Personopplysninger ved Brønnøysundregistrene

Sist oppdatert: 26. mai 2017 .

Direktøren, Lars Peder Brekk, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger ved Brønnøysundregistrene.

Det daglige ansvaret for å oppfylle våre plikter er delegert til leder for det aktuelle register/elektronisk løsning hvor personopplysningene er registrert.

Brønnøysundregistrene har tilgang til Det sentrale Folkeregisteret for vask og ajourhold m.v. av personopplysninger i henhold til tillatelser gitt av Skattedirektoratet.

Opplysninger som hentes fra Folkeregisteret vil overstyre opplysninger som er meldt inn i melding til oss. Ved uoverensstemmelse vil altså navnet som er registrert i Folkeregisteret legges inn i det aktuelle register hos oss.

Konsesjon

Brønnøysundregistrene har konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger i Rettighetstapsregisteret.

Videre har vi konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger i EMAS-registeret.

Meldinger og andre dokumenter

Alle dokumenter som blir sendt inn til og fra Brønnøysundregistrene, blir skannet og lagret i våre saksbehandlingssystem eller i det generelle sakarkivet. Noen opplysninger er gjenstand for registrering i et register, som for eksempel opplysninger i meldinger. Andre opplysninger kan være underlagsinformasjon (vedlegg til meldinger), klager eller andre typer henvendelser. I alle tilfeller vil man kunne finne personopplysninger i dokumentene. Både særlover og generelle lover vil regulere hvordan disse opplysningene skal behandles. For opplysninger som ikke er direkte regulert av særlover vil generelle lover som for eksempel offentlighetsloven, arkivlov, forvaltningslov, personopplysningslov osv. regulere hvordan de skal behandles.

Personopplysninger som behandles i de enkelte register:

Akvakulturregisteret

Opplysninger som registreres
I Akvakulturregisteret registreres både innsender og sakens parter (pantsetter, panthaver, overdrager, ny innehaver, saksøker, saksøkte – alt etter hvilken dokumenttype det er snakk om). Personopplysningene som behandles i Akvakulturregisteret er navn, fødselsdato, adresse og personnummer/D-nummer.

Formålet med behandlingen
Formålet er å gi rettsstiftelser i akvakulturtillatelser rettsvern overfor konkurrerende rettighetshavere. Rettsstiftelsene tinglyses på akvakulturtillatelsen. I tillegg blir de anmerket på debitors fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer. Tilsvarende opplysninger blir registrert på kreditor.

Opplysningen hentes fra
Opplysningene hentes fra innsender av dokumentene som kan være en av partene for eksempel rettighetshaver eller et advokatkontor som representerer denne.

Opplysninger blir utlevert til
Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for å drive kredittopplysningsvirksomhet kan abonnere på periodiske utskrifter i elektronisk form. Opplysningene blir også utlevert til enhver som oppgir fødselsnummer, D-nummer, organisasjonsnummer, dagboknummer eller en akvakulturtillatelse som rettsstiftelsen er tinglyst på.

EMAS-registeret

Opplysninger som registreres
I EMAS-registeret registreres opplysninger om miljøkontrollør. Dersom dette er en fysisk person, registreres fødselsnummer/D-nummer eventuelt akkrediteringsnummer (Norsk akkrediteringsidentifikator for miljøkontrollører), samt navn og adresse. Opplysningene registreres manuelt, dvs at det ikke er noen kobling mot Folkeregisteret. Videre registreres kontaktperson for (industri)området, hvor navn, adresse og fødselsnummer registreres manuelt.

Formålet med behandlingen
EMAS står for Eco Management and Audit Scheme og er EUs frivillige «fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon». Ordningen et tilbud til foretak og statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsetater som ønsker å markedsføre at de har satt seg programfestede mål for å ivareta miljøet i sin produksjon og tjenesteyting. Gjennom EØS-avtalen kan også norske virksomheter delta. Målet med ordningen er å fremme en forbedring av miljøinnsatsen i de bedriften som deltar.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra den registrerte selv, gjennom innsender av melding til EMAS-registeret.

Opplysningene blir utlevert til
Opplysningene i registeret er offentlig tilgjengelig for enhver.

