utsikter, og hvilke rettigheter som er knyttet til de nevnte verdipapirer.

Kunngjøring om registrert prospekt inneholder en kort beskrivelse av det foretak og/eller det verdipapir prospektet gjelder.