Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Beskrivelse av tjenesten Data fra Enhetsregisteret

Sist oppdatert: 2. august 2018 .

Tjenesten tilbyr et utvalg av opplysninger om alle registrerte enheter i Enhetsregisteret.

Ved søk på et organisasjonsnummer som er slettet presenteres navn, organisasjonsform og dato for sletting. Slettede enheter presenteres ikke ved søk på navn.

I tjenesten kan du

  • gjøre enkle og avanserte søk mot Enhetsregisteret
  • filtrere på navn i et søkeresultatet ved bruk avanserte søkekriterier
  • laste ned komplette datasett med utvalgt informasjon om alle enheter i Enhetsregisteret (JSON-format)

Filene som inneholder komplett datasett produseres hver natt, mens søk og oppslag gjøres direkte mot våre databaser. Dette betyr at du til enhver tid kan finne oppdaterte opplysninger fra Enhetsregisteret. Vi gjør oppmerksom på at hvis et søk gir treff på flere enn 10 000 enheter, vil bare de 10 000 første enhetene vises.

Lisensvilkår

Dataene i tjenesten er lisensiert med Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved å bruke informasjon som er gjort tilgjengelig i tjenesten vår, aksepterer du vilkårene i denne lisensen. Du kan lese mer om vilkårene på Difis sider om åpne offentlige data i Norge.

Datasett

Tjenesten inneholder foreløpig to datasett fra Enhetsregisteret:

  • hovedenheter og organisasjonsledd (Enhetsregisteret)
  • underenheter

Vi viser koblingen mellom hovedenheter og underenheter.

I feltet for «Overordnet enhet», er det mulig å legge inn organisasjonsnummeret til hovedenheter i offentlig sektor og få oversikt over underliggende organisasjonsledd, kommunale foretak og fylkeskommunale foretak.

Du kan velge å laste ned komplette datasett ved å bruke lenken «Last ned komplett datasett».

Mulighet for å gi tilbakemelding

Vi ønsker å forbedre og videreutvikle tjenesten for åpne data, og vi tar gjerne imot innspill. Derfor har vi laget en mulighet for å gi tilbakemelding til oss. Det kan være ris eller ros, innspill til forbedringer eller andre ønsker. Dette vil være til stor hjelp for oss i det videre arbeidet med å gjøre tjenesten enda bedre. Send oss en e-post med dine innspill.

Sentrale begrep i tjenesten

BegrepBegrepsbeskrivelse
BeliggenhetsadresseAdressen der (nærings)aktiviteten foregår.
EnhetAlle hovedenheter, underenheter og organisasjonsledd som er identifisert med et organisasjonsnummer.
EnhetsregisteretRegister over grunndata om juridiske personer og andre enheter. Enhetsregisteret tildeler organisasjonsnummer for entydig identifisering av enheter. 
Status  Opplysning om spesielle forhold ved enheten. For eksempel om enheten er under avvikling eller under bobehandling.
ForetaksregisteretRegister over næringsdrivende norske og utenlandske foretak i Norge. Inneholder også ikke-næringsdrivende foretak som har registreringsplikt etter særlov.
ForretningsadresseHovedkontorets gate- eller stedsadresse.
FrivillighetsregisteretRegister over enheter som driver frivillig virksomhet. Har også oversikt over hvem som mottar midler fra Grasrotordningen.
HovedenhetEnkeltpersonforetak, foreninger, selskap, sameier og andre som er registrert i Enhetsregisteret. Identifiseres med organisasjonsnummer.
Institusjonell sektorkodeStatistisk standard som deler inn alle institusjonelle enheter etter samfunnsøkonomisk funksjon og institusjonelle forhold. Basert på EUs nasjonalregnskapssystem og tilpasset nasjonale forhold.
KonkursregisteretRegister over konkursbo og tvangsavviklingsbo. Inneholder også opplysninger om personer som har konkurskarantene.
MerverdiavgiftsregisteretRegister over alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse. En del av Skatteetaten.
NAV Aa-registeretNAV Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret. Register over arbeidsforhold i Norge.  
NavnNavn på enhet som er registrert i Enhetsregisteret.
NæringskodeFemsifret kode som tildeles på bakgrunn av enhetens virksomhet/bransje. Bygger på EU sin næringsstandard (NACE) som består av fire siffer. Det femte sifferet er nasjonalt nivå.
OrganisasjonsformInndeling av enheter ut fra hvordan disse er organisert (eierform, ansvarsforhold, regelverk og lignende).
OrganisasjonsleddOrganisasjonsform som brukes for offentlig sektor. Enhet som alltid er knyttet til organisasjonsformen staten, kommune, fylkeskommune eller annet organisasjonsledd.  
OrganisasjonsnummerNisifret nummer som entydig identifiserer enheter i Enhetsregisteret.
PostadresseAdresse som post sendes til.
Registreringsdato i EnhetsregisteretDato enheten ble registrert i Enhetsregisteret.
Skattedirektoratets register over upersonlige skattytereRegister over upersonlige skattytere som for eksempel aksjeselskaper, verdipapirfond og banker som skal betale forskuddsskatt.
Statistisk Sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregisterRegister over enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor. Registeret skal utgjøre en felles populasjon for den økonomiske og næringsmessige statistikken, samt personstatistikken.
StiftelsesdatoDato da enheten ble stiftet.
StiftelsesregisteretRegister over alle stiftelser i Norge. Det er Stiftelsestilsynet som har ansvar for Stiftelsesregisteret.
Tilknyttet registerRegister som samarbeider med Enhetsregisteret om å utveksle opplysninger om enheter. Samarbeidet er regulert av enhetsregisterloven. Før registrering i tilknyttede registre må enheten være registrert i Enhetsregisteret. Tilknyttede registre er Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret, Stiftelsesregisteret, Konkursregisteret, Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister, Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.    
Tvangsavvikling/tvangsoppløsningTingretten beslutter oppløsning av foretak, eller overtar ansvaret for tidligere besluttet oppløsning av foretak, etter nærmere vilkår i særlovgivning (for eksempel aksjeloven § 16-15). Slik beslutning har virkning som kjennelse om konkursåpning iht. konkursloven kapittel 8, og den videre behandlingen følger konkurslovens bestemmelser.
Under avviklingNår hovedenheter blir registrert oppløst i Foretaksregisteret, vil de få status "under avvikling" frem til endelig sletting. Dette gjelder organisasjonsformer som ikke kan slettes direkte i Foretaksregisteret. 
UnderenhetEnhet på laveste nivå i registreringsstrukturen i Enhetsregisteret. En underenhet kan ikke eksistere alene og har alltid knytning til en hovedenhet eller et organisasjonsledd. Identifiseres med organisasjonsnummer. 
Under konkursbehandlingOpplysning om at det er åpnet konkurs i hovedenheten. 
Under slettingNår en enhet melder sletting og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, blir endelig sletting utsatt. Dermed kan registrering av den avgiftspliktige virksomheten avsluttes i Merverdiavgiftsregisteret før endelig sletting.