Enhetsregisteret

Opplysninger som registreres
Følgende roller/opplysninger skal registreres:

 1. Daglig leder
 2. Forretningsfører
 3. Innehaver eller tilsvarende kontaktperson (om dette er en juridisk person, må det i tillegg registreres en fysisk person som kontaktperson)

I tillegg skal følgende opplysninger meldes om de finnes:

 • Deltakere med ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser
 • Sameiere
 • Styremedlemmer
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Prokura
 • Signatur
 • Regnskapsfører

For personer som nevnt over skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og fødselsnummer/D-nummer.

Formålet med behandlingen
Formålet er å fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister. Registeret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Registerforvaltning, Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattedirektoratets register over personlige skatteytere eller Stiftelsesregisteret. I tillegg er Konkursregisteret et tilknyttet register. Alle konkursbo blir registrert og tildelt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra innsender av melding til registeret. Innsender vil være den som har meldeplikt til registeret. Opplysninger hentes også fra tilknyttet register.

Opplysningene blir utlevert til
Enhver har rett til å få tilgang til og utskrift av registrerte opplysninger, og kopi av dokumenter registrert i Enhetsregisteret. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer og D-nummer. Kredittopplysningsforetak som har konsesjon fra Datatilsynet for lagring av fødselsnummer og D-nummer til internt bruk, kan likevel etter avtale med Datatilsynet få tilgang til slike numre. Opplysninger fra Enhetsregisteret overføres til tilknyttede register.

 

Foretaksregisteret

Opplysninger som registreres
Følgende roller/opplysninger skal registreres:

 1. Daglig leder
 2. Innehaver
 3. Deltakere med ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser
 4. Komplementar
 5. Kommandittister
 6. Styremedlemmer
 7. Varamedlemmer
 8. Observatør
 9. Revisor
 10. Prokura
 11. Signatur
 12. Bostyrer

For personer som nevnt over skal registeret inneholde opplysninger om navn, fødselsnummer/D-nummer og adresse, med unntak av kommandittister hvor det kun registreres navn.

Formålet med behandlingen
Formålet kan sies å være å samle opplysninger om alle næringsdrivende foretak i en landsdekkende register. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra innsender av melding til registeret. Innsender vil være den som har meldeplikt. Opplysningene hentes også fra Enhetsregisteret.

Opplysningene blir utlevert til
Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i Foretaksregisteret og få utskrift av dette. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer.

Frivillighetsregisteret

Opplysninger som registreres
For å kunne registreres i Frivillighetsregisteret må enheten ha et styre som er registrert i Enhetsregisteret. For disse personer skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og fødselsnummer/D-nummer.

Formålet med behandlingen
Formålet er å forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter og å legge til rette for det offentliges politikk overfor frivillig virksomhet, men uten at dette går ut over den frivillige virksomhetens selvstendige stilling. Formålet med Frivillighetsloven er å styrke og bevare grunnlaget for frivillig virksomhet.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra Enhetsregisteret.

Opplysningene blir utlevert til
Frivillighetsregisteret avgir ikke opplysninger om styret i enheten. Opplysningene avgis fra Enhetsregisteret.

Gebyrsentralen

Opplysninger som registreres
Opplysninger som registreres er navn og adresse.

Formålet med behandlingen
Gebyrsentralen registrerer  og fakturerer bilag som grunnlag for regnskapsføring og innkreving av gebyrer til staten, jf. reglene i rettsgebyrloven. Gebyrsentralen registrerer også bilag for utbetaling av spesielle utgifter i forbindelse med tvangsforretninger, som for eksempel utgifter til kunngjøringer.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra tingretten.

Opplysningene blir utlevert til
Opplysningene blir ikke utlevert.

Jegerregisteret

Brønnøysundregistrene er databehandler for disse opplysningene. Direktoratet for Naturforvaltning er behandlingsansvarlig.

Opplysninger som registreres
Personopplysninger som behandles er navn, adresse, fødselsdato og fødselsnummer/D-nummer.

Formålet med behandlingen
Formålet er først og fremst registrering av jegere som har bestått jegerprøven, og utsending av jegeravgiftskort. Jegerregisteret inneholder en uttømmende opplisting av personer som fyller vilkårene for jakt i Norge.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra den registrerte selv.

Opplysningene blir utlevert til
Jegerregisteret avgir opplysninger om hvorvidt en person er registrert i registeret og om vedkommende har betalt jegeravgift. Fødselsnummer må i tilfelle oppgis. De som selger jaktkort (for eksempel www.inatur.no) har muligheter for direkteoppslag i registeret. Dette fordi de ikke kan selge jaktkort til personer som ikke er registrert og har betalt jegeravgiften.

Konkursregisteret og Konkurskaranteregisteret

Opplysninger som registreres
Personopplysninger som behandles i Konkurs- og Konkurskaranteneregisteret er navn, fødselsdato, adresse, personnummer/D-nummer, telefonnummer og epostadresse. I Konkursregisteret skal det også registreres opplysninger om:

 • Innehaver
 • Daglig leder
 • Styremedlemmer
 • Stiftere
 • Eiere
 • Bostyrer

Formålet med behandlingen
Formålet er blant annet å bekjempe økonomisk kriminalitet, være til hjelp for tingretten og bostyrer i konkursbehandlingen, samt å lette tilgangen til informasjon om konkursbehandlingen.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra den tingrett som avsier kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene. I tillegg hentes opplysninger om rolleinnehaver fra Enhetsregisteret.

Opplysningene blir utlevert til
Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for sin virksomhet abonnerer på periodiske utskrifter i elektronisk form. Opplysningene blir også utlevert til enhver som kontakter Brønnøysundregistrene og oppgir fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer.

Løsøreregisteret (herunder Ektepakt- og Gjeldsordningsregisteret)

Opplysninger som registreres
I Løsøreregisteret registreres både innsender og sakens parter (debitor, kreditor, pantsetter, panthaver, saksøker, saksøkte, ektefelle, leietaker, utleier – alt etter hvilken dokumenttype det er snakk om). Personopplysningene som behandles i Løsøreregisteret er navn, fødselsdato, adresse og personnummer/D-nummer.

Formålet med behandlingen
Formålet er å gi rettsstiftelser i løsøre rettsvern overfor konkurrerende rettighetshavere. Rettsstiftelsene tinglyses på fødselsnummer, D-nummer, organisasjonsnummer. Hvis det er tatt pant i en registrert motorvogn, så anmerkes dessuten heftelsen på motorvognens kjennemerke.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra innsender av dokumentene, som kan være en av partene for eksempel rettighetshaver eller et advokatkontor som representerer denne.

Opplysningene blir utlevert til
Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for å drive kredittopplysningsvirksomhet kan abonnere på periodiske utskrifter i elektronisk form. Opplysningene blir også utlevert til enhver som oppgir fødselsnummer, D-nummer, organisasjonsnummer, dagboknummer eller en motorvogns registreringsnummer.

Tros- og livssynssamfunn

Brønnøysundregistrene er databehandler for disse opplysningene. Kulturdepartementet er behandlingsansvarlig.

Opplysninger som registreres
Samtlige tros- og livssynssamfunn må sende inn en oversikt til Fylkesmannen over fødselsnummer som det kreves tilskudd for. Fylkesmannen sender oversikten videre til oss, der den jevnføres med Personregisteret, Den norske kirkes medlemsregister og oversikter fra øvrige tros- og livssynssamfunn.

Formålet med behandlingen
Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra medlemslistene hos samtlige tros- og livssynssamfunn.

Opplysningene blir utlevert til
Opplysningene blir utlevert til fylkesmennene.

Partiregisteret

Opplysninger som registreres
Registeret inneholder opplysninger om kontaktperson registrert i Enhetsregisteret, samt opplysninger om partiets utøvende organ. For personer som registreres som medlem av partiets utøvende organ og som kontaktperson skal registeret inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse og fødselsnummer/D-nummer.

Formålet med behandlingen
Hovedformålet er å gi de politiske partiene mulighet til å skaffe seg enerett til å stille lister under partinavnet. I så henseende må Partiregisteret på mange måter anses som et rettsvernregister. Registrering i Partiregisteret har også betydning med hensyn til enkelte andre forhold: Blant annet har de registrerte politiske partiene noe enklere formkrav ved innsending av listeforslag. Registreringen har også en viss betydning for enkelte sider ved listeforslagets innhold og for regelverket om godkjenning av stemmesedler. Registreringen av partiets utøvende organ i Partiregisteret skal sikre notoritet og klarhethet omkring hvem som skal representere partiet utad.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra innsender av melding til Partiregisteret.

Opplysningene blir utlevert til
Opplysningene om medlemmer av partiets utøvende organ, samt kontaktperson i Enhetsregisteret er offentlig tilgjengelig for enhver.

Register over utøvere av alternativ behandling

Opplysninger som registreres
Personopplysningene som behandles er navn, fødselsdato, adresse og personnummer/D-nummer.

Formålet med behandlingen
Formålet er å bidra til økt ivaretakelse av pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler, samt å bidra til seriøsitet og forretningsmessige ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling, jf. § 1 i forskriften.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra den registrerte selv.

Opplysningene blir utlevert til
Opplysningene utleveres til enhver som oppgir fødselsnummer/D-nummer til utøveren. Registeret er også søkbart på Internett

Regnskapsregisteret

Opplysninger som registreres
Regnskapsregisteret behandler personopplysninger i forbindelse med forsinkelsesgebyr. Registeret innhenter opplysninger om styremedlemmer, deltakere og daglig leder fra Enhetsregisteret/Foretaksregisteret for å kunne kreve inn gebyr. Opplysninger som registreres er navn, adresse og fødselsnummer/D-nummer.

Formålet med behandlingen
Formålet er å motta og offentliggjøre årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, slik at enhver kan gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra Enhetsregisteret/Foretaksregisteret.

Opplysningene blir utlevert til
Opplysningene sendes videre til statens innkrevingssentral som foretar selve innkrevingen.

Reservasjonsregisteret

Opplysninger som registreres
Registreringsenheter er fysiske personer som identifiseres med fødselsnummer/D-nummer. Registeret inneholder ellers navne- og adresseopplysninger, samt tilleggsopplysninger om telefonnumre og tilleggsadresser.

Formålet med behandlingen
Formålet er å registrere fysiske personers ønske om å slippe å bli kontaktet via adressert post eller telefon av direktemarkedsførere.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra den registrerte selv og fra Folkeregisteret.

Opplysningene blir utlevert til
Opplysningene i registeret avgis kun til næringsdrivende markedsførere.

Rettighetstapsregisteret

Opplysninger som registreres
Personopplysninger som behandles er navn, fødselsnummer og adresse.

Formålet med behandlingen
Formålet er å forhindre at personer som i medhold av straffeloven § 29 er fradømt retten til å driver virksomhet, blir registrert i nye roller i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret.

Opplysningene hentes fra
Rettighetstapet sendes inn fra den rett som har avsagt dommen, som plikter å gi melding til myndighet som rettighetstapet vedrører, jf. påtaleinstruksen § 5-6.

Opplysningene blir utlevert til
Registeret er kun til internt bruk ved Brønnøysundregistrene, og opplysningene skal ikke utleveres til utenforstående.

Altinn

Opplysninger som registreres
Personopplysninger som registreres i Altinn er navn, bostedsadresse, telefonnummer, fødselsdato, personnummer, D-nummer og e-postadresse. I tillegg registreres postadresse, statuskode, sivilstand, familienummer, personkode og dødsdato.

Formålet med behandlingen
Behandling av personopplysninger for å muliggjøre innbyggeres bruk av portalen www.altinn.no til kommuniksjon med det offentlige.

 • For utdrag av Det sentrale folkeregisteret i henhold til tillatelse fra Skattedirektoratet er formålet å muliggjøre innlogging i Altinn og preutfylling av skjem/tjenester i Altinn.
 • For registrering av personopplysninger i registerdatabasen i Altinn er formålet å vise roller og rettigheter i Altinn og å muliggjøre fullmakter.
 • For behandling av personopplysninger i autorisasjonsløsningen er formålet å muliggjøre fullmakter og tildelte rettigheter i Altinn.
 • For behandling av personopplysninger i innbyggerens arbeidsdatabase/meldingsboks er formålet å muliggjøre mellomlagring av skjema/tjenester under arbeid og er basert på samtykke fra innbyggere.
 • For behandling av personopplysninger i logger i Altinn er formålet å ivareta informasjonssikkerheten ve å logge aktiviteter med tanke på mulige sikkerhetsbrudd.
 • For behandling av personopplysninger i tiltrodd tredjeparts arkiv er formålet å sikre transaksjonsopplysninger.

Altinn er i tillegg databehandler på vegne av tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet, og alle personopplysninger som er lagret brukes på vegne av tjenesteeierne.

Opplysningene hentes fra
Opplysningene hentes fra den registrerte selv, samt fra Folkeregisteret og Enhetsregisteret (roller).

Opplysningene blir utlevert til
Opplysningene blir utlevert til den registrerte selv, samt til personer med fullmakt og rettigheter i Altinn